A Zenei Szolgálatok Osztályának honlapja – zene.adventista.hu

Istentiszteleteink jelentős részét teszi ki a zene. Bevezető orgonajáték hangzik, mielőtt a szolgálattevők a szószékre lépnének. A közös ének és imádság után gyakran hallunk ének- vagy zenei szolgálatokat, majd az igehirdetés is befejező- majd távozó énekkel zárul. Ha egy zenei szolgálatra átlagosan két percet számolunk, máris észrevesszük, hogy a prózai és vers szolgálatok mellett énekkel, hangszerrel is jelentős időt fordítunk Isten dicsőítésére. Ezek a szolgálatok komoly felkészülést igényelnek, amelyre mindenki szívesen szán időt. A próbák egyben a közösségépítést is szolgálják, amikor beszélgetésre is bőven nyílik alkalom.

A felkészülés mindig sok időt, energiát igényel, amely kezdődik a zeneiskolai tanulmányokkal, otthoni gyakorlással, majd folyatódik különféle énekkarokban, zenekarokban. A tanulmányok során számos technikai kérdést sajátítunk el. Megismerünk stílusokat, műfajokat; tanáraink sokirányú, gyülekezeti rendezvényeinken is kamatoztatható eligazítást adnak. Zeneórákon kisebb hányadot tesz ki az egyházi zene, ezért szükség van irányításra, továbbképzésre gyülekezeten belül. Ehhez nagy segítséget jelent az, hogy képzett tanárok vannak sorainkban, akik szeretettel, odaadással látják el ezt a feladatot.

A közös éneklést szolgálja a gyülekezeti énekeskönyv, a Hitünk énekei, amely 1964-ben került kiadásra. A digitalizáció révén lehetőség nyílt kottaanyag széleskörű használatára. A Zenei Szolgálatok Osztálya így kottákat biztosíthat gyülekezeteinknek. A korábbi évtizedekben ezt kézírással, stencilezéssel oldottuk meg. Nagy jelentősége volt annak, amikor az Advent Kiadó nyomtatásban jelentethette meg a gyülekezeti célra szánt kiadványokat. Olyan csoportosításban kerültek ezek testvéreink kezébe, amilyen a foglalkozások beosztása: gyülekezeti közös énekek, gyermekiskolai osztályok, ifjúság, énekkar, szólóénekek, hangszeres művek. Mindegyik csoportnak megvan a zenei jellegzetessége, kiadványaink is ezek figyelembevételével készültek. Több kiadvány még kapható ezekből az Advent Kiadónál, de egyre inkább előtérbe kerülnek a digitális eszközök.

Egyházunk honlapján így minden gyülekezeti szolgálathoz számos éneket jelentetünk meg. A kották csoportosítása nem változott, szolgálatok szerint vannak:

Hitünk énekei – gyülekezeti éneklésre szánt énekek, amelyben minden korosztály részt vesz.

Gyermekénekek. Születéstől 7 éves korig. Erre a csoportra azért van szükség, mert a kicsinyek neveléséhez figyelembe kell vennünk életkori sajátosságaikat, így a kották hangterjedelme kisebb. A szöveg – elsősorban bibliai történetek – egyszerű szavakból áll; továbbá kiadványainkban számos más, fontos útbaigazítás is található. Egy példa ezek közül: „A hűséges izraeliták ősidők óta nagy figyelmet szenteltek az ifjúság nevelésének. Az Úr utasítására a gyermekeket már csecsemőkoruktól az Ő jóságára és nagyságára tanították. Ezt különösen kinyilatkoztatja a törvény és Izrael története. A nyiladozó értelemhez alkalmazták az énekeket, imákat és az Írásokból vett tanulmányokat” (E. G. White: Jézus élete, Advent Kiadó, Budapest, 1989. 48.).

Gyermekénekek, 7-12 éves korig. Ebben az életkorban nagyobb hangterjedelmű éneket is tudnak már énekelni, egyre inkább kialakul a gyermekekben az a készség, hogy hangszeren játsszanak, továbbá a nehezebb bibliai témákat is fel tudják dolgozni.

Tábori énekek, ifjúsági énekek. Az önállósulás kezdő lépéseit ekkor teszi meg ez a korosztály. Rendkívül élénk felfogóképesség jellemzi a fiatal életét. Zenében is sokféle igény lép fel. Érdeklődési köre rendkívül tág, egyben adni is szeretne a már megalapozott ismeretéből. Ennek a korosztálynak az énekkincse rendkívül gyorsan változik. Táborokban, ifjúsági alkalmakon sokkal szélesebb a repertoár, mint ami akár csak egy könyvbe is belefoglalható volna. Ezek az évek a korábban megalapozott gyakorlatot erősíthetik, melyet azért hagytak ránk hitben erős tanítóink, „hogy különbséget tehessetek a szent és közönséges között, a tiszta és tisztátalan között” (3Móz 10:10).

Énekkari, kamarazenei, zenekari kották. Ezek között számos olyan mű található, amely hitben megalapozott, technikailag felkészült énekeseket és hangszereseket igényel. Dávid ezt vezető embereivel együtt bölcsen rendezte a templomi szolgálat helyes mederbe való terelésekor. Olyan szolgálattevőkre bízták rá ezt a feladatot, akik jártasak voltak az Úr énekében, és mindnyájan tudósok voltak. Ez a két feltétel ma is alapvető, amelyről Johann Sebastian Bach is megemlékezik, aki Bibliájának egyik széljegyzetében ehhez a fejezethez (1Krón 25) az alábbiakat írta: Ez a fejezet minden Istennek tetsző egyházi zene valódi alapja.

Zenei újság, cikkek. Az egyházi zeneirodalomnak, a himnológiának óriási könyvtára van, igen szép feladat ebben tájékozódni, hogy mindig friss, Isten tiszteletéhez méltó zenei anyagot találhassunk Isten dicsőítésére. Ebből az anyagból egy-egy írással is szeretnénk hozzájárulni gyülekezeti tisztségviselőink szolgálatához.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy egyházunk honlapján – zene.adventista.hu – ezek az értékek megjelenhetnek.

https://zene.adventista.hu/

 

Pörneki Attila

zenei osztályvezető