Bejegyzés

Emlékezzünk!

A fenti felszólítással kezdte Szabó János lelkészünk Molnár András nyugdíjas lelkész testvér születésnapi köszöntését, aki most töltötte be a 85. életévét.

Molnár András testvér 58 éve tagja a Hetednapi Adventista Egyháznak. 1960-ban az Eszék utcai gyülekezetbe kezdett el járni istentiszteleti alkalmakra, majd 1965-ben a Terézvárosi Gyülekezetben keresztelkedett meg. 3 évvel később, 1968-ban indult el a lelkészi szolgálat útján.

Nyugdíjba vonulása után és óta a Terézvárosi Gyülekezet tagja.

János az alábbi igével köszöntötte őt: „Légy te békében és erősítsd meg a szívedet, mert az Úr eljövetele közel van” (Jak 5:8). Az Ároni áldás eléneklése után a gyülekezet Szabó János lelkészünk vezetésével együtt mondott hálát András bácsi eddigi életéveiért, lelkészi szolgálatáért.

Molnár testvér zárásul a szeretet fontosságára hívta fel a gyülekezet figyelmét: „Szeretteim, szeressük egymást; mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent; mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk őáltala… Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást…” (1Jn 4:7–9, 11).

V. Zs.

Az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes szolgálata a Terézvárosi Gyülekezetben

“Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek! Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!” (Zsolt 98:4–6, HunUj)

…olvasta fel a fenti bibliaszöveget mintegy küldetésnyilatkozatukként Molnár Miklós lelkész, amikor bemutatta a 28 éve fennálló zenekart.

Miklós – aki a zenekar vezetője – elmondta, hogy a zenekar tagjai heti, kétheti rendszerességgel gyűlnek össze próbálni kb. 200 km távolságot hidalva át ilyenkor. Hálával tekintenek vissza, hogy ehhez mindig kaptak anyagi javakat, így hangszereket tudtak vásárolni és zenetanárokat is tudtak fizetni, akik segítették őket az egyre színvonalasabb együtt zenélésben.

Fellépnek az országban többfelé is különféle rendezvényeken, mint pl. esküvők, térzenék, jótékonysági koncertek, temetések stb. alkalmával, és sokszor kapnak meghívást külföldre is. Most tavasszal éppen Dániába készülnek.

Nagy öröm volt számunkra, hogy ismét nálunk járt az Adventi Rézfúvós Kamaraegyüttes, akik igazán színessé tették a délelőtti istentiszteletet, és vidáman telt a délutáni alkalmunk is, ahol tőlük és velük, az ő kíséretükkel tanulhattunk meg énekeket. Jó volt együtt énekelni, lelkesen, örömmel, kellemes hangulatban.

A nap zárásaként egy kis „kívánságműsor” is helyet kapott, ahol a jelenlévők kedvenc énekeit játszotta el a zenekar.

V. Zs.

40 éve a szolgálatban

Bodnár János lelkésztestvért köszöntötte feleségével, Bodnár Zsókával együtt Kalocsai Tamás, a DET elnöke 40 éves hűséges és kitartó lelkészi munkássága alkalmából január 14-én, a Terézvárosi Gyülekezetben.

Az egyházterület szeretete és hálája jeléül egy névre szóló Bibliát adott, a következő igével: „Az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Fil 4:19).

Bodnár János testvér a gyülekezet előtt állva azt ígérte, hogy amíg az Úr megtartja és szolgálhat, addig ezt a Bibliát meg fogja nyitni a gyülekezet és önmaga számára. Az eddigi évek és szolgálat alapján bizonyosan elmondhatja, hogy nagy dolog Istent megtapasztalni, hallgatni Őt, és engedni, hogy a Szentlélek vezessen.

Kívánjuk Zsóka és János számára, hogy Isten adjon erőt a további útjukhoz, szolgálatukhoz! És azt az áldást, amit kapnak, tovább tudják adni, ahogy eddig is tették, Isten országa építésére!

Orbánné K. Szilvia

Egy ember az embertelenségben

Emlékkonferencia Michnay László tiszteletére

A fenti címmel tartott emlékkonferenciát és kiállítást – a 130 éve született – Michnay László tiszteletére a Hetednapi Adventista Egyház és az Adventista Teológiai Főiskola 2022. december 8-án Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezetben.

Michnay László adventista lelkész és a magyarországi Hetednapi Adventista Egyház elnöke volt tizenhat éven át. Budapesten, a VI. kerület Székely Bertalan utcai kápolnában élt feleségével és hat gyermekével. A német megszálláskor családja életét kockáztatta, hogy megmentsen mintegy 18 üldözött zsidót. (De összesen közel 60 menekültet is ellátott.) A Michnay által segített zsidók között volt Román Vilmos és felesége, Teréz. Michnay átadta Román Vilmosnak személyes papírjait, és részben ezeknek az iratoknak köszönhető, hogy a házaspár túlélte a háborút, és kivándorolhatott Izraelbe. Michnay üldözött zsidókat is bújtatott. Többek között Várnai Zseni írót és férjét, Peterdi Andort. Jeruzsálemben a Jad Vasem parkban első magyarként kapta meg a faültetés jogát 1964-ben, amelyet Zarka Magdolna és Motti Alon 1981-ben ültetett el.

A tudományos emlékkonferencián dr. Tokics Imre lelkész, a program szervezője Michnay László korábbi egyházelnöktől idézte: „Üzenték nekem… hogy nagyon sajnálom a zsidókat… én sajnálom a keresztényeket, a világot, a gyűlölködőket, mert gyűlöletük nyomán gázkamrák, véres háborúk nőttek… Sajnálom a gyűlölködőket is, mert halálos betegségben szenvednek, nem tudnak azzá lenni, amivé Isten teremtette őket, Isten fiaivá, mert Isten a Szeretet.”

Ezután Bakos Bence kiváló előadásában felcsendült J. S. Bach: Air BWV 1068 című orgonamuzsikája.

A Hetednapi Adventista Egyház elnöke, Ócsai Tamás köszöntő szavaiban hangsúlyozta: „Tanulságokat vonhatunk le egy olyan életútból, amely minden korban példa a generációk számára”.

Ezt követően az „Ékember. Michnay László és társai emlékére” című, Restás László által készült filmből, a Michnay László tiszteletére 2006-ban történt emléktábla-avatásról tekintettek meg részletet a jelenlévők.

Dr. Karasszon István professzor előadásában szólt a zsidóüldözésről az Ószövetségben. Antiokhosz Epiphanész korát tárta a hallgatóság elé, kiemelve, hogy: „hálásak lehetünk a Bibliának, mert nemcsak szép iratok gyűjteménye, hanem van benne csúnya is, amiért szintén hálásak lehetünk, mivel felkészít bennünket arra, hogy a mi életünk sem csupa szépség… de hittel, Isten üdvtervét megértve, hogyan viselhetjük el a csúnya dolgokat.”

Az Adventista Teológiai Főiskola rektora, dr. Tonhaizer Tibor professzor testvér a történelmi egyházak szerepvállalása a holokauszt idején témakör kapcsán megjegyezte: „Az egyházak valamit próbáltak tenni a zsidómentés érdekében, még akkor is, ha nem mindig sikerült összefogniuk. Akár a kormányzónál, akár a miniszterelnöknél, voltak egyéni megkeresések az ő részükről, tehát voltak bátor kiállók közöttük… mintegy hatvanezer embert mentettek meg egyéni módon…” (János 15:13.) Előadását az ismert talmudi idézettel zárta: „Aki egy életet megment, az egész világot menti meg.”

Dr. Radnóti Zoltán főrabbi Ézsaiás 56:5 versét idézte, és megjegyezte, hogy ebből a mondatból származik a Jad Vasem kifejezés, amit hősként tartunk számon. A „Világ Igazai” azokat a nem zsidó személyeket jelenti, akik zsidókat mentettek a holokausztban. „A világ népeinek jámborai a haszidok, akik életüket kockáztatják a másik emberért” – mondta. Ugyanakkor hangsúlyozta: „A zsidóság a Tóra alapján a világnak átadta az egyistenhitet.”

Az emlékülésen előadást tartott még dr. Szécsi József vallásfilozófus, prof. dr. Kiss Endre egyetemi tanár, az MTA doktora, prof. dr. Szita Szabolcs, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója és dr. habil. Koltai Kornélia, az ELTE BTK egyetemi docense.

Az emlékkonferencián részt vettek egyházunk vezetői: Ócsai Tamás elnök, Fenyvesi Péter Pál főtitkár, dr. Zolyomi Renáta Edit kincstárnok, valamint a Dunamelléki Egyházterület részéről Tóth Szilárd egyházterületi titkár. Az ország különböző részéből érkeztek testvérek, hogy együtt emlékezzenek a „Világ Igaza” emberére. Békéscsabáról, Michnay testvér szülővárosából és Miskolcról – a helyi lelkész vezetésével – szintén eljöttek a testvérek, ahol ő lelkészként szolgált, de ott voltak Békésről és a helyi, Székely Bertalan utcai gyülekezetből is többen voltak jelen.

Az eseményen részt vett Zarka Tamás és Zarka Péter lelkész, Michnay László unokái. Zarka Péter a családi emlékezésről tartott beszédében kiemelte: „Megtiszteltetésnek érzem, hogy egyházunk ezen székhelyén emlékezhetünk meg Michnay Lászlóról és feleségéről Bach Jolánról, akik a II. világháború idején az emberbaráti és életmentő tetteiket elvégezték. Nagyapám bátorsága és Istentől kapott lelkesedése a családra és egyházunk közösségére is átragadt… A nagymamám szintén megkapta 2017-ben a Jad Vasem parktól és a jeruzsálemi Parlamenttől az engedélyt arra, hogy a nagypapám emlékfája előtt lévő táblára az ő nevét is odahelyezzék. Amikor nagymamámtól megkérdeztem, hogy nem félt-e ő maga is abban a nehéz időben, a nagymamám egy mosollyal válaszolt az arcán, és elmondta, hogy a nagypapa biztos volt abban, hogy az Úr gondoskodni fog a családunkról és ugyanakkor az egyházról is és a bújtatott emberekről is. »Egyszer sem bizonytalanodott el« – mondta. És ez a bizalom átragadt a feleségére, a gyermekeire, a közösségre, valamint azokra a zsidó testvéreinkre, akikről gondoskodtak.”

Az emlékkonferencián tíz kiváló szónok méltatta a 130 éve született Michnay László lelkész és egyházvezető munkásságát, aki együttérzésével több üldözött zsidó honfitársunkat mentett meg.

Az archív dokumentumokból a kiállítást Kisgyörgy Ervin példás gondossággal készítette el Michnay László hagyatékából, amit a résztvevők csodálattal tekintettek meg.

Az ünnepélyes emlékkonferencia végén a helyi gyülekezet tábeavezetője által felszolgált süteményt és teát fogyaszthatták el a konferencia résztvevői.

Az emlékkonferencia dr. Radnóti Zoltán főrabbi héberül elmondott imádságával zárult: „Halld Izráel: az Úr a mi Istenünk, egy Úr! Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben. És gyakoroljad ezekben a te fiaidat, és szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz, vagy mikor úton jársz, és mikor lefekszel, és mikor felkelsz. És kössed azokat a te kezedre jegyül, és legyenek homlokkötőül a te szemeid között. És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire, és a te kapuidra” (5Mózes 6:4–9).

TINÉ

Antonio Vivaldi: Négy évszak jótékonysági koncertsorozat a Terézvárosi Gyülekezetben

A 2021 őszén indított jótékonysági koncertsorozatnak immáron az ötödik, záró részét hallgathattuk meg a Terézvárosi Gyülekezetben 2022. november 19-én szombaton 18 órai kezdettel.

A koncertsorozaton nagyszerű művészek, zenetanárok léptek fel. A hangverseny szólistája és fő támogatója: Áchim Kovács Anikó hegedűművész volt. A koncertsorozat bázisművészei: Novák Zita hegedűművész a Magyar Állami Operaház zenekarának szólistája, Rigó Tamás hegedűművész – az összkoncert ,,Nyár” tételének szólistájaként is hallhattuk – aki szintén a Magyar Állami Operaház zenekarának zenésze és szólamvezetője, továbbá Kovács Ildikó hegedűművész, aki Anikó húga és Tamás felesége. A zárókoncert különlegessége Rigó Dorina virtuóznövendék káprázatos hegedűjátéka volt, a Tél – lassú tétel szólistájaként hallhattuk korát meghazudtoló zenei tudását. Dorina, Kovács Ildikó és Rigó Tamás kislánya. Tóka Szabolcs orgonaművész orgonán, Karsai Ildikó brácsán, Kaposvári Tamás csellón színesítette a négy évszak zenei harmóniáját.

A zenei darabok felcsendülése előtt dr. Szabó János lelkésztől elmélkedést hallhattunk a zene hatásáról: ,, A zene világa elbűvölő, mely megragadja a képzeletünket. Ahol az emberi támogatás és a szavak már nem segítenek, a zene ott is képes gyógyítani, vigasztalni, felfrissíteni, felemelni, mint egy ölelés, behatol a szívbe és képes gyógyítani a lelket.” A felemelő zenei élmény után Major Zoltán nyugalmazott lelkész vitt el bennünket gondolataink szárnyán azon reményteljes jövőbe, amikor láthatjuk majd Istenünk dicsőséges második eljövetelét.

Isten neve dicsőítésére csodás zenei élményben lehetett részünk, és ezzel egy időben, bel- és külmissziót végezhettünk, lelki és fizikai segítséget nyújthattunk ott, ahol igazán szükség volt rá.

Az ,,Ősz” koncerten befolyt adományokkal, a VI. kerületi Család- és Gyermekjóléti központ által működtetett Családok Átmeneti Otthonának lakóit támogatta a gyülekezet. A ,,Tél” koncert bevételét a Besenyszögi Boros család Covid-árvái támogatására juttattuk el. A ,,Tavasz” jótékonysági koncerten összegyűlt pénzösszeget a Magyar Gyermekmentő Alapítványnak ajánlotta fel a közösség. A ,,Nyár” koncert bevétele a Terézvárosi Gyülekezet énekkarának hajdúszoboszlói misszióját támogatta. Az összefoglaló zárókoncert bevételét a gyülekezetünkben élő, nehéz helyzetbe jutott családok támogatására fordítottuk. A koncertsorozaton a gyülekezet és a támogatók jóvoltából több mint egymillió forintot juttathattunk el a bajbajutott embertársaink támogatására.

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki támogató kezet nyújtott és közreműködött a koncertsorozat megvalósításában.

A koncertsorozat megálmodója és főszervezője, a Terézvárosi Gyülekezet nevében és megbízásából, Tajti Enikő zenei osztályvezető.

A Vivaldi: Négy évszak záró hangversenye az alábbi linken tekinthető meg: https://youtu.be/1Ul7Y5CuzQc

Varjú Zsuzsanna

Parádfürdőn táboroztunk a Terézvárosi Gyülekezet Gyermekiskolájával

Idén először új helyszínen, a Mátra hegység északi oldalán fekvő Parádon tartotta a Budapest–Terézvárosi Gyülekezet a nyári gyermektáborát 2022. június 19. és 24. között. A gyermekiskolánk vezetője, Pacsai Teca által szervezett táborban összesen 52 fő vett részt, a gyerekek életkora a két hónapos csecsemőtől kezdve a 17 éves korig terjedt. Nagyon mozgalmas, de csodálatos négy és fél napot tölthettünk el együtt, közösségben Istennel és egymással.

A tábor témája a Tízparancsolat volt, ezt dolgoztuk fel a reggeli, illetve esti áhítatok alatt az óvodás, kisiskolás, és kamasz csoportokban. A tanítók a gyermekeket bevonva, életkori sajátosságaikat figyelembe véve, interaktívan vették át az Isten által az emberiségnek adott törvény fogalmát, jelentőségét és a mai, mindennapi életünkben való gyakorlati szerepét. A felnőttek számára lelkészünk, Szabó János és felesége, Timi tartottak mély beszélgetést a megbocsátásról. Végigvettük, hány fajtája van a megbocsátásnak, miért nehéz gyakorolni, mit jelent és mit nem vár el tőlünk Isten, miután elárultak, illetve hogy függ össze a bizalommal, hol vannak a határaink.

A Muskátli vendégház két épületében szálltunk meg, ami egy adventista testvérünk tulajdona. Háromszori finom, változatos étkezéssel készültek, húsos, vegetáriánus, vegán és gluténmentes menü közül választhatott mindenki kedvére. A gyülekezet mindennap egy-egy gombóc fagylalttal kedveskedett a gyerekeknek, ami nagyon jólesett a hőségben.

Sokat énekeltünk tábori- és gyerekdalokat, gyülekezetünk kórusvezetője, Tajti Enikő segítségével, szintetizátor kísérettel, Döbrei Judit pedig csengettyűzést is tanított – a gyerekek nagyon ügyesen és szívesen játszottak ezen a szép hangszeren. A vendégház kertjében sokat sportoltak, volt csapatjáték, óriás kötéllel együtt ugrálás, célba dobás, és persze a reggeli torna, amire trombita ébresztette a tábort.

Az érkezés napján a környéket, a gyógyvizéről híres Parádot és Parádfürdőt jártuk körbe, ami Parádsasvárral együtt 1847-ben került a Károlyi család birtokába. Ismerős idegenvezető kalauzolt el a háromdinasztiás grófi család emlékét őrző helyszínekre: a Cifra istálló, a Károlyi (korábbi Grassalkovich)-kastély, a Parádfürdői Park és a több mint 300 éves Rákóczi-fa – amelyre felmásztak a gyerekek –, a gesztenyefasor, az Ybl Miklós által tervezett Parádfürdői Állami Kórház mind különösen szép történelmi és természeti kincsek.

Másnap a parádsasvári üveggyár egyedülálló élmény volt: a szemünk előtt készítették a különböző formájú, méretű és színű üvegeket, például üvegrózsát, piros és kék liliomot, hattyút, miközben sok érdekességet tudhattunk meg és vásárolhattunk. A Németországból rendelt pasztillát 1040 fokos kemencében megolvasztják, majd egy rúddal óvatosan kiemelik és különböző alakúra fújják. Délután Magyarország legmagasabb természetes vízeséséhez, a 10 méter magas Ilona-völgyi vízeséshez túráztunk a meseszép mátrai erdőben – egy aktív játszóterezést követően a kisbabákat a hátukon vitték az anyukák a patak mellett kanyargó meredek, vadregényes terepen, de megérte a fáradtságot!

Kedden délelőtt tábori programok és pólófestés, délután pedig egy hűsítő strandolás várt, ami a legtöbb gyerek kedvenc élménye volt. Az utolsó egész napunkat Egerben töltöttük, ahova busszal utaztunk. A Dobó téren csoportkép készült a festett pólókban, majd az egri vár lábánál lelkészünk történészként mesélt Eger ostromáról. Lenyűgöző, hogy a maroknyi, kétezer várvédő az ötvenezer fős török sereggel szemben győzelmet aratott, sőt a törökök száz évig vissza sem tértek – ez bátorságuknak, kitartásuknak, hitüknek s az összehangolt munkának köszönhető. A Palacsintavárba sétálva különleges, habos palacsintákat kóstolhattak meg a gyerekek a gyülekezet jóvoltából, és még a szuvenír boltra is jutott idő. A búcsúesten a vacsora után köszöntöttük a gyermektanítókat, foglalkozásvezetőket és a gyermekiskola-vezetőt szolgálatkész munkájukért, aki még más meglepetést is tartogatott: két hatalmas és elképesztően finom torta érkezett a cukrászdából, amit közösen fogyasztottunk el. Nemsokára elkészült a tábortűz, melynek fényénél sokat énekeltünk, majd már szokás szerint mindenki elmondhatta, hogy mi volt számára a legnagyobb élmény a táborban. A gyerekek nagyon izgatottak voltak, késő estig „bandáztak” a barátaikkal a másnapi elválás előtt.

Aki elfelejtett volna jókedvet hozni, arra itt ráragadt. Az önfeledten játszó, vidám gyermekek, az aktív fiatalok, a finom falatok, jó beszélgetések, a szívből jövő énekszó és csilingelő csengettyűk hangja, a közösségben rejlő erő, a felemelő lelki tanítás és a festői hegyvidéki táj békéje messze űzték a hétköznapok gondjait. Köszönet Urunknak és gyülekezetünknek ezért a lehetőségért!

Dr. Boros-Kovács Szilvia

Chopin-koncert a terézvárosi kápolnában

Gyülekezetünk adhatott helyszínt a Budapesti Chopin-fesztivál egyik színvonalas zongorakoncertjének szeptember 17-én. Érdekesség volt, hogy a koncert főszervezője elhozta a nagyon értékes bösendorfer versenyzongoráját, hogy a hangzás ezáltal is még teljesebb legyen. Fontos program volt ez a Magyarországon élő lengyel közösségnek, akiknek tagjai meglátogatták gyülekezetünket, köztük a lengyel nagykövethelyettes asszonnyal és munkatársával.

Lehetőségünk nyílt Isten Igéjét megnyitni Bodnár János testvérrel, aki Jn 14:1–3 verseit olvasta alapigeként, és beszélt Jézus szolgálatáról. Arról, ahogyan elment, majd elküldte a Szentlelket és, hogy helyet készít nekünk az Atyánál. Majd beszélt Jézus közeli eljöveteléről és annak öröméről.

Úgy gondolom, mindannyian emelkedett lélekkel mehettünk haza a koncert végén. Kívánjuk, hogy a többi alkalom is ilyen különleges lehessen, minden résztvevőnek. A program főszervezője és támogatója magiszter Havasiné Darska Izabella zongoraművész-tanár, aki a tehetségkutatás és a fiatal tehetségek támogatása érdekében zongoraversenyeket szervez alapfokú, továbbképző, valamint professzionális szinten. A versenyek nyertesei számára igyekszik fellépési lehetőségeket biztosítani itthon és külföldön, különös hangsúllyal Lengyelország Chopin vonatkozású helységeire. Köszönet érte!

A következő koncert 2022. október 15-én szombaton 14 órakor kerül megrendezésre gyülekezetünkben (adventista imaház, 1061 Budapest, Székely Bertalan utca 13.), három fiatal tehetség előadásával.

OZ

„Változnak az évszakok…”

Júliusban, még a nyár elején került megrendezésre Vivaldi Nyár című művének előadása koncert keretében, a Terézvárosi Gyülekezet Adventista Kápolnájában. Vivaldi Négy évszak című művének mindegyike zeneileg is kifejezi az évszakok hangulatát. A Nyár első címe, „Szenvedés a hőségtől”, majd a téma változik, és a hőséget dörgés, villámlás és vihar követi. A szerző művének előadása olyan élményt nyújtott, ami teljesen érzékeltette a nyár forróságát, viharait az állatok viselkedését, a színeket az ízeket és a hangokat.

A gyülekezet énekkara két kórusszámmal gazdagította az alkalmat.

Bodnár János lelkész, Jn 3:16 alapján, Isten irántunk való szeretetére irányította a figyelmet.

A résztvevők hosszú tapssal fejezték ki tetszésüket minden elhangzott darab után.

Mivel ez már a negyedik koncert volt, az előadóművészeket jó ismerősként köszöntöttük és ajándékoztunk meg.

A koncert mindig jó lehetőség, hogy meghívjuk barátainkat, ismerőseinket egy szombat délutáni lelki élményre. A koncert adományának összegét a hajdúszoboszlói missziós koncert megvalósítására ajánlottuk fel.

Köszönjük az előadóművészek szolgálatát, a szervezők munkáját, hogy szebbé teszik a nyarunkat, dicsőíthetjük Istenünket, erősíthetjük emberi kapcsolatainkat, lelkileg feltöltődve és zenei élményekkel gazdagon várjuk a következő koncertsorozatot, amely összefoglalja a Vivaldi Négy évszak témáját, 2022. november 19-én 17 órakor a Budapest Terézvárosi Gyülekezetben.

A Teremtő új eget és földet teremt, ahol örök a nyár és örök élet van!

Bodnár Zsóka

50. házassági évforduló a Terézvárosi Gyülekezetben

Július 16-án szemtanúi lehettünk annak, hogy mit jelent Isten munkája gyülekezetünk két oszlopos tagja és hűséges szolgálója életében. Fekete István és felesége, Fekete Istvánné Marika eljöttek, hogy 50 év házasság után megerősítsék szövetségüket Istennel és egymással.

Pityu és Csöpi, ahogy a legtöbben ismerjük őket, már a kezdetektől kéz a kézben szolgáltak itt és az ország számos pontján. Jelenleg is aktívan részt vesznek a gyülekezet életében, Pityu bácsi, mint egyházunk nyugalmazott lelkésze, a zenei szolgálataival, tanításaival, önzetlen segítségével, Marika néni pedig a pénztári osztály hűséges segítőjeként. Két gyermekük, Anett és István szintén a zenekar, illetve énekkar tagjai.

Az az Isten, aki akkor Ádámnak és Évának megrendezte a világegyetem első menyegzőjét, a ma élő Ádámokat és Évákat is szeretné boldogsággal megajándékozni. Aki ezt elfogadja és hisz benne maradéktalanul, az csodálatos dolgokat fog átélni az életében – hangzottak az igei gondolatok Vízvári Aladár presbiter testvértől.

A rendhagyó istentiszteletet vers, zene és énekszámok tették még ünnepélyesebbé. Szolgált egy kisebb zenekar, Pityu bácsi vezetésével, valamint a Terézvárosi Gyülekezet férfikara, vegyes kara és az Új Advent Kórustársaság.

A szövetség megerősítése után, áldáskérő imával, énekkel és közös ebéddel zárult a különleges szombat délelőtti istentisztelet.

Kívánjuk, hogy Isten áldja meg gazdagon a további, hűségükkel és szolgálatukkal mindannyiunknak példát mutató életüket, hogy Isten kegyelméből örököstársak legyünk az Ő országában!

Orbánné Kuhárcsik Szilvia

Ajándék Istentől – Orbán Debóra bemutatása

„Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek” (Jer 29:11–12, HunKar).

Ezzel az igével nyitotta meg Szilvia és Zoltán második gyermekének bemutatását dr. Szabó János lelkész. Isten ígérete szerint biztonságban élhetünk a jelenben, mert a jövő reményteljes.
Debóra, héber eredetű bibliai név, jelentése méh, méhecske mely az állandó munkálkodás, szorgalom és a bőség szimbóluma. Azonban milyen bőséget kívánhatnánk ennek a gyermeknek? – tette fel János a kérdést mindannyiunk felé. Isten Igéjében találjuk meg a választ: „És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben…” (Fil 1:8–9, HunKar).
Majd így folytatta a szülők felé fordulva: „Azzal hogy ma elhoztátok Debórát az Úr elé, egy szent kötelességet vállaltok magatokra. Ezzel a jelképes cselekedettel kifejezitek meggyőződéseteket, hogy ez a gyermek nem a tiétek, hanem ajándékul kaptátok Istentől.
A gyülekezet, amely együtt örül ma veletek, csatlakozik hozzátok Debóra bemutatásában, és mint közösség ígéretet teszünk arra nézve, hogy mi is megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy Debóra megismerje a szerető Istent. Szeretnénk úgy élni és úgy szólni, hogy építsük, gazdagítsuk mindkét kislányotok életét.”
Az áldáskérő ima előtt lelkészünk az alábbi kérdést intézte a szülők felé: „ Törekedtek-e arra, hogy mindent megtegyetek azért, hogy az Úr félelmében és az Ő parancsolatai szerint nőjön fel a kis Debora? Szövetségre léptek-e így ma a Mindenható Istennel?” Szilvi és Zoli igenlő válasza után együtt imádkoztunk János vezetésével, és az Ároni áldás eléneklésével zárult az istentisztelet ezen szakasza.
Kívánjuk, hogy az ima előtt elhangzó köszöntő és egyben útravalóul szánt ige szavai – „Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre…” (Ézs 26:4, HunUj) – valósuljanak meg nap mint nap az Orbán család életében!

Varju Zsuzsa