Bejegyzés

Gallusz László: Jézus hét imádsága – Hamarosan megjelenik!

Különböző szerzők tollaiból szép magyarázatok kerekedtek ki Jézus Krisztus mintaimájáról, a Miatyánkról, most azonban egy olyan könyv lát napvilágot, amely átfogóan mutatja be Jézusnak az imádsághoz és a mennyei Atyához való viszonyát.

Mi egyáltalán az imádság? Világvallások hívei gyakorolják, de mi, keresztények hogyan tekintünk az imádságra, hogyan gyakoroljuk? – Sokan sokféleképpen igyekeztek megfogalmazni a választ arra a kérdésre, hogy mi az imádság, mégis, mindmáig a legismertebb és legtalálóbb állítás: az imádság a lélek lélegzetvétele.

Gallusz László a tudós alaposságával, de a prédikáló lelkész közérthetőségével írta meg könyvét, amely először angol, majd szerb nyelven jelent meg, most pedig magyar anyanyelvű olvasóink vehetik hamarosan a kezükbe. A kötet központi témája Jézus hét imádsága, amelyet a szem- és fültanúk lejegyeztek. Jézusnak nemcsak a tiszta élete, hanem imaélete is példa számunkra. A szerző elemzi Jézus imáit, és a legfőbb vonások kiemelése mellett rámutat arra, hogy miért követendő a jézusi imaélet.  Sőt, az is kidomborodik a könyvből, hogyan formálódik, változik egy torz, a bűn lenyomataival teli lélek nemessé, tisztává.

A könyv a következő napokban már kapható lesz az Advent Kiadónál.

Egyben tájékoztatjuk a gyülekezeteket, hogy a „HITELVEK” szintén nyomtatás előtt áll, feltehetően júliusban már kapható lesz A Hetednapi Adventista Egyház 28 hitelve címmel.

 

Áldáskívánattal:

Advent Kiadó

Az Advent Kiadó könyvajánlója

A reformáció 500. évfordulóját éljük ebben az esztendőben. Amikor a Krisztus zászlóvivői  c. kötet megjelent, jó érdeklődésre talált a testvéri közösségben. Most ismét szeretnénk kedves testvéreink figyelmébe ajánlani.

Egyrészt, mert nagyon aktuális, hogy megajándékozzuk ismerőseinket az évforduló alkalmából, másrészt ez egy olyan összefoglaló munka E. G. White tollából a reformáció nagy személyiségeiről, amelyet így csokorba foglalva kevés irodalmi műben találhatunk meg. Méltó megemlékezés ez a könyv a fél évezredes eseményről.

A kötet ára május 20-tól 1450 Ft helyett 1250 Ft. 

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

Egy megtámadott könyvről: Dr. Kay Kuzma: Az első 7 év

Dr. Kay Kuzma

Kicsoda dr. Kay Kuzma és mi okozott körülötte, könyve és az Advent Kiadó körül sajtóvihart országunkban?

Az elmúlt napokban nemcsak társadalmunkat, hanem a visszajelzések szerint testvéri közösségünket is megosztotta egy könyv: Az első 7 év. Mivel a könyv és a szerzője szinte ismeretlen, viszont ezekben a napokban jó volna tájékozottabbnak lenni a gyülekezetek részéről is, szeretném néhány sorban bemutatni.

Először is a szerzőről

Dr. Kay Kuzma és férje, dr. Jan Kuzma, nyugalmazott egyetemi tanárok. Mindketten hűséges és nagyon hasznos tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak. Dr. Kay Kuzma olyan ismert gyermekpszichológus és családterapeuta, hogy Amerika-szerte csak „Dr Kay”-nek szólítják, így a keresztnevén. Első doktorátusát a korai gyermekkori nevelésből, majd a többi doktori címét is hasonló tárgyakból szerezte. Amerika több egyetemén és főiskoláján tanított, így Loma Linda-i egyetemünkön is. Eddig 35 könyve jelent meg – többek között a Rewiew & Herald, Pacific Press ismert adventista kiadóknál. Több száz tanulmánya, cikke került kiadásra, és egész Amerikában ismert a mai napig, mint rádiós és televíziós előadó. Előadói körútjain nemzetközi hírnévre és elismertségre tett szert. Tevékenységének felsorolására több helyet most nem tudunk szánni, de remélem, hogy azok számára, akik az egyes sajtóorgánumok vad és igazságtalan támadásainak félig-meddig hitelt adva még abban is kételkedtek, hogy egyáltalán adventista-e, hitelesen sikerült őt bemutatni. Dr. Kay Kuzmát, mint nagyon kedves, mosolygó, türelmes, de állandóan dinamikus embernek ismerik. Európában is sok előadást tartott, mindegyiket nagy sikerrel.

A könyvről

„Az első 7 év” kiadására egy pszichológus testvérünk vállalkozott. A kötet 2013-ban jelent meg a VitaPlaza Kft-nél, magánkiadásban. Az Advent Kiadónak annyi köze van a kiadványhoz, hogy több tucatot átvettünk forgalmazásra, tekintettel a szerzőre és a könyv nemzetközi sikerére. Miről is szól? Bizonyos, hogy közel 700 oldalnyi tartalmával és 3000 Ft-os árával nem könnyű beszerezni minden családnak, ahová beköszönt a gyermekáldás, de nagyon hasznos lenne. Tudniillik nemcsak az alcíme hirdeti, hogy „Gyermeknevelés szilárd értékekkel és szeretetteljes gyengédséggel”, hanem a sok száz oldal is! Kétségtelenül jelennek meg jó gyermeknevelési szakkönyvek, kiváló szakemberektől, de nagy különbséget fedezhetünk fel Kay Kuzma nevelési mondanivalója és a nem istenfélő nevelési könyvek között. Kay ugyanis messze nem pusztán a földi siker, karrier, érvényesülés szempontjából, hanem az örökkévalóságra nevelés szempontjából mutat rá a sikeres nevelés titkára, a „szilárd értékek” elsajátítására. Hogy gyermekeink környezetükre áldást jelentő, ÖRÖK életre születettek és arra növekvőek legyenek. 52 fejezetből 51 és fél fejezetben beszél arról, hogyan sajátítsák el a szülők a helyes értékeknek gyermekeikbe táplálását – erőszak és testi fenyíték nélkül. Egy fejezetnek a felében (34. f. Mi a helyzet a veréssel? cím alatt) szól arról, hogyha elkerülhetetlen a testi fenyíték, akkor milyen fontos a szülők önmérséklete, és még a testi fenyítékben is hogyan nyilvánuljon meg a tapintat, a lehető legnagyobb gyengédség és annak elkerülése, hogy a gyermeket megalázó helyzetbe hozzuk. Családok, kultúrák léteznek, ahol a gyerekek testi fenyítése teljesen elfogadott és életük tartozéka. Egy nemzetközi elismertségnek örvendő szakembernél helytelen lenne, hogyha ezzel nem foglalkozna, és ne adna tanácsokat a szülőknek.

A könyv körül kialakult vihar

Amint arról sokan tájékozódtak, egy kabai fiatalasszony írt felháborodott véleményt a blogjában a könyvről, amelybe saját bevallása szerint csak „belelapozott” (nem tudhatjuk, hogy pontosan itt nyílott-e ki a könyve vagy más szándékok vezérelték). Felháborodott sorait olvasta a ’444’ „újságírója”, és elindította a támadást az Advent Kiadó ellen, szintén nem tudható, milyen szándék vezette. A különböző sajtóorgánumok láncreakciója valóban viharos volt. Telefonhívásában nem közölte a ’444’ újságírója, hogy a teljes könyvről kért véleményből kiragad majd néhány mondatot, melyeket kizárólag a gyermekverés helyesléseként írt aztán le, mint ahogyan azt sem mondta el, hogy mi a szándéka a kérdéssel. A teljes könyvről a fentiek ismeretében nem lehetett nem pozitívan szólni. Ha összefüggéséből kiragadjuk a kifogásolt fejezetet, akkor valóban egy furcsa képet is alkothatunk a veréssel nevelésről. Mindenféle gyermekveréstől, gyermekbántalmazástól mind az egyház és lelkészkara, mind az Advent Kiadó elhatárolja magát. Viszont a bibliai tanácsoktól nem határolódunk el. Mint ahogyan sajnáljuk azokat az embertársainkat is, akik nem sok fáradságot vettek arra, hogy megismerjék a könyvet, amiről véleményt alkottak. Miután kirajzolódott, mennyire fel lehet használni támadásokra a kiragadott fejezeteket, mondatokat, összemosni intézményeket, következményekkel nem törődve durva támadásokat intézni emberek és értékek ellen, csak a szánalom hangján szólhatunk róluk, imádkozva értük. Türelemmel elviseltük.

Tisztelettel és hálával köszönjük meg azoknak a testvéreinknek a telefonhívásait, sms- üzenetben, levélben elküldött bátorításait, akik mind az egyház vezetőit, mind az Advent Kiadót és személyzetét szeretetteljes együttérzésükről biztosították és imádkoztak értünk. Mindnyájan éreztük az Úrtól jövő erőt.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

Naptár 2017

Megjelent a 2017-es Naptár, amely az üde, szép táj- és virágfotók mellett a „Reggeli dicséretek” igehelyeit tartalmazza.

Sok telefont és írásos kérelmet szerettünk volna tejesíteni azzal, hogy az aktuális névnapok is megtalálhatók falinaptárunkban. Ajánljuk testvéreinknek és ajándékozásra.

A Naptár 2017 ára: 900 Ft

Advent Kiadó

Dr. Gallusz László: Jézus hét reformációs üzenete a Jelenések könyvében

Szeretettel ajánljuk testvéreinknek Gallusz László legújabb kötetét, amely a Jelenések könyve 2-3 fejezetét dolgozza fel.

A megközelítés eltér kissé a szokásos magyarázatoktól, mert szeretné rányitni a szemünket arra, hogy mennyi rejtett igazságtartalma van még ennek a két fejezetnek, azokon túl, amelyeket már hallottunk és amelyeket magyaráztunk eddig. Valóban érdekes felfedezés, hogy ezt a szakaszt nem csupán „belső használatra” olvashatjuk nagy haszonnal, hanem minden időkön és korszakon átívelő üzenetei miatt missziós könyvként is terjeszthetjük, mert senkinek a vallási meggyőződését nem sérti, ellenben a valódi reformációra irányítja a figyelmet.

A kötetet gazdagon díszítik az egykori városok feltárt térségeiről készített mai fotók.

A könyv ára: 950 Ft

Advent Kiadó

Hírek az Advent Kiadóból

Szeretettel tájékoztatjuk kedves testvéreinket, hogy még a nyár elején megjelenik Haynes: Isten küldött egy embert c. könyve. Másfél évtizede már, hogy megért egymás után több kiadást, de a gyülekezetek érdeklődésére való tekintettel ismét megjelenik. 

Azóta felserdült egy generáció, és a nagyszerű kötet bizonyára ismét nagy érdeklődést fog kiváltani. Bár elsősorban az ifjúságnak szól, minden korosztály számára van mondanivalója. József élete elbeszéléséhez fogható szépségű történet nincs több az emberi világban. A Szentírás nem hallgatja el, milyen hibákat követett el Jákób, az apa – látva ezt a kivételes képességű és többi fiához mérten kivételesen mély hitű fiát – József nevelésénél. Kibontakozik az összes, legfontosabb szereplő: Jákób, Rúben, Benjámin, Júda, valamint az egyiptomi évek előkelőségeinek jelleme. Megláthatjuk, hogy József tisztasága, elvhűsége magasan az összes többi szereplő fölé tornyosul. Az Egyiptom segítségét kereső, korosodó testvéreivel való második találkozásáról pedig a szerző ezt mondja: „méltán sorolhatjuk a történelem legcsodálatosabb jelenetei közé.”

A kötetet Bánfiné Roóz Magda fordította. A szöveget a kiadó újragondozta, és a bibliai idézeteknél figyelembe vettük a jobb érthetőséget és olvashatóságot.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani annak a testvérünknek, aki szívügyének tekintette a könyv ismételt megjelentetését, de nemcsak szorgalmazta, hanem anyagilag lehetővé is tette, hogy a kiadvány megjelenhessen.

A könyv ára 970 Ft lesz.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető

White-idézetek a II. negyedévei szombatiskolai leckéhez

White idézetek Máté evangéliumáhozSzeretettel ajánljuk testvéreinknek ezt a kis könyvet, amely E. G. White gondolatait tartalmazza, és amelyet a II. negyedévi szombatiskolai leckéhez nagyon jól alkalmazhatunk. 

Mit írt E. G. White egy-egy kérdéssel kapcsolatban? Milyen tanácsai, meglátásai vannak? A kis kötet azért értékes, mert nemcsak az aktuális, abban a negyedévben tanulmányozandó bibliai gondolatokat egészíti ki, hanem különálló könyvként is használható az adott témában: Máté evangéliuma.

Az előző két könyvecskéből is, amelyek az előző negyedévi leckékhez csatlakoztak, még lehet néhány példányt kapni.

A könyv ára: 500 Ft. (A korábbi leckékhez kapcsolódó kötetekhez most csökkentett áron, 300 Ft-ért lehet hozzájutni.)

Advent Kiadó