ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ

 

Az édesanya tisztsége és felelőssége

    Egyenrangú társa férjének. - A nő töltse be azt a tisztséget, amelyet Isten eredetileg neki szánt, mint aki férjével egyenrangú. A világnak oly anyákra van szüksége, akik nem csupán névleg, hanem a szó eredeti jelentésében édesanyák. Bizonyossággal mondhatjuk, hogy a nő anyai kötelességei szentebbek és magasztosabbak a férfiénél. A nő ismerje fel munkájának szentségét, és Isten erejében és félelmében bízva vegye fel életküldetését. Nevelje gyermekeit, hogy hasznosak legyenek e világban és az eljövendőre is készítse fel őket.
  A feleség és anya ne áldozza fel erejét és ne engedje meg, hogy képessége szunnyadva pihenjen egészen férjére támaszkodva. Önállósága nem olvadhat bele férje egyéniségébe. Éreznie kell, hogy férje egyenrangú társa, oldala mellett áll és kötelességének őrhelyén hűséges csakúgy, mint férje a magáén. A gyermekek nevelésének munkája minden tekintetben oly felemelő és nemesítő, mint bármely munkakör - legyen az akár közigazgatási főtisztviselői -, amelyre férje elhívatott.
  
  Az otthon királynője. - Nem magasztosabb a király munkája a trónján, mint az édesanyáé. Az édesanya az otthon királynője. Az ő felelőssége a gyermekek jellemének alakítása, amely alkalmassá teheti őket a magasabb rendű örök életre. Még angyal sem kérhetne magasztosabb feladatot, mert hivatásának elvégzése alatt az anya az Úrnak teljesít szolgálatot. Ismerje fel feladata mennyei jellegét, ami bátorságra fogja ihletni. Ismerje fel szolgálatának értékét és öltözze fel Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhasson a kísértésnek, s ne alkalmazkodjék a világi színvonalhoz. Munkája a múló életre és az örökkévalóságra szól.
  
  Az anya az otthon királynője, alattvalói a gyermekek. Anyasága méltóságában bölcsen kormányozza házanépét. Befolyása az otthonban mindenek felett való legyen, szava pedig törvény. Ha keresztény, Isten befolyása alatt, tiszteletet fog parancsolni gyermekeinek.
  A gyermekeket arra kell megtanítani, hogy anyjukat ne szolgának tartsák, akinek munkáját elvárják, hanem királynőnek, akinek vezetnie és irányítania kell őket pontról pontra, szabályról szabályra.
  
  Az értékek szemléltető összehasonlítása. - Az édesanya ritkán becsüli saját munkáját, sőt gyakran oly alacsonyra értékeli, hogy házi robotnak tekinti azt. Változás nélküli körforgáson megy át napról napra, hétről hétre, különösebb eredmény nélkül. A nap végén nem mondhatja, hogy a dolgokat befejezte. Férje teljesítményéhez képest úgy érzi, hogy megint nem végzett semmi említésre méltó dolgot. Az apa gyakran a megelégedettség érzületével lép be otthonába és büszkén sorolja fel, mit végzett egész nap. Megjegyzései azt sugallják, hogy szerinte a felesége nem sokat tett aznap, kivéve azt, hogy gondozta a gyermekeket, megfőzte az ételt és rendben tartotta a házat. Az anya nem üzletember, aki vásárolt és eladott, nem földműves, aki a talajt gondozta, nem kézműves, azért semmi olyat nem dolgozott, amiben szerinte kifáradhatott volna. A férj bírál, hibáztat és parancsol, mintha a teremtés ura lenne. Mindez annál nagyobb próba a feleség és anya számára, mivel nagyon elfáradt a nap folyamán kötelességének őrhelyén és munkájának nincs semmi látszata, amiért néha elcsügged.
  Ha a függönyt félre lehetne húzni és az apa és az anya úgy látná a nap munkáját, mint ahogy Isten látja; és látnák, hogy a végtelen Isten szeme hogyan hasonlítja össze az egyik munkáját a másikéval, meglepődnének a mennyei kinyilatkoztatáson. Az apa szerényebb megvilágításban látná a maga munkáját, míg az anya új bátorságot és erőt nyerve bölcsességgel, kitartással és türelemmel folytatná munkáját. Ekkor felismerné munkájának értékét. Amíg az apa oly dolgokkal foglalkozott, amelyek hiábavalók és mulandók, addig az anya fejlődő értelemmel és jellemmel foglalkozott, és így nemcsak a mulandóság, hanem az örökkévalóság számára is munkálkodott.
  
  Az anya munkáját Isten jelölte ki. - Vajha minden anya felismerné, mily jelentős a kötelessége és felelőssége, és mily nagy jutalmat kap hűségéért!
  
  Az az édesanya, aki vidáman végzi az előtte levő kötelességeket, értékesnek fogja találni az életet, mivel Isten elvégzendő munkát bízott reá. E munkában nem kell szükségszerűen tompítania értelmét és ne engedje meg szellemi képességeinek gyengülését.
  Az édesanya Istentől kapta munkáját, hogy gyermekeit az Úr igazságában és tiszteletében nevelje fel. Isten szeretete és félelme legyen mindig fogékony elméjük előtt. Amikor megfenyítette gyermekeit, tanítsa őket arra, úgy érezzék, mintha Isten intette volna őket, akinek nem tetszik a megtévesztés, az igazságtalanság és a rossz cselekedet. Így a kicsinyek elméje annyira összekapcsolódhat Istennel, hogy mindaz, amit tesznek és mondanak, az Úr dicsőségét fogja szolgálni és későbbi éveikben sem hasonlítanak majd a szélben hajladozó nádszálhoz, akik állandóan hajlamaik és kötelességeik között ingadoznak.
  Nem elég, hogy Jézushoz vezesse gyermekeit... e gyermekeket nevelnie és tanítania kell, hogy Krisztus tanítványaivá váljanak "fiaink olyanok legyenek, mint a plánták, nagyokká nőve ifjú korukban; leányaink, mint a templom mintájára kifaragott oszlopok" (Zsolt 144:12). Az anya hivatása a formálás, a finomítás, a csiszolás. A gyermek jellemének fejlődnie kell. Az édesanyának oly leckéket kell bevésnie szívük hústábláira, amelyek annyira maradandóak, mint az örökkévalóság. Ám ha elhanyagolja szent munkáját vagy megengedi, hogy valami megakadályozza abban, biztosan magára vonja az Úr nemtetszését... A keresztény édesanyának megvan az Istentől kijelölt munkája, amit nem hanyagol el, ha szoros kapcsolatban van Istennel és Lelke hatja át.
  
  Az anya méltóságteljes és nemes megbízatása. - Minden anyára felbecsülhetetlen értékű alkalmak, végtelen drága értékek lettek bízva. A szerény hatáskört, amelyet sok anya fárasztó feladatnak tart, nagy és nemes munkának kellene tekintenie. Az anya előjoga, hogy befolyásával áldására legyen e világnak, és ha ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg. Gyermeke lába számára ösvényt egyenget, amely napfényen és árnyékon át a szent, dicső magaslatokhoz vezet. De csak ha saját életében követi Krisztus tanítását, remélheti az anya, hogy gyermekeinek jellemét isteni szándék alapján alakíthatja.
  Az élet minden tevékenysége között az édesanya legszentebb kötelessége az, amit gyermekeiért végez. Mégis mily gyakran félreteszi e kötelességet, hogy néhány önző kedvtelését követhesse.
  
  A szülőkre lett bízva gyermekeik jelen és örök érdeke. Meg kell ragadniuk az irányítás gyeplőjét és házuk népét Isten dicsőségére kell vezetniük. Isten törvénye legyen életük zsinórmértéke és a szeretet kormányozza őket minden dologban.
  
  Egyetlen munka sem nagyobb vagy szentebb. - Amikor a férfiak munkába mennek és otthon hagyják feleségüket, hogy gondozza gyermekeiket, a feleség és anya épp oly fontos munkát végez, mint a férj és apa. Noha az egyik misszióterületen van, a másik otthoni misszionárius, akinek gondja, aggodalma és terhe messze felülmúlja a férjéét és apáét. Munkája ünnepélyes és fontos... A férj a megnyílt misszióterületen elnyerheti az emberek tiszteletét, míg az otthon robotosa nem kap munkájáért földi elismerést. Ha azonban családjának legjobb érdekéért fáradozik és törekszik jellemét az isteni mintára átalakítani, a jelentést készítő angyal a világ egyik legnagyobb misszionáriusaként jegyzi fel nevét. Isten nem úgy nézi a dolgokat, ahogyan azt a véges emberek látják.
  Az édesanya Isten eszköze, hogy élő keresztényekké tegye családját. Szemléltetnie kell a Biblia vallását és be kell mutassa, hogy befolyása hogyan vezet bennünket mindennapi kötelességünkben és örömünkben. Meg kell tanítania gyermekeit, hogy egyedül kegyelemből, hit által üdvözülhetnek, ami Isten ajándéka. A változatlan tanítás, hogy mit jelent Krisztus számukra és számunkra, a megváltás tervében kinyilatkoztatott szeretete, jósága és kegyelme, magasztos és szent benyomást tesz szívükre.
  A gyermekek tanítása Isten tervének fontos része, mely a kereszténység erejének bemutatása. A szülőkön ünnepélyes felelősség nyugszik, mert úgy kell neveljék gyermekeiket, hogy amikor kikerülnek az életbe, jót tegyenek és ne rosszat azokkal, akikkel kapcsolatba kerülnek.
  
  A lelkész munkatársa. - A lelkésznek és az anyának is meg van a maga munkaköre. Gyermekeit Jézushoz kell vinnie, hogy áldását kérje rájuk. Krisztus szavát ápolnia kell és gyermekeit tanítsa meg arra. Csecsemőkoruktól fogva önuralomra, önmegtagadásra, a tiszta és rendes magatartásra nevelje őket. Az anya olyanná nevelheti gyermekeit, hogy azok nyílt, szelíd szívvel jöjjenek Isten szolgájának szavát hallgatni. Az Úrnak szüksége van olyan édesanyákra, akik a családi élet minden területén kihasználják istenadta tehetségüket és gyermekeiket alkalmassá teszik
  
  a mennyei család számára. Az Urat jól, sőt jobban szolgálja a hűséges házi munkát végző, mint az, aki szavát tanítja. Ahogyan a tanítók az iskolában, úgy az édesapák és édesanyák is érezzék, hogy nevelői gyermekeiknek.
  A keresztény édesanya hasznosságának hatáskörét nem szabad leszűkíteni otthoni életével. Az otthoni körben gyakorolt hasznos befolyást messzeterjedőbb hasznosságban fogja érezni szomszédságában és Isten gyülekezetében. Az odaadó feleség és anya számára az otthon nem börtön.
  
  Életküldetése van. - A nő ismerje fel hivatásának szentségét és Isten erejében és félelmében bízva végezze élete küldetését. Nevelje úgy gyermekeit, hogy hasznosak legyenek ebben az életben is és alkalmasakká váljanak a jobb világra. A keresztény édesanyákhoz szólunk. Könyörögve kérünk, érezzétek át felelősségeteket, mint anyák! Ne azért éljetek, hogy a magatok tetszését keressétek, hanem hogy dicsőítsétek Istent. Krisztus nem a maga tetszését kereste, hanem szolgai formát vett fel.
  A világ káros befolyásokkal van tele. A divat és a szokások igen erősen hatnak az ifjúságra. Ha az anya hanyag a nevelés, a tanítás, a fékentartás kötelezettségében, gyermekei elfordulnak a jótól és a gonoszt követik. Járuljon azért minden anya gyakran az Úr elé ezzel a kéréssel, taníts minket "[...] miként bánjunk a gyermekkel, és mit cselekedjék ő?" (Bír 13:12). Figyeljen gondosan az Isten Igéjében levő oktatásra, és a szükséghez mérten bölcsességet kap.
  Van Isten az égben, akinek a trónjáról áradó fény és dicsőség a lelkiismeretes anyán nyugszik, aki igyekszik gyermekeit a gonosz befolyás elutasítására nevelni. Nincs munka, ami olyan fontos volna, mint az anyáé. Ő nem olyan, mint a művész, aki vászonra festi a szépet, se nem olyan, mint a szobrász, aki márványba vési azt. Nem is olyan, mint az író, aki ékes szavakba önti a nemes gondolatokat, sem nem olyan, mint a zeneszerző, aki a szép iránti érzést dallamban fejezi ki. Az anya feladata, hogy a menny segítségével kialakítsa Isten képmását az emberi lélekben.
  Az anya, aki helyesen ítéli meg feladatát, nagyra értékeli lehetőségeit. Lelkiismeretesen törekszik saját jellemében és nevelési módszerével bemutatni gyermekeinek a legszebb eszményképet. Megfontoltan, türelmesen, bátran igyekszik saját képességeit tökéletesíteni, hogy jól tudja hasznosítani az értelem legmagasabb rendű adottságait gyermekei nevelésében. Minden lépésnél
  
  őszintén megkérdezi: "Mit mond Isten?" Szorgalmasan tanulmányozza az Igét. Állandóan Krisztusra néz, hogy mindennapi életében, a gondok és kötelességek egyhangú körforgásában az egyetlen igaz élet hű tükörképe legyen.
  
  A hűséges édesanya nevét beírják az örök élet könyvébe. - A részünk önmegtagadás és kereszt. Elfogadjuk? Senki se várja közülünk, hogy amikor az utolsó súlyos próbák reánk törnek, akkor egy pillanat alatt kifejlődik bennünk az önfeláldozó lelkület, mert szükségünk van rá. Nem, mert ennek a lelkületnek össze kell olvadnia naponkénti tapasztalatainkkal és be kell épülnie tanítással és példával gyermekeink gondolkozásába és szívébe. Izrael anyái nem lehetnek harcosok, de nevelhetnek harcosokat, akik felöltik a teljes fegyverzetet és férfiasan megküzdik az Úr harcát.
  Édesanyák, gyermekeitek sorsa nagy mértékben kezetekben nyugszik. Ha elmulasztjátok kötelességeteket, az ellenség soraiba helyezhetitek és eszközeivé teszitek őket; de isteni példával és hűséges neveléssel Krisztushoz vezethetitek őket, s Isten kezében jó eszközzé lesznek lelkek megmentésére.
  A keresztény édesanya munkája elévülhetetlenné lesz, ha azt Isten iránti hűséggel végzi. A divat hívei sohasem látják vagy értik meg a keresztény édesanya munkájának örök szépségét. Régi divatú eszméit és terveit kigúnyolják, csakúgy mint egyszerű ruháit, de a mennyei Felség beírja a hűséges édesanya nevét az örök élet mennyei könyvébe.
  
  A felbecsülhetetlen értékű pillanatok. - Mózes életének egész jövője, a nagy misszió, amelyet Izrael vezetőjeként betöltött, tanúskodik a keresztény édesanyák munkájának fontosságáról. Semmiféle más munka jelentősége nem érhet fel ehhez... A szülőknek gyermekeiket már kiskorukban úgy kell nevelniük és oktatniuk, hogy keresztények legyenek. Isten nem azért bízta ránk gyermekeink gondviselését, hogy földi birodalom trónjának örökösei legyenek, hanem, hogy Isten országában királyokként örökkön örökké uralkodjanak.
  Érezze minden édesanya, hogy a rendelkezésére álló pillanatok felbecsülhetetlenül értékesek. A számadás ünnepélyes napján Krisztus megvizsgálja munkájukat. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a sok kudarcot és gonoszságot azoknak a tudatlansága és nemtörődömsége eredményezte, akiknek kötelességük lett volna
  
  gyermekeik lábait a helyes útra vezetni. Akkor az is nyilvánvalóvá lesz, hogy akik rendkívüli szellemi képességük és szent életük világosságával áldották meg a világot, a befolyásuk és eredményeik rugóit képező alapelveket egy keresztény édesanya imáinak köszönhették.
  

ELŐZŐ | TARTALOM | FŐOLDAL | KÖVETKEZŐ