Előszó
Az Úr szőlőskertje

ERŐ ÉS GYÖNGESÉG

Salamon
A templom és felszentelése
Siker és elbizakodottság
A bűn következményei
Salamon megtérése
A birodalom kettészakadása
Jeroboám
A nemzeti hitehagyás

AZ ÉSZAKI KIRÁLYSÁG PRÓFÉTÁI

A tisbei Illés
Szigorú dorgálás
Kármel
Jerzéeltől a Hórebig
"Mit csinálsz itt, Illés?"
"Illés lelkével és erejével"
Josafát
Akháb házának bukása
Elizeus elhívása
A vizek meggyógyítása
A békesség prófétája
Naámán
Elizeus szolgálatának záró szakasza
Ninive, a nagy város
Az asszír fogság
"Elpusztul népem, mert nem ismeri Istent"

A MEGIGAZULÁS PRÉDIKÁTORA

Ésaiás elhívása
Ímhol Istenetek
Akház
Ezékiás
Babilónia követei
Szabadulás Asszíriától
A pogányok reménysége

EGY NÉP BÜNTETÉSE

Manasse és Jósiás
A törvénykönyv
Jeremiás
A közelgő végzet
Júda utolsó királya
A babiloni fogság
A sötétségen átsugárzó fény

POGÁNY ORSZÁGOKBAN

Babilon udvarában
Nabukodonozor álma
A tüzes kemence
Az igazi nagyság
A láthatalan vigyázó
Az oroszlánok vermében

A FOGSÁG UTÁN

A foglyok hazatétése
Prófétai eligazítás a válságban
Jósua és az angyal
"Nem hatalommal és nem erőszakkal"
Eszter királyné kora
Eszdrás, a pap és írástudó
Lelki megújulás
Az alkalmak embere
A fal építői
A kizsákmányolás megfeddése
A pogányok cselvetései
Isten törvényének tanítása
Reformáció

FÉNYSUGÁR AZ ALKONY IDEJÉN

A Szabadító eljövetele
Izráel háza
Látomások az eljövendő dicsőségről

 

FŐOLDAL