Bejegyzés

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban címmel és témakörben került megrendezésre az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája (ETTC) az Adventista Teológiai Főiskola égisze alatt, első alkalommal Budapesten, 2023. március 22. és 26. között.

A nemzetközi konferencián – több mint tíz adventista intézményből érkezett – kiváló adventista tudósok, tanárok, a teológiát művelő szakemberek tartottak előadást, akiknek már a neve is fémjelezte, hogy magas szintű tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők (Amerikából az Andrews Egyetemről, a La Sierra Egyetemről, a Bibliakutató Intézet vezetői – BRI, a Newbold Egyetemről az Egyesült Királyságból, a Friedensau-i Egyetemről Németországból, a Collonges Egyetemről Franciaországból és más adventista intézményekből).

Március 22-én, szerdán este 19:00 órakor a konferencia magyarországi főszervezője, dr. Tokics Imre professzor köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót dr. Tonhaizer Tibor rektornak és Ócsai Tamás egyházelnöknek, akik szintén szeretettel üdvözölték a résztvevőket.

A konferenciát Tihomir Lazić, az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaság (EASTRS) elnöke nyitotta meg, majd dr. Szilvási József emeritus professor bemutatta az első előadót, Reinder Bruinsma írót, aki elmondta, hogy az adventista teológia a teológusok és adminisztrátorok közös felelőssége.

Gallusz László, a Newbold Egyetem Újszövetségi Tanszékének vezetője, valamint a Lelkészi és Misszió Osztály igazgatója előadásában szólt arról, mit jelent az egyházi konfliktus és békekötés a Bibliában, János első levele alapján.

Daniela Gelbrich előadót – aki a franciaországi Collonges Adventista Egyetemről érkezett – Szilvási András, az ATF rektorhelyettese mutatta be. Gelbrich ószövetségi tudós „A nők sorsa a bírák idejében” téma kapcsán arról beszélt, hogy a Bírák könyve meglehetősen sötét időszakot ábrázol Izrael történelmében, ezért ritkán olvassuk. Egyrészt a könyv hősei (vagy antihősei) nagy dolgokat hoztak Izrael számára. A könyv említést tesz több nő sorsáról, akiknek szembe kellett nézniük Izrael társadalmi valóságával és viharaival a Bírák idejében. Jáel, Debóra, Jefte leánya és a fogságba hurcolt asszonyok mit tettek, hogy életben tartsák Benjámin törzsét. Elemezte azt is, miért „fontos, hogy megértsük a sorsukat, valamint a társadalmi feszültségeket és háborúkat, amelyekkel szemben állnak.” Ezen túlmenően szólt az emberi állapotról általában és a nők sorsáról napjainkban.

Stefan Höschele kifejtette, hogy az erényes erőszak elméletének teológiai elemzését először 2015-ben Alan P. Fiske és Tage Shakti Rai publikálták. Akik kijelentik, hogy a legtöbb emberi erőszak morálisan szükséges az elkövetők tudatában, ezért az erőszakot általában nem lehet gonosz szándékokra redukálni, hanem valójában az erény fogalmain alapul. Keresztény szempontból ez a társadalomtudományi elmélet számos fontos kérdést vet fel – az erőszakról a bibliai narratívákban, az erőszakos istenábrázolásról, a keresztény etika módszeréről, az erkölcsi érvelés határairól és a keresztény hit egyéb vonatkozásairól beszélni kell, amit szükséges értelmezni.

A konferencia angol nyelven zajlott, amelyen három reggeli áhítat (Kendra H. Valentine, Igor Lorencin, Stephen Currow) és húsz előadás hangzott el, amelyek között ott van dr. Tonhaizer Tibor professzor, az ATF rektora és dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője előadása is. Megtiszteltetést jelentett az is, hogy két magyar oktató, dr. Szilvási András és dr. Michelisz Richárd egy-egy előadás előtt az elnöki tisztet látta el és bemutatta az előadót.

Az eseményen azok a személyek vehettek részt, akik tagjai az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaságnak (EASTRS), amely két évre választ elnököt. A budapesti gyűlésen, a 2023–2025 időszakra dr. Szabó László egyetemi docenst választották meg, a Friedensau-i Adventista Egyetemről, Németországból. A titkár-pénztárosi szolgálatot továbbra is Stefan Höschele látja el. Kívánjuk Isten áldását szolgálatukra!

Az EASTRS célja, hogy támogassa a helyes bibliai tudományt és ösztönözze a kutatást, továbbá elősegíti a párbeszédet az adventista teológusok között Európában és azon túl.

Reinder Bruinsma professzornak, az EASTRS alapító tagjának és a „Spes Christiana” tudományos lap szerkesztőjének egy különleges könyv ajándékkal köszönték meg a hosszú évek óta tartó áldozatos szolgálatát és megválasztották a lap új szerkesztőit is.

Köszönet illeti a Transzeurópai Divízió és az Inter-európai Divízió tisztségviselőit, Daniel Duda és Marius Munteanu testvéreket, továbbá a teológiai iskoláink vezetőit, hogy támogatták és bátorították az EASTRS kezdeményezéseit a PhD-fokozattal rendelkező adventista teológiai tudósok európai hálózatának létrehozásában és fejlesztésében, amely hosszú évek óta összetartja az adventista teológiai tanárokat. Így kerülhetett sor az idei évben is az ETTC programra.

A konferenciának Budapesten a Terézvárosi Gyülekezet adott otthont, amely olyan atmoszférát sugárzott, ami a professzorok, a tanárok és a résztvevők közösségépítését is szolgálta.

A programban kirándulások is szerepeltek, amelynek során az előadók és a résztvevők meglátogatták a budapesti Dohány utcai Zsinagógát és a Gödöllői Királyi Kastélyt, valamint Pécelen az Adventista Teológiai Főiskolát.

A péntek esti istentiszteletet Elias Brasil de Souza professzor, a BRI igazgatója, a „Dániel könyve” című Bibliatanulmány szerzője Róm 1:16 verse alapján tartotta: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére zsidónak először meg görögnek”.

Szombaton délelőtt egyházunk elnöke, Ócsai Tamás ünnepélyesen köszöntötte a népes gyülekezetet. „Nagy megtiszteltetés, hogy a Bibliakutató Intézet munkatársai is itt lehetnek közöttünk… több európai teológiai intézmény képviselteti magát a professzorokkal, a tanárokkal, vezetőkkel. Isten áldja meg a szolgálatukat, ahogyan következő lelkész nemzedékeket készítenek fel a szolgálatra!”

Az istentiszteletet Daniel Duda testvér, a Transzeurópai Divízió elnöke tartotta, aki így kezdte szavait: „mivel teológiai tanárként vagyunk jelen, úgy gondolom helyénvaló, hogy kifejezzük elismerésünket Kárpáti Petronellának, aki 43 éven át hűségesen szolgált a magyar teológiai főiskolán, bibliai nyelveket tanított és az unió pénztárosaként is.” Ezután saját szavaival idézte 1Kor 15:58 versét: „Neked, és az összes testvérnőnek, és minden teológiai tanárnak és professzornak: légy hűséges, és mindig az Úrnak a munkájában légy erős, tudva, hogy az Úrban nem hiábavaló a te munkád.”

Duda testvér a prédikációjában Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének története alapján szólta Isten Igéjét, miszerint a hajótörés után jön a megmenekülés és a kikötőbe érkezés. „Legyenek igazak számunkra ApCsel 27:44 szavai: »…így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.« – Kívánom, hogy mindnyájan biztonságban érjük el a szárazföldet! Isten adja a kikötőt számunkra. Nem mi! Isten áldjon meg mindannyiónkat!”

Az előadások sora március 25-én, szombaton este 18:00 órakor ért véget Magyarosi Barna, az Inter-európai Divízió titkárának Prédikátor könyve 9. fejezet 12. versének bölcs fejtegetéseivel: „Örülj Isten adományainak és tedd meg, amit rád bízott, »mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menedő vagy« – hangsúlyozta.

A program záró eseménye alkalmából a résztvevők esti fényben, hajóról csodálhatták meg Budapest szépségét, miközben Tihomir Lazić, az EASTRS korábbi elnökének elismerő szavaival a jelenlévők tapssal köszönték meg a budapesti ETTC tudományos konferencia főszervezőjének rendkívüli munkáját, és feleségének a szervezésben nyújtott segítségét.

Négy kontinensről, 17 országból 88 résztvevő képviselte az adventista intézményeket.

Az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája két évente kerül megrendezésre. A soron következő gyűlés 2025 márciusában lesz Spanyolországban.

Ezúton is köszönjük a szolgálatát az előadóknak, a résztvevőknek, a fordítóknak: Zarkáné Teremy Krisztina és Zarka Péter lelkész testvéreknek, valamint Simon Márk, Töröcsik-Mészöly Viktória, Áchim Kovács Anikó és Bakos Bence zenei szolgálatát, továbbá a Stúdió munkatársainak Kiss Sándornak és Töröcsik Ábelnek a pontos munkáját, a Terézvárosi Gyülekezetnek a helyet és dr. Szabó János helyi lelkész támogatását, Tálas Enikő testvérnőnek és férjének, Krisztiánnak a finoman elkészített ételeket, a segítőiknek és mindazoknak, akik szebbé, emlékezetesebbé tették az Európai Teológiai Tanárok Konferenciáját. Dicsőség az Istennek!

 

Dr. Tokics Imre

 

Regionális Hitéleti Konferencia Kecskeméten

Különleges alkalomnak adott helyszínt a kecskeméti adventista kápolna 2022. szeptember 10-én: Regionális Hitéleti Konferencia került megrendezésre, melyre már nagyon vágyódtak az érintett egyházterületi régió hittestvérei.

Összesen 5 gyülekezet képviseltette magát ezen az együttléten és megközelítőleg 100 testvér ünnepelte együtt a szombatot meghittséggel, örömmel és nagy hálával.

Délelőtt mind a felnőttek, mind a gyermekek több kiscsoportban vették át a szombatiskolai tanulmányt, melyhez Kis István lelkésztől kaptunk egy nagyon gyakorlatias kérdéssort. Az idő rövidsége ellenére őszinte és mély egyéni tapasztalatmegosztások, igei megélések hangzottak el a csoportokban, hiszen a tanulmány témája minden hívőt velejéig érint: türelemmel, szelídséggel várakozni a megpróbáló helyzetekben, és ráhagyatkozni az igazságosan ítélő Istenre (Várakozni a kemencében).

A délelőtti istentisztelet igazán felemelő zenei szolgálatokkal és egy csodálatos zsoltárolvasással kezdődött. Ezt követően Kalocsai Tamás hívta előre a gyermekeket és a fiatalokat (akik hála az Úrnak, szép számban voltak jelen), és beszélgetett velük a szívünk ajtajának kulcsáról, hogy ez a kulcs a mi kezünkben van, és hogy mi döntjük el, hogy kinek engedünk bemenetelt a szívünkbe.

Árvai Tamás, a kecskeméti körzet lelkipásztora őszinte barátsággal és nagy szeretettel mutatta be a szolgáló lelkész- és presbitertestvéreket, egy-egy közös, személyes tapasztalatot, élettörténetet megosztva a gyülekezettel. Így köszönthettük Kalocsai Tamást, Stramszki Istvánt, Kis Istvánt és Gyurkó Jánost.

Délelőtt két igeszolgálatot is meghallgathattunk Kalocsai Tamástól és Stramszki Istvántól. Tamás arról tett bizonyságot, hogy a mi drága Urunk mennyire hiteles, és hogy mi képezi hitelességének alapját: az hogy Ő előbb szeretett és ez a szeretet von bennünket Őhozzá, és tesz alkalmassá bennünket a Krisztusi életre. Isten önmagát adja és önmaga szerint cselekszik, világos céljai vannak, stabil értékrendje, belső iránytűje van: a feltétel nélküli szeretet, szavai összhangban vannak cselekedeteivel, felelősséget vállal a saját tetteiért, teljesítményéért, őszintén válaszol a kérdéseinkre és bizalmat ad nekünk, vállalva ezzel a sebezhetőségét, ennek koronája pedig Jézus Krisztus a kereszten. Gondolatait 2Tim 2:13 versével zárta: „ha hitetlenkedünk, Ő hű marad, Ő magát meg nem tagadhatja”.

Stramszki István pedig a hiteles tanítványságról beszélt Jak 1:22 verse alapján, kihangsúlyozva, hogy a világ ki van éhezve a hiteles emberekre, olyan emberekre, akiknek a vallott és követett értékei egybeesnek és nem különböznek. „Boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.” Beszélt az őskeresztények hitelességéről és önvizsgálatra hívott mindnyájunkat. Azzal a felhívással zárta gondolatait, hogy keressük és őrizzük a hitelességet Istenért, hogy hiteles képviselők lehessünk; önmagunkért, hogy üdvösséget nyerhessünk; és másokért, hogy hiteles legyen a missziónk és ők is üdvösséget nyerhessenek.

Az egész nap folyamán többször énekeltük lelkesen és hitben összeforrva a „Mennyben fenn a trónusnál” című éneket, mely a szívünket még inkább az Úrhoz emelte.

A tágas udvaron megtartott közös ebéd további lehetőséget kínált arra, hogy rég nem látott testvérekkel beszélgessünk, szeretetben kapcsolódjunk egymáshoz, hogy gyönyörködjünk a késő nyári természet csodáiban, a szaladgáló, vidám gyermekeinkben, a lecsendesült, komoly és tetterős fiataljainkban, az ősz hajú, kedves időseinkben és minden egyes emberben, aki örömmel volt jelen ezen a lelki alkalmon. Élvezhettük a finom ételeket, ízeket, zöldségeket, gyümölcsöket és hálásak voltunk a bőségért.

A délutáni fórumbeszélgetésen kérdéseket lehetett intézni Kalocsai Tamáshoz, mint a Dunamelléki Egyházterület újonnan megválasztott elnökéhez. Nagyon jó volt megtapasztalni a családias, szinte baráti légkört, ami végig jellemezte ezt a beszélgetést is. Tamás beszélt az Úr útkészítéséről az ő életében és szolgálatában, egyéni megküzdéseiről, továbbá tanúságot tett Krisztusról, a felé és minden egyes testvér felé való szolgálatkészségéről, barátságáról. Beszélt a kiscsoportok fontosságáról, hangsúlyozta a hitéleti tapasztalatok megosztásának és az Úr imádásának különleges szerepét az istentiszteleteinken.

Mindezek mellett kedves és humoros pillanatokat osztott meg az életéből, ezzel is láttatva, hogy ő ugyanolyan küzdő ember, mint bármelyikünk, végezetül pedig kérte imatámogatásunkat az új szolgálati területére.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged” (Zsolt 84:2, 5).

Farkas Réka

Európai Ifjúsági Konferencia

140 magyarországi fiatal döntött úgy, hogy részese lesz az augusztus 2–6. között megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Konferenciának. Az Intereurópai és a Transzeurópai Divízióhoz tartozó országokból 2500 fiatal volt részese ennek a négyévente megrendezésre kerülő ifjúsági alkalomnak a finnországi Lahtiban.

Lelki üzenet, Isten dicsőítése, jótékonyság, találkozások, közösség, szövetség – csak néhány szó, de akik ott voltak, azok számára felejthetetlen pillanatokat, motivációt és áldást jelentenek.

Köszönjük, hogy részesei lehettünk ennek az ajándéknak is!

 

kp

 

Kihívások, tervek, imák, csodák

Az Unióbizottság tervkészítő ülése

 

 

Most, amikor leülök, hogy megírjam a szokásos év végi összefoglalót, nagyon sok minden kavarog a fejemben.

Lassan kezdünk belesüllyedni a megszokásba, egyre érzéketlenebbül szemléljük, éljük át, ami körülvesz bennünket: covid megbetegedések, sajnos egyre gyakrabban hallunk haláleseteket. Lezárások, szigorítások, a szigorításokat túlzóknak tartók elégedetlenkedései, a szigorításokat nem elegendőnek tartók elégedetlenkedései. Hitbeli meggyőződésre hivatkozók újabb és újabb tanításai.

Ahogyan a társadalomban nő a feszültség, ugyanezt tapasztalom gyülekezeteinkben is. Ahogyan a közéletben egyre durvább stílusban folyik a kritika, egyházunkban is erősödik az ellenségeskedés.

Meddig fokozható még ez? Feltétlenül kell követni azokat a viselkedési mintákat, amelyeket a társadalom mutat? Ráadásul a társadalomban a kommunikáció eszköztára, a közösség megélésének módjai, a szükségletek és az erkölcsi normák is rohamos tempóban változnak.

Hogyan tud az egyház lépést tartani úgy, hogy lényegét, Biblián alapuló hitét, tanítását ne változtassa meg?

Nehéz kérdések ezek, amelyekkel nemcsak hazánkban, a Magyar Unió területén élő vezetőknek, hittestvéreknek kell megküzdeni, hanem az egész világ adventizmusa keresi a megoldást a kihívásokra.

A Magyar Unió év végi Plenáris Unióbizottsága többek között erre a kérdésre is kereste a választ, mely idén december első hétvégéjén (december 3-5.) között tartotta meg ülését.

Péntek este a kihívásokra kerestük a választ az unióelnök előadásával, melynek két része volt: a Generálkonferencia Végrehajtó Bizottságának éves tanácsülésen elhangzott teológiai kihívások bemutatása, valamint a járványhelyzet által kialakult új helyzet kihívásainak ismertetése, és a lehetséges megoldások felvázolása.

Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Covid okozta változás csak ideiglenes, és hamarosan visszatérünk a „normális” élethez. Mára a legtöbb szakember úgy véli, hogy hosszú távra kell tervezni, mert megváltozott az, amit „normális” életnek tartunk. Mit kell tenni, hogy ebben az új helyzetben a gyülekezetek képesek legyenek alkalmazkodni a megváltozott új helyzethez, és fennmaradjanak?

Az első és legfontosabb, amit meg kell jegyeznünk, hogy NEM az erkölcsi kérdésekben, nem a bibliai tanítások tartalmában levő változásról beszélünk, hanem azokról a formákról, eszközökről, ahogyan a Biblia örök érvényű tanításairól az egyház, a gyülekezetek beszélnek.

A szakemberek 7 szükséges változásra hívják fel a figyelmet, melyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az egész egyház és a helyi gyülekezetek is fennmaradjanak:

  • Analóg világból a digitális világba való átmenet, amely nem az istentiszteletek közvetítését jelenti csupán.
  • Tanító egyház helyett felszerelő egyház, ahol nem csupán lexikális ismeretekkel vértezzük fel tagjainkat pl. a próféciákról, hanem képességekkel rendelkeznek, hogy hitükről hitelesen bizonyságot tudjanak tenni.
  • Összegyűjtés helyett összekapcsolás, mely során nem a hatalmas rendezvényeken való részvétel a fontos, hanem az elmélyült emberi kapcsolatokra terelődik a hangsúly.
  • A helyi kihívásokra való nagyobb odafigyelés során személyes elköteleződés kell kialakuljon a környezetünkben levő világ szükségletei iránt.
  • A források hatékonyabb felhasználása, amely érzékenyen reagál a valós igényekre.
  • A túlszervezettség helyett törekvés az egyszerűségre, mely során a terveinkben, tevékenységeinkben nem a „minél több program, annál jobb” gondolkodás valósul meg, hanem inkább a „kevesebbet, de azt alaposabban, magasabb színvonalon”.
  • A résztvevői, fogyasztói szemlélet helyett elkötelezetté tenni: nem az online nézők számának a növelése a cél (hányan nézték meg a videónkat), hanem, hogy Krisztus tanítványává legyünk és segítsünk másokat is azzá válni.

Sokéves hagyomány, hogy ilyenkor az unió vendége a két teljes egyházterületi bizottság, valamint jelen vannak az intézményvezetők és osztályvezetők is, és néhány házastárs is elkísérte a meghívottakat, így közel 60 fő vett részt az üléseken.

Természetesen idén a koronavírus következtében megváltozott körülmények hatással voltak a szervezésre is, ezért elhatároztuk, hogy készítünk egy felmérést a résztvevők között, valamint érkezéskor mindenkit gyorstesztnek vetünk alá. Meglepő, ugyanakkor nagyon megnyugtató eredmény született: a Magyar Unió vezető tisztségviselői, Unióbizottsága, osztály- és intézményvezetői, valamint a két egyházterület bizottsága – egyszóval minden jelenlévő – 100%-ban volt 2x oltott, kb. 2/3-a pedig megkapta a harmadik oltását is. Az Egészségügyi Szolgálatok Osztályának vezetője által elvégzett gyorstesztek pedig mind negatívak lettek. Ezek után – mivel a szálláshelyen csak mi voltunk – sokkal szabadabban tarthattuk a közösségi alkalmakat, a sűrű kézfertőtlenítés mellett a maszk viselése opcionális volt.

A Plenáris Unióbizottsági ülés alapvetően a Magyar Unió és intézményeinek, a következő évre készített terveivel, az unió költségvetésének elfogadásával foglalkozik, meghallgatva a két egyházterület terveiről készült beszámolókat is, emellett nagyon fontos feladat a közös látás kialakítása, egymás gondolatainak, kihívásainak megismerése, hogy ezáltal épüljünk, gazdagodjunk, ihletet merítsünk.

Mindenekfelett azonban az Istenre való odafigyelés, a közös igetanulmányozás és imádság elengedhetetlen része a programnak. Idén két munkatársunkért különösen sokat imádkoztunk, akik nehéz, életveszélyes helyzetben voltak. Hihetetlen öröm és felemelő érzés volt megtapasztalni, hogy igazi közösségként tudtunk együtt imádkozni, amit hisszük, hogy Isten meghallgatott, és valóságos csodát tapasztaltunk.

 

Ócsai Tamás
unióelnök

 

 

Szigeti Jenő Emlékkonferencia és könyvbemutató

Szigeti Jenő születésének 85. évfordulója alkalmából Emlékkonferenciát és könyvbemutatót szervezett az Adventista Teológiai Főiskola Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezetben 2021. december 16-án. Ezen alkalommal mutatta be a főiskola az „Isten nagykövete: Szigeti Jenő” című emlékkötetet.

A Biblia emlékezésre tanít bennünket. Az Ószövetségben éppúgy, mint az Újszövetségben gyakran találkozunk a megemlékezni kifejezéssel. „Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van” (5Móz 8:18).

Az Emlékkonferencia nyitó hangja Áchim Kovács Anikó hegedűművész és Kovács Kálmán zongoraművész zenei szolgálatával csendült fel, akik Mozart G-dúr hegedűverseny II. tétel KV 216 című darabot adták elő.

Egyházunk elnöke, Ócsai Tamás testvér az Emlékkonferencia mottójával, „Isten nagykövete: Szigeti Jenő” gondolatsorral szólította meg az emlékezésre összegyűlt közösséget, utalva a Bibliában található, Istentől küldött követekre, megemlítve Pál apostol szolgálatát is.

A főiskola részéről prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor testvér a saját életéből idézte fel Szigeti Jenő emlékét, mivel őt is bátorította arra, hogy haladjon a tudomány útján. Ugyanakkor utalt „Szigeti Jenő: Isten tanítani küldött” című önéletrajzi kötetére, amelyből még jobban megismerte benne a testvért, a küzdő lelkészt, a tanárt, a professzort…

A konferencia szervezője, Tokics Imre egyetemi tanár testvér pedig az ünnepi kötet megjelenése kapcsán ekként fogalmazott: „Szigeti tanár úr tudományos tevékenységének mélységeit és rejtett zugait, mivel munkássága és szolgálata igen szerteágazó és összetett, ezért teljes mértékben majd a jövőben, az ez irányú kutatások hozhatják felszínre.”

A jelenlévők egy kisfilmet tekintettek meg, amely Szigeti Jenő családi gyökereitől elindulva mutatta be testvérünk igen gazdag életútját és szolgálatát.

Az emlékkötetet prof. dr. Karasszon István, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető professzora mutatta be, kiemelve, hogy a könyv borítója igényes tervezés, s a benne megfogalmazott írások méltóképpen emlékeznek meg a kiváló professzorról. Ugyanakkor megemlítette, hogy a kötet három részből áll, egyrészt a 2020. szeptember 27-i gyászistentiszteleten elhangzott beszédeket, az egyházi személyek búcsúszavait, a tudóstársak búcsúbeszédeit, valamint a méltató laudációkat, a második rész a tudóstársak tanulmányait, a harmadik rész pedig a tanítványainak írásait tartalmazza.

Az igaz emberek legendájáról utalva szólt Szigeti Jenő tudóstársról prof. dr. Kiss Endre, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja: „Szigeti Jenőt 2000-ben ismertem meg a Lőrinczy Huba szervezte, kivételesen bensőséges hangulatú centenáriumi Márai-konferencián Szombathelyen. Visszafelé együtt jöttünk a vonaton (amiből kiviláglik, mire jó, ha az ember utazhat). Ettől kezdve egyre sűrűbben láttuk egymást, egyre többször hallhattam kivételes elemzéseit. Valójában azonban már 2000 előtt is „ismeretlenül ismertem” (és ezt tudtam is már akkor). Szigeti Jenő szememben „nagy fiú” volt, a magyar társadalomban az ötvenes évek közepéig-végéig jól ismert, szeretetreméltó típus, aki mindenkire figyel, mindenhez ért, mindenben segít és mindig vidám.”

„Szigeti Jenő életútja és habitusa sok hasonlóságot mutat az általam nagyra becsült néprajztudósok életével és lelkiségével” – hangsúlyozta prof. dr. Barna Gábor egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem BTK egykori egyetemi tanára. S elgondolkodtam azon, hogy vajon, mi teszi ezt a közösséget, miben hasonlít egymásra ezeknek az embereknek a sorsa? Négy ember életének példáját szeretném röviden felvázolni: Bálint Sándor, Grynaeus Tamás, Hetény János és természetesen negyedikként Szigeti Jenő… Pályatársak voltak, példaképek lettek. Közös felismerésük volt, hogy az ember és az emberi kultúra forrása és mértéke a vallás, a vallásosság.”

Az Emlékkonferencia zárt körű rendezvény volt, tekintettel a járványügyi helyzetre. A Szigeti Család is képviseltette magát: az özvegy, Gyopár és a legfiatalabb testvér, dr. Szigeti István és felesége. Ezen túlmenően a tudós pályatársak, a társegyházak képviselői éppúgy jelen voltak, mint a tanítványainak egy csoportja. A nemrég még közöttünk élő és munkálkodó „professzorra” emlékezve szívünk megtelt hálával, mivel megtapasztaltuk azt, hogy a közösségünkön túl, milyen sokan tisztelték és szerették Szigeti Jenő testvérünket.

Az Emlékkonferencia megszervezéséért dr. Szigeti István mondott köszönetet – a család nevében – az Adventista Teológiai Főiskolának.

Dr. Tokics Imre

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít” (Fil 4:13)

A Dunamelléki Egyházterület Hitéleti konferenciája

Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy miről is szólt és milyen tanulságai voltak a Dunamelléki Egyházterület október 23-án megrendezett, szokásos őszi Hitéleti konferenciáján elhangzottaknak, akkor az a mondat ez lenne: JÉZUS ÉL!

JÉZUS ÉL! – „Mert az Úr jár előttünk s az Ő kegyelme nem fogy el” – szólt a mottóének.

JÉZUS ÉL! – Mert nemcsak a távoli múltban élő hithősök részesülhettek Isten gazdag áldásaiban, gondviselésében, hanem ahogy Alber Péter veszprémi testvérünk bizonyságtételében hallottuk, „Isten elvezetett a tized kérdéséhez, és ez lett a valódi válasz az anyagi kérdéseimre”.

JÉZUS ÉL! – Mert nemcsak a Bethesda tavánál fekvő, 38 éve beteg – akiről Ócsai Tamás unióelnök szólt igehirdetésében – tapasztalhatta meg Krisztus gyógyító erejét, hanem ahogy id. Csókási Pál nyugdíjas lelkipásztor és felesége megvallotta: Jézus, a nagy Orvos ott állt az ő betegágyuk mellett is, és az Ő kegyelme által épültek fel a súlyos Covid fertőzésből.

JÉZUS ÉL! – Mert, Jézus nem csak a Stramszki István kincstárnok által kiemelt bibliai történetben lévő Galileai-tenger hullámait volt képes lecsendesíteni, nem csak Pál apostolt őrizte meg a hajótörései közepette. Benkovics Péter testvérünk arról tett bizonyságot, hogy ott, az erdőben történt súlyos balesete során, hordágyra kötözve, fájdalmaival küzdve ma éppúgy átérezhette és érthette meg, hogy „Jézus Krisztus sokkal nagyobb fájdalmakat élt át, és bármikor leszállhatott volna a keresztről, de nem tette, mert szeretett engem és szeret téged.”

JÉZUS ÉL! – Mert nemcsak a Mária Magdolnákat, nemcsak a Simon farizeusokat, nemcsak a Péter, Jakab és Jánosokat tudta megszabadítani Sátán kötelékeiből, hanem ahogy Tóth Szilárd titkár igehirdetésében és Keresztes Endre a nágocsi Reménység Rehabilitációs Alapítvány munkatársának vallomásában hallhattuk, Jézus a megoldás a mi alkohol-, drog-, pornó-, játék- stb. függőségeinkre is.

JÉZUS ÉL! – Mert ez a legbiztosabb és egyetlen üzenet a legnagyobb fájdalom, a szeretteink elvesztésekor, melyről Hollósi Zoltánné (Lovasberény) és Mátyási Anita (Baja) tettek bizonyságot, és melyet Csizmadia Róbert egyházterületi elnök igehirdetésében is kihangsúlyozott:

JÉZUS ÉL! – „Ebben az egyszerű állításban sokkal több van benne, mint ahogy azt először gondolnánk. Benne vagy te. Benne vagyok én. Benne vannak a megbocsátott bűneink. Benne vannak a széttört, de megjavított álmaink. Benne van a szabadság minden káros szokástól, rossz emléktől, ami megkötöz és megnyomorít. Amiért Jézus él, te is élsz!”

A konferencia délutáni alkalmán a kerekasztal-beszélgetések során az unió és az egyházterület vezetőitől és a bizottságok tagjaitól pedig többek között olyan kérdésekre kaptunk választ, hogy: Mit jelent megtapasztalni, hogy Jézus ott van a közösségben, az egyházszervezetben? Miként van jelen az egyház vezetésében, a bizottságok életében és a döntésekben? Milyen új missziós módszerek által mondhatjuk el ennek a megváltozott világnak, hogy „JÉZUS ÉL!”?

A hitéleti konferencia felvételei megtekinthetők a Terézvárosi Gyülekezet YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/AdventistaTerezvaros

JÉZUS ÉL!

 

Tóth Szilárd
DET titkár

 

Poszt-COVID világban poszt-COVID egyház – Hogyan tovább? – május 1.

Online Küldetéskonferencia

Mikor 1919-ben Thomas Alva Edison laboratóriuma leégett, egy anekdota szerint ő ezt azzal nyugtázta; a katasztrófa haszna, hogy minden tévedése is megsemmisült a lángokban.

Mikor ma a COVID kapcsán azon siránkozunk, hogy már semmi sem lesz olyan, mint régen, akkor érdemes nekünk is hozzá hasonlóan, józan fejjel, objektíven felmérni, mit is sajnálunk igazán. Milyen értékeket kell továbbmenteni, újjáépíteni, és mely hibákat kell végleg eltemetni.

Amikor 2021. május elsején, szombaton a Dunamelléki Egyházterület Poszt-COVID Konferenciáján a múltba nézünk, tesszük ezt úgy és azért, hogy egyrészt magasra emeljük a Szentírás örök érvényű tanácsait, másrészt, hogy feltárjuk azokat a történelmi összefüggéseket, tanulságokat vagy éppen veszélyeket, melyek segítenek küldetésünk végzésében.

 

Konferenciai részvétel

Reméljük, hogy a konferencia idejére a járványhelyzet javulni fog, de a megfertőződés elkerülése végett a helyszínen (Terézvárosi Adventista Gyülekezet) kizárólag az előadók és a kisegítő technikai személyzet tartózkodhatnak, így ezt megértve és egymásra vigyázva kérünk mindenkit, hogy otthonról kövesse a plenáris előadásokat, és az igehirdetést, melyeket a DET Hírháló Youtube csatornán élőben közvetítünk.

Szekciók és fórumbeszélgetés

Ezeket élőben NEM közvetítjük. A ZOOM-on történő részvételhez előzetes regisztráció szükséges!

Ezt a következő linkre kattintva, a jelentkezési lap kitöltésével lehet megtenni: https://bit.ly/3mZFXlh

A belépéshez szükséges információkat április 30-án, pénteken küldjük ki a megadott e-mail címekre.

 

További információk:
Részletes program és plakát letölthető a konferenciához tartozó Facebook-eseménynél (https://bit.ly/3gl7Tiv), valamint a következő linkről: https://bit.ly/3amEgJI

Kapcsolat:
Tóth Szilárd – Tel.: +36-30-664-3296, E-mail: tothszilard@adventista.hu

 

DET

Tájékoztatás – Egyházterületi Konferencia – TET

Szeretettel tájékoztatjuk a Tiszavidéki Egyházterület gyülekezeteit, hogy a TET 612/2020. számú határozatával a négyévente esedékes Egyházterületi Konferenciát 2021. április 25-re hirdeti meg.

A TB elfogadott egy alternatív időpontot is (2021. június 13.), amennyiben a járványhelyzet drasztikusan romlana.

A konferencia helyszíne: 4029 Debrecen, Fazekas Mihály u. 7.

Kezdési időpont: 9.00 óra

A konferenciával kapcsolatos további információkat eljuttatjuk a lelkészekhez és a gyülekezetek által megválasztott küldöttekhez.

 

a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége

Tájékoztatás – Egyházterületi Konferencia – DET

Szeretettel tájékoztatjuk a Dunamelléki Egyházterület gyülekezeteit, hogy a DET 510/2021. számú́ határozatával a négyévente esedékes Egyházterületi Konferenciát 2021. április 18-ra hirdeti meg.

A TB elfogadott egy alternatív időpontot is (2021. június 06.), amennyiben a járványhelyzet drasztikusan romlana.

A konferencia helyszíne: 1062 – Budapest, Székely Bertalan utca 13.

Kezdési időpont: 9.00 óra

A konferenciával kapcsolatos további információkat eljuttatjuk a lelkészekhez és a gyülekezetek által megválasztott küldöttekhez.

 

a Dunamelléki Egyházterület elnöksége

„Erény, vagy kötelesség?”

A fenti címmel került megrendezésre Szegeden az idén már a 30. jubileumi, nemzetközi Biblikus Konferencia. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1789) és az ENSZ Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata (1948) óta általánossá vált Európában Istentől független társadalomról és kötelességektől független személyi jogokról beszélni. Világunkban azonban a jogok és kötelességek rendje alapvetően megváltozni látszik, amely érinti az egyházak gondolkodását, de társadalmi helyüket, megítélésüket is a köztudatban.

Mit mond a Biblia erről az erényről és a kötelességről? – erre kerestek választ az idei konferencia előadói magyar, német és angol nyelvű előadásaikban. A teljesség igénye nélkül: dr. Martin Meiser kortárs újszövetségi teológus Németországból, dr. Akiyama, Manabu János Japánból, Mariko Cifrak és Taras Barcevski Zágrábból tartottak érdekfeszítő előadásokat a hallgatóknak Szegeden, a Dóm mellett, a Szent Gellért Szeminárium épületében augusztus 26. és 28. között, hozzávetőlegesen 150 hallgatóval.

Egyházunkat és az Adventista Teológiai Főiskolát prof. dr. Tokics Imre: „Az erényes ember a Zsoltárok könyvében” és dr. Kormos Erik: „A kultusz és a vallás: a Jelenések könyve »Babilon« vs. »Újföld« tipológiájának értelmezése” előadásaival képviselték. A teljes program tudományosan megszerkesztett tanulmányai egy év múlva, a következő konferencia idejére könyv formájában is elérhetőek lesznek angol és német nyelven.

Istennek legyen hála, hogy egy újabb lehetőséget adott a Szentírás értelmezésének széles skálájú megismerésére és a bizonyságtételre, hogy mi a Biblia Egyháza vagyunk!

 

S.D.G!