Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban címmel és témakörben került megrendezésre az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája (ETTC) az Adventista Teológiai Főiskola égisze alatt, első alkalommal Budapesten, 2023. március 22. és 26. között.

A nemzetközi konferencián – több mint tíz adventista intézményből érkezett – kiváló adventista tudósok, tanárok, a teológiát művelő szakemberek tartottak előadást, akiknek már a neve is fémjelezte, hogy magas szintű tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők (Amerikából az Andrews Egyetemről, a La Sierra Egyetemről, a Bibliakutató Intézet vezetői – BRI, a Newbold Egyetemről az Egyesült Királyságból, a Friedensau-i Egyetemről Németországból, a Collonges Egyetemről Franciaországból és más adventista intézményekből).

Március 22-én, szerdán este 19:00 órakor a konferencia magyarországi főszervezője, dr. Tokics Imre professzor köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót dr. Tonhaizer Tibor rektornak és Ócsai Tamás egyházelnöknek, akik szintén szeretettel üdvözölték a résztvevőket.

A konferenciát Tihomir Lazić, az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaság (EASTRS) elnöke nyitotta meg, majd dr. Szilvási József emeritus professor bemutatta az első előadót, Reinder Bruinsma írót, aki elmondta, hogy az adventista teológia a teológusok és adminisztrátorok közös felelőssége.

Gallusz László, a Newbold Egyetem Újszövetségi Tanszékének vezetője, valamint a Lelkészi és Misszió Osztály igazgatója előadásában szólt arról, mit jelent az egyházi konfliktus és békekötés a Bibliában, János első levele alapján.

Daniela Gelbrich előadót – aki a franciaországi Collonges Adventista Egyetemről érkezett – Szilvási András, az ATF rektorhelyettese mutatta be. Gelbrich ószövetségi tudós „A nők sorsa a bírák idejében” téma kapcsán arról beszélt, hogy a Bírák könyve meglehetősen sötét időszakot ábrázol Izrael történelmében, ezért ritkán olvassuk. Egyrészt a könyv hősei (vagy antihősei) nagy dolgokat hoztak Izrael számára. A könyv említést tesz több nő sorsáról, akiknek szembe kellett nézniük Izrael társadalmi valóságával és viharaival a Bírák idejében. Jáel, Debóra, Jefte leánya és a fogságba hurcolt asszonyok mit tettek, hogy életben tartsák Benjámin törzsét. Elemezte azt is, miért „fontos, hogy megértsük a sorsukat, valamint a társadalmi feszültségeket és háborúkat, amelyekkel szemben állnak.” Ezen túlmenően szólt az emberi állapotról általában és a nők sorsáról napjainkban.

Stefan Höschele kifejtette, hogy az erényes erőszak elméletének teológiai elemzését először 2015-ben Alan P. Fiske és Tage Shakti Rai publikálták. Akik kijelentik, hogy a legtöbb emberi erőszak morálisan szükséges az elkövetők tudatában, ezért az erőszakot általában nem lehet gonosz szándékokra redukálni, hanem valójában az erény fogalmain alapul. Keresztény szempontból ez a társadalomtudományi elmélet számos fontos kérdést vet fel – az erőszakról a bibliai narratívákban, az erőszakos istenábrázolásról, a keresztény etika módszeréről, az erkölcsi érvelés határairól és a keresztény hit egyéb vonatkozásairól beszélni kell, amit szükséges értelmezni.

A konferencia angol nyelven zajlott, amelyen három reggeli áhítat (Kendra H. Valentine, Igor Lorencin, Stephen Currow) és húsz előadás hangzott el, amelyek között ott van dr. Tonhaizer Tibor professzor, az ATF rektora és dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője előadása is. Megtiszteltetést jelentett az is, hogy két magyar oktató, dr. Szilvási András és dr. Michelisz Richárd egy-egy előadás előtt az elnöki tisztet látta el és bemutatta az előadót.

Az eseményen azok a személyek vehettek részt, akik tagjai az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaságnak (EASTRS), amely két évre választ elnököt. A budapesti gyűlésen, a 2023–2025 időszakra dr. Szabó László egyetemi docenst választották meg, a Friedensau-i Adventista Egyetemről, Németországból. A titkár-pénztárosi szolgálatot továbbra is Stefan Höschele látja el. Kívánjuk Isten áldását szolgálatukra!

Az EASTRS célja, hogy támogassa a helyes bibliai tudományt és ösztönözze a kutatást, továbbá elősegíti a párbeszédet az adventista teológusok között Európában és azon túl.

Reinder Bruinsma professzornak, az EASTRS alapító tagjának és a „Spes Christiana” tudományos lap szerkesztőjének egy különleges könyv ajándékkal köszönték meg a hosszú évek óta tartó áldozatos szolgálatát és megválasztották a lap új szerkesztőit is.

Köszönet illeti a Transzeurópai Divízió és az Inter-európai Divízió tisztségviselőit, Daniel Duda és Marius Munteanu testvéreket, továbbá a teológiai iskoláink vezetőit, hogy támogatták és bátorították az EASTRS kezdeményezéseit a PhD-fokozattal rendelkező adventista teológiai tudósok európai hálózatának létrehozásában és fejlesztésében, amely hosszú évek óta összetartja az adventista teológiai tanárokat. Így kerülhetett sor az idei évben is az ETTC programra.

A konferenciának Budapesten a Terézvárosi Gyülekezet adott otthont, amely olyan atmoszférát sugárzott, ami a professzorok, a tanárok és a résztvevők közösségépítését is szolgálta.

A programban kirándulások is szerepeltek, amelynek során az előadók és a résztvevők meglátogatták a budapesti Dohány utcai Zsinagógát és a Gödöllői Királyi Kastélyt, valamint Pécelen az Adventista Teológiai Főiskolát.

A péntek esti istentiszteletet Elias Brasil de Souza professzor, a BRI igazgatója, a „Dániel könyve” című Bibliatanulmány szerzője Róm 1:16 verse alapján tartotta: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére zsidónak először meg görögnek”.

Szombaton délelőtt egyházunk elnöke, Ócsai Tamás ünnepélyesen köszöntötte a népes gyülekezetet. „Nagy megtiszteltetés, hogy a Bibliakutató Intézet munkatársai is itt lehetnek közöttünk… több európai teológiai intézmény képviselteti magát a professzorokkal, a tanárokkal, vezetőkkel. Isten áldja meg a szolgálatukat, ahogyan következő lelkész nemzedékeket készítenek fel a szolgálatra!”

Az istentiszteletet Daniel Duda testvér, a Transzeurópai Divízió elnöke tartotta, aki így kezdte szavait: „mivel teológiai tanárként vagyunk jelen, úgy gondolom helyénvaló, hogy kifejezzük elismerésünket Kárpáti Petronellának, aki 43 éven át hűségesen szolgált a magyar teológiai főiskolán, bibliai nyelveket tanított és az unió pénztárosaként is.” Ezután saját szavaival idézte 1Kor 15:58 versét: „Neked, és az összes testvérnőnek, és minden teológiai tanárnak és professzornak: légy hűséges, és mindig az Úrnak a munkájában légy erős, tudva, hogy az Úrban nem hiábavaló a te munkád.”

Duda testvér a prédikációjában Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének története alapján szólta Isten Igéjét, miszerint a hajótörés után jön a megmenekülés és a kikötőbe érkezés. „Legyenek igazak számunkra ApCsel 27:44 szavai: »…így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.« – Kívánom, hogy mindnyájan biztonságban érjük el a szárazföldet! Isten adja a kikötőt számunkra. Nem mi! Isten áldjon meg mindannyiónkat!”

Az előadások sora március 25-én, szombaton este 18:00 órakor ért véget Magyarosi Barna, az Inter-európai Divízió titkárának Prédikátor könyve 9. fejezet 12. versének bölcs fejtegetéseivel: „Örülj Isten adományainak és tedd meg, amit rád bízott, »mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menedő vagy« – hangsúlyozta.

A program záró eseménye alkalmából a résztvevők esti fényben, hajóról csodálhatták meg Budapest szépségét, miközben Tihomir Lazić, az EASTRS korábbi elnökének elismerő szavaival a jelenlévők tapssal köszönték meg a budapesti ETTC tudományos konferencia főszervezőjének rendkívüli munkáját, és feleségének a szervezésben nyújtott segítségét.

Négy kontinensről, 17 országból 88 résztvevő képviselte az adventista intézményeket.

Az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája két évente kerül megrendezésre. A soron következő gyűlés 2025 márciusában lesz Spanyolországban.

Ezúton is köszönjük a szolgálatát az előadóknak, a résztvevőknek, a fordítóknak: Zarkáné Teremy Krisztina és Zarka Péter lelkész testvéreknek, valamint Simon Márk, Töröcsik-Mészöly Viktória, Áchim Kovács Anikó és Bakos Bence zenei szolgálatát, továbbá a Stúdió munkatársainak Kiss Sándornak és Töröcsik Ábelnek a pontos munkáját, a Terézvárosi Gyülekezetnek a helyet és dr. Szabó János helyi lelkész támogatását, Tálas Enikő testvérnőnek és férjének, Krisztiánnak a finoman elkészített ételeket, a segítőiknek és mindazoknak, akik szebbé, emlékezetesebbé tették az Európai Teológiai Tanárok Konferenciáját. Dicsőség az Istennek!

 

Dr. Tokics Imre