Szolgálat és küldetés

Osztályok

A Hetednapi Adventista Egyház osztályok és szolgálatok munkáján keresztül segíti a gyülekezetek, gyülekezeti tagok hitéletét és küldetését.

Adventista Misszió

Az egyház létének célja a misszió. Az osztály munkája segít összefogni az egyház területén lévő missziós kezdeményezéseket, igyekszik forrásokat keresni a gyülekezetek számára, hogy az egyház által képviselt bibliai tanítások és a közösség minden ember számára elérhető legyen. Munkája során támogatja a holisztikus megközelítést, miszerint az ember a teljes egészében szorul Isten kegyelmére és megmentő szeretetére.

Adventista–Zsidó Barátság

Az Adventista–Zsidó Barátság keretében keressük azokat a közös gyökereket, amelyek a zsidósággal keresztényként összekötnek bennünket. Kifejezzük barátságunkat, és segítjük az egymás jobb és mélyebb megértését, elfogadását a munkatársak szolgálatán keresztül.

Családi Szolgálatok Osztálya

A Családi Szolgálatok Osztálya minden korú és családi állapotú embernek szeretne segítséget nyújtani az emberi kapcsolatok tartalmas megélésében. A családokat támogatja, hogy tanítványi központokká válhassanak, amelyek élő példái annak, ahogyan Isten jelenléte gyógyít, helyreállít és új értelmet ad az életnek. Munkájának alapja a Biblia örökérvényű tanításai és értékrendje, amelyeket a családterápiás, szociológiai és pszichológiai kutatások eredményeivel támogat meg.
Akiket szolgálunk: Feleségek, férjek, anyák, apák, gyerekek, nagyszülők, unokák, házasok, elváltak, együttjárók, házasságra készülők, újrakezdők, társkeresők, özvegyek…

Egészségügyi Szolgálatok Osztálya

A Hetednapi Adventista Egyház sajátos, Biblián alapuló tanítása az egészséges életmód. Az osztály segíti tagjait a bibliai elvekre és a tudományos eredményekre alapozott egészségőrző életmód gyakorlásában, ugyanakkor eszközöket biztosít arra, hogy ezeket az elveket mások javára és áldására felhasználjuk azáltal, hogy megosztjuk azokat. Segít a szenvedélyektől mentes teljes élet megőrzésében, azok legyőzésében.

E. G. White Szolgálatok

E. G. White nagy szerepet töltött be a Hetednapi Adventista Egyház kialakulásában. Szolgálata ráirányítja figyelmünket a Szentírás üzenetére, és segíti annak megértését. Könyvei és írásai mind a mai napig rendkívüli segítséget nyújtanak. A szolgálat lehetővé teszi, hogy E. G. White írásai elérhetők legyenek magyar nyelven, és minden korosztályt bátorít a tanulmányozásukra.

Gyermekszolgálatok Osztálya

A Gyermekszolgálatok Osztálya a gyermekek hitben való növekedését tartja szem előtt, születésüktől tizennégy éves korukig. Az osztály segítséget nyújt abban, hogy egy szeretetteljes és szolgálatra kész kapcsolatot ápoljanak Jézussal és a Hetednapi Adventista Egyházzal a családi kötelékek megerősítésével. Programokat, képzéseket készít elő, képzi a gyülekezetekben szolgáló gyermekiskolai vezetőket és tanítókat, hogy hatékonyabban tudják szolgálni a gyermekek szükségleteit.

Ifjúsági Osztály

Az Ifjúsági Osztály segíti a fiatalok szolgálatát a gyülekezetekben, programokat biztosít a fiatalok Istennel való kapcsolatának megerősítése érdekében, képzést és lehetőséget biztosít az egyház küldetésében való részvételre.

Kiadói Szolgálatok Osztálya

A Hetednapi Adventista Egyház magyarországi kiadója az Advent Kiadó, amely könyvekkel, folyóiratokkal, prospektusokkal igyekszik az egyháztagok lelki szükségleteit kielégíteni. A kiadó munkatársai jelen vannak a kiadványokkal a nagyobb egyházi rendezvényeken, közösségi alkalmakon, vásárokon, ahol a bibliai témák iránt érdeklődők is megvásárolhatják azokat. Az osztály feladata a könyvek terjesztésének megszervezése, önkéntesek bevonásával.

Kommunikációs Osztály

A Hetednapi Adventista Egyház Kommunikációs Osztályának küldetése, hogy a „reménység hídjait” építse ki. Szolgálata során az egyháznak mind a belső, mind a külső kommunikációját segíti, számos eszköz segítségével. Az egyház hivatalos weblapjának, közösségi médiamegjelenésének, hírszolgálatának és egyéb folyóiratainak szerkesztését végzi, melyek segítségével az egyházról alkotott pozitív kép kialakulását támogatja.

Különleges Szükségletek Szolgálata

A Különleges Szükségletek Szolgálata (angolul Special Needs Ministry, vagy másik nevén Adventist Possibility Ministries) koordinálja és megkönnyíti a sajátos szükségletű emberek és a róluk gondoskodók befogadását, támogatását és bevonását. A Hetednapi Adventista Egyháznak ez a világszéles szolgálata magában foglalja a siketek és nagyothallók, a nem látók és gyengén látók, a testi épség, a szellemi képességek és érzelmi egészség vonatkozásában kihívásokkal élők, az őket gondozók, valamint az árvák és az özvegyek iránti, illetve a közreműködésükkel végzett szolgálatot.

Lelkészegyesület

A Lelkészegyesület a lelkipásztorok és lelkészcsaládok szolgálatát végzi, segédanyagokkal látja el a lelkipásztorokat, figyeli szolgálati előmenetelüket, felelős a lelkipásztorok, valamint a gyülekezetekben szolgáló presbiterek továbbképzéséért.

Lelkészházastársak Osztálya

Nincs még egy olyan csoport a Hetednapi Adventista Egyház világszéles szervezetén belül, amely több önkéntes szolgálatot végezne, mint a Lelkészházastársak Osztálya. Az osztály elsődleges és legfontosabb munkája, hogy mentorként és példaadással segítse azok munkáját, akik lelkipásztor házastársukkal együtt dolgoznak.

Nevelési Osztály

A Nevelési Osztály felelős a Hetednapi Adventista Egyház fenntartásában működő oktatási intézmények felügyeletéért és minőségbiztosításáért. Az adventista oktatási rendszer világszerte 7.883 oktatási intézményben (óvodáktól az egyetemekig), 89.482 tanár szolgálatával, 1.758.737 diák nevelését biztosítja 115 országban. Magyarországon jelenleg egy óvoda, egy általános iskola és egy főiskola végez szervezett oktatási tevékenységet.

Női Szolgálatok Osztálya

A Női Szolgálatok Osztálya a nők lelki, érzelmi, fizikai és szociális szükségleteit szolgálja az egyházban. Arra bátorítja a nőket, hogy fejlesszék képességeiket, és aktívan vegyenek részt az egyház szolgálatában. Támogatást nyújt a bántalmazott nőknek, és fórumot a nőket érintő kérdések megvitatására az egyházon belül.

Reménység Evangelizációs Központ (REK)

A Reménység Evangelizációs Központ (REK) az egyház missziós szolgálata, amely a modern média segítségével osztja meg hitünket a környezetünkben élő emberekkel. Televíziós és rádiós műsorok gyártásával, egyházi rendezvényeken való kép- és hangfelvételekkel, a rendezvények technikai kiszolgálásával járul hozzá az egyház küldetésének teljesítéséhez.
A Biblia Levelező Iskola (BLI) hagyományos és online levelezés segítségével lehetőséget nyújt a Biblia és az egyház tanításainak elmélyültebb tanulmányozására bárki számára.

Sáfársági Osztály

A Sáfársági Osztály képzést biztosít az egyház tagjai számára, hogy megértsék és személyes életükben alkalmazzák a Biblia tanítását az Isten ajándékaival való helyes gazdálkodásáról. Az egyház tanítása szerint az idő, az egészség, a kapcsolatok, a személyes képességek és az anyagi lehetőségek Isten ajándékai, amelyekkel Isten dicsőségére és embertársaink javára kell élnünk.

Személyes Missziószolgálatok Osztálya

A Személyes Missziószolgálatok Osztálya képzésekkel és segédanyagokkal támogatja a gyülekezeti tagok személyes elköteleződését, hogy aktívan vegyenek részt az egyház küldetésének teljesítésében.

Szombatiskolai Szolgálatok Osztálya

A Szombatiskolai Osztálya az egyház tagjai és az érdeklődők minden korosztálya számára bibliai képzést nyújt azáltal, hogy biztosítja egy nemzetközi tanulmánysorozat (Bibliatanulmányok) kiadását, és azok közösségben való tanulmányozását segíti. Az osztály képzéseket és segédanyagokat állít elő a gyülekezetek szolgálatának támogatására.

Vallásszabadsági Osztály

A Vallásszabadsági Osztály támogatja a szabad hit- és vallásgyakorlás megvalósulását elvi és gyakorlati módon. Segítséget nyújt azok számára, akik bármilyen módon diszkriminációt szenvednek hitük és vallási meggyőződésük miatt. Az érdekképviselet céljából korrekt kapcsolatokra törekszik a hatóságokkal, a kormányzat képviselőivel, támogatva a bibliai elvek szerinti állami törvények meghozatalát.

Zenei Szolgálatok Osztálya

A Zenei Szolgálatok Osztálya a bibliai elveket követve törekszik megvalósítani a Szentírásban foglaltakat. Johann Sebastian Bach 1Krón 25. fejezetéhez – ennek első verse: Dávid és a sereg fővezérei a szolgálatra kijelölék az Asáf, Hémán és Jédutun fiait, hogy prófétáljanak cziterákkal, lantokkal és czimbalmokkal – a következőket írta: Ez a fejezet minden Istennek tetsző egyházi zene valódi alapja.
Gyülekezeteink zenei szolgálatához kórustalálkozók, egyházi rendezvények zenéjének szervezésével, gyülekezeti énekeskönyvünk gondozásával járulunk hozzá.

Intézmények

A Hetednapi Adventista Egyház intézményei az egyház és az egész társadalom szolgálatát végzik munkájukon keresztül:

ADRA (Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány)

Az Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány (Adventist Development and Relief Agency) az egyház humanitárius szervezete, közösségek, egyének jólétének, életminőségének javításával, fejlesztéssel és segélyezéssel foglalkozik, anyagi, technikai segítségnyújtás keretein belül hazánkban és határainkon túl. Az ADRA számos fejlődő ország számára fejlesztési támogatást nyújt.

Adventista Teológiai Főiskola (ATF)

Az ATF jelmondata: „Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában!” Az államilag akkreditált felsőoktatási intézmény az egyház szolgálatára készülő fiatalok képzésén túl nyitott bárki számára, aki szeretne tudományos alapossággal elmélyülni a Biblia világában, és megérteni a keresztény tanításokat.

Adventista Diakóniai és Humán Szolgáltató Központ (ADHSZK)

A szolgáltató központ munkájával összefogja az egyház szociális, gyermekvédelmi, közoktatási, mentális egészséget szolgáló intézményeit. Ezek az intézmények igyekeznek megvalósítani az egyház filozófiáját a magas szintű, elkötelezett szolgálatról, munkájukon keresztül segítve a rászorulók és ellátottak életét, hitre és vallási meggyőződésre való tekintet nélkül.

Konferenciai Központok

Az egyház jelenleg két konferenciai központ működtetésével támogatja az egyháztagok és a környezet szolgálatát, ahol konferenciák, képzések, táborok szervezésével tudja segíteni az egyháztagok felkészülését a szolgáló életre: a „magyar tenger” partján, Balatonlellén az Advent Konferenciai Központban, a zempléni hegyekben megbújó Bózsván pedig az Életpont Táborban.