Bejegyzés

Jobb egy nap a Te udvaraidban…

Imaház-felszentelés Hajdúböszörményben

Hosszú várakozás után eljött a nap, amikor mi, hajdúböszörményi adventisták bejelenthettük: minden készen áll a felszentelő istentiszteletre. Izgalommal értesítettük az építkezés aktív résztvevőit, városi elöljárókat, lelkészeket, munkásokat és a korábban gyülekezetünkhöz kötődő testvéreket. Az ünnepi igehirdetést Ócsai Tamás unióelnök testvér végezte, a felszentelés szolgálatát a Tiszavidéki Egyházterület elnöksége vezette.

Az igei útmutatás János evangéliuma 4 fejezetéből hangzott. Hol kell imádni az Istent? Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben? Számít-e a helyszín? A dilemma jelentős, mert ha nem fontos, hol imádkozunk, miért épülnek új imaházak? Az odaforduló szív, az alázatos lélek az Isten jelenlétéhez szükséges elem, nem a falak vagy egyéb berendezés. Az összejövetel helyszíne a közösségalkotás, az együtt megélt imádat megtapasztalása miatt nélkülözhetetlen. Isten kapcsolatokra teremtett, amit az egymás felé fordulás, az elfogadó szeretet és a szolgálat perceiben élhet meg az ember. Keresztényként mi más célunk lehet az Úr házában, mint áldást kapni és közvetíteni? A samáriai asszony megértett valamit: lélekben és igazságban imádni az Istent felszabadító dolog, nem is tartotta magában az örömét, szólt a falubelieknek. Bár részünk lehetne ebben a tapasztalatban!

Az istentiszteleten  költeményeket hallhattunk és csodálatos énekek hangzottak el a hajdúhadházi és debreceni fiataloktól. Az ünnepi alkalmon köszöntőt mondott a Hajdúböszörményi Önkormányzat egyik képviselője, valamint a városban szolgáló egyházak lelkészei, vezetői.

A délutáni istentiszteleten Liebhardt László szolgált, aki Angliából látogatott haza. Ezután a korábban a gyülekezetben szolgáló lelkészek köszöntötték igei gondolatokkal és visszaemlékezésekkel a jelenlévőket.

Az új imaház a testvérek anyagi áldozatvállalásának, munkájának eredményeként épült meg. A telek Uzonyi Antal és kedves felesége, Erzsike néni tulajdona volt. Ők ajánlották fel ezt egy új imaház felépítésére. Az alapkőletétel 2017. június 14-én volt. A terveket Nagy Sándor készítette, aki sajnos nem érhette meg a teljes megvalósulást, időközben eltávozott az élők sorából. Tóth Sándor és Jánosi Róbert vette át elődje munkáját és bonyolították a használatba vételhez szükséges engedélyeztetési eljárásokat. 2018-ban már szerkezetkész volt az épület, és 2019 végére befejeződött az építése. A pandémia és a közterületi parkoló engedélyeztetési nehézségei miatt a használatbavételi engedélyt közel egy év múlva, 2020. október 9-én kapta meg a gyülekezet. A 2021-es év kertrendezéssel, kerítésépítéssel és egy raktárépület megépítésével telt. 2022. május 21-én a gyülekezet lélekben is kész volt arra, hogy az imaházat Isten dicsőségére és a hajdúböszörményi emberek szolgálatára szentelje.

Kovács László

 

„…jobb egy nap a te tornácaidban, hogysem ezer másutt…”

Imaházszentelő ünnepély Szarvason

2019. október 17-én Szarvason, a Jókai utca 66/1 sz. alatt különleges esemény részesei lehettünk, amikor a szarvasi imaház felszentelésére gyűltünk össze.

Lélekemelő volt hallani a szarvasi adventisták történetét. Ahogy a  történések mozaikszerűen egymásba illeszkedtek, valamennyiünk számára kikristályosodott az isteni gondviselés. A magukban talán kevésbé jelentékenynek tűnő események mind-mind egymásba kapcsolódtak. Az idő távlatából szemlélve minden apró részletet egy gondos kéz szervezett, egy mindenre odafigyelő gondos tekintet irányított, egy tekintet, amely már a kezdetekkor előre látta  a véget.

Az első adventista testvér munkálkodása az I. világháború idejéből eredeztethető. A háború poklában Borbély János adventistaként Isten szeretetéről tett bizonyságot. A háborút túlélve Dispiter János, volt katonatársával adventista közösség szervezésébe fogtak. Gyülekezési helyük ugyanezen a Jókai utcán állt, mindössze néhány épülettel távolabb a jelenlegi, 66/1. házszámtól! Az Úr sok-sok embert állított munkába: adventista hívőket, más felekezetek képviselőit és  olyanokat is, akik még távol voltak a hittől. Sokszor ezek az emberek mit sem tudtak egymásról, de erőfeszítéseik egy irányba mutattak.

Az az időszak, melybe már jobban belelátunk, Szabó László lelkész álmával kezdődött, amit  folytattak  a térségben dolgozó lelkésztársai. A Békéscsabai Gyülekezettől az Orosházi Gyülekezet vette át a szarvasi misszió feladatát. Nemcsak a lelkészek – Kormos Erik, Szabó János, Kis István, Csalami László, Osvald László, Bicskei Róbert – dolgoztak fáradhatatlanul, de áldozatos munkájukat presbiterek – Csonka Zoltán, Pörneki Attila, Pörneki István, Rajki Antal, Rajki Attila,  Sárközi Géza – támogatták, sokszor erejükön felül.

A rengeteg erőfeszítés „Az Úr csodásan működik” ének megvalósulása volt, hisz az emberi próbálkozások az isteni ütemterv részeivé váltak.

Az imaház felépülése nem csak a szarvasiak öröme, de öröme a sok-sok testvérnek is, akik   nem adták fel a szarvasi misszió ügyét. A lehetetlen Isten segítségével lehetségessé vált.

Hegyes-Horváth Géza, a TET elnöke prédikációjában kiemelte, hogy az imaház megépülése Isten kegyelmét, gondviselését példázza, de a szarvasi testvérek számára most kezdődik az igazi feladat: a misszió hirdetése Szarvas egész lakosságának.

A város polgármestere, Babák Mihály kifejezte abbéli örömét, hogy van egy közösség Szarvason, mely a hit, remény, szeretet üzenetét hirdetve jótékony hatással lesz a város lakóira.

Nóbik Erzsébet, Szarvas nyugalmazott evangélikus lelkésze, aki korábban nem egyszer   saját lakásán adott gyülekezőhelyet az adventista testvérek számára, ugyancsak a misszió szükségességét hangsúlyozta  Szarvas térségében.

A feladat egy lelkes kis csapatra vár, amely a sok-sok tapasztalattal rendelkező Rajki Antal orosházi testvér áldozatos támogatásával, Dombi Sándor szarvasi testvér lelkiismeretes irányítása alatt, készen áll az elhívásra.

Egy imaház avatása nem mindennapi történés. A felemelő alkalom részeseként  valamennyien áhítattal csatlakoztunk a felszentelő litánia fenséges szavainak tolmácsolásához.  Megható volt az imaházat együttesen Isten kegyelmébe ajánlani, együttesen elköteleződni a szolgálatra. Látván a szarvasi testvérek első szeretettől áthatott lelkesedését, lélekben valamennyien felemelkedtünk. Az ünnepélyességet fokozták a Békés megyei Advent Kórus által előadott énekek, a testvérek által elmondott szavalatok, melyek mind-mind a hálaadás kifejeződései voltak.

Hegyes-Horváth Géza délutáni prédikációjában is megerősítette: az imaház tagjai számára az igazi munka most kezdődik. De a kis csapatnak nincs mitől félnie, az Úr nem hagyja őket magukra: „Istened, az Úr vonul előtted, mint emésztő tűz” –  hangzott zárásként bátorításul Isten  Igéje.

 

S.A.

 

Imaházavatás Bucsán

A Bucsai Gyülekezet történelme legnagyobb ünnepélyére készült 2018. május 26-án. Adományból és egyházunk támogatásával meg tudtuk venni az első önálló imaházunktól 200 méterre lévő családi házat imaháznak. A gondos testvéri kezek összefogtak, és gyönyörű imaházzá alakították az amúgy is rendezett családi házat és udvarát.

Az ünnepélyes felszentelő istentiszteletre 136-an gyűltünk össze a körzet gyülekezeteiből és távolabbi helyekről. Isten Igéjét Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér hirdette, és a Józsai Gyülekezet kórusa szolgált énekekkel és testvérek egyéni szolgálatokkal. Az istentiszteleten ünnepi beszédet mondott Kláricz János, Bucsa község polgármestere és Faluházi Sándor, a helyi református egyházközség gondnoka.

Az istentiszteletet követően bőséges szeretetvendégséggel várta a gyülekezet a vendégeket a helyi általános iskola ebédlőjébe. Délután az istentiszteleten Szőllősi Árpád egyházterületi kincstárnok testvér hirdette az Igét, majd az itt szolgált lelkipásztorok emlékeztek vissza a régi szép bucsai időkre. Istenünk áldja és szentelje meg ne csak az imaházat, hanem az itt élő testvérek életét is, hogy bizonyságtevő életük által fennmaradjon és szaporodjon ez a gyülekezet, Isten neve dicsőségére!

 

F. A.

 

Imaházszentelés Albertirsán

Nagy hálával vagyunk Isten iránt, hogy elkövetkezett az a nap – 2016. november 19. –, amikor új gyülekezetünk felszentelésére sor kerülhetett. Korábban évtizedeken keresztül családi háznál tartottuk az istentiszteleti alkalmainkat, majd néhány évig a művelődési házban jöttünk össze.

Egy kedves házaspár a kecskeméti gyülekezetből, Szilágyi János és felesége, Rózsika, az akkori lelkésztől, Simon Istvántól tudomást szereztek a helyzetünkről, és segítségüket felajánlották az egyháznak azért, hogy Albertirsán is legyen saját gyülekezeti épület. Ez a Felfedezések Alapítvány segítségével meg is történt. Ambrus András és felesége, Ilona az ügy mellé állt.

Sok keresgélés után, melyben Németh Balázs statikus a segítségünkre volt, nagy álmunk megvalósulhatott, és ez év februárjában megvásárolták részünkre az új gyülekezeti épületünket. Nagyon hálásak vagyunk mindannyiuk segítségéért, szeretetükért, tenni akarásukért!

Haladéktalanul be is költöztünk az istentiszteleti alkalmakra, és megkezdődött az átalakítás, felújítás, rendbetétel. Mindannyian összefogtunk, és Isten segítségével volt hozzá elég erő, hogy ki többet, ki kevesebbet, de részt vegyünk a munkákban. Nagyon sok tennivaló volt, melyek elvégzésében segítséget kaptunk más gyülekezetekből is. Köszönjük önzetlen munkájukat!

Az ingatlan megvásárlása óta eltelt időben szeretetmunkában ki tudtuk alakítani úgy az épületet, az udvart, a kertet, hogy az gyülekezeti célokra alkalmas legyen. A már néhány éve gyűjtött pénz és a területi segítség elegendő volt ahhoz, hogy a legszükségesebbeket el lehessen végezni, és gyülekezeti termünkbe új szószéket és székeket vehessünk.

Most pedig eljött az imaházszentelés alkalma, melyre meghívtuk az adományozókat, korábbi lelkészeinket, azokat, akik más gyülekezetekből is kivették részüket a munkákból, a polgármestert, a többi egyház lelkészeit, különböző szervezetek képviselőit, akikkel kapcsolatban vagyunk, valamint szomszédainkat, ismerőseinket is.

Az önkormányzat részéről a polgármester felkérésére Váraljai Márton képviselő úr vett részt az ünnepi alkalmon, valamint Újvári Ferenc baptista lelkész és felesége. Meghívásunkra más gyülekezetekből is többen eljöttek és velünk együtt ünnepeltek.

Az imaházszentelés szolgálatát a Dunamelléki Egyházterület részéről Horváth Péter kincstárnok végezte, majd átadta Árvai Tamás lelkész részére új gyülekezeti táblánkat.

Isten iránti hálával és köszönettel felajánlottuk gyülekezetünket a szolgálatra. Műsorral is készültünk ez alkalomra, mely szintén az Isten iránti háláról, köszönetről szólt. Az istentisztelet után vendégeinket közös ebédre hívtuk, mely igazán bőséges volt, és az időjárás is egész nap a várakozásainkon felül alakult.

Köszönjük Isten szeretetét, gondviselését, és kérjük további vezetését is, hogy új gyülekezetünkben végezzük azt a szolgálatot, amiért elhívta egyházát!

K. Lné

Imaházszentelés Gáborjánban

2016. május 21-én Isten nagy kegyelméből imaházat szentelhettünk az Ő dicsőségére Gáborjánban. Három év alatt testvéri adakozásból, egyházterületi segítséggel és sok Istentől jövő tapasztalattal valósult meg ez az imaház. Áldott legyen érte a mi mennyei Atyánk!

Hegyes-Horváth GézaKözel 130-an gyültünk össze a verőfényes szombaton az új imaházban, amit egy családi házból alakítottunk át. Isten Igéjét Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér hirdette, majd a felszentelés cselekményét Várhelyi Zoltán területi titkár testvér vezette. Köszöntő beszédet Gáborján polgármestere, Mező Gyula és alpolgármestere, Baranyai Endre mondott. Gyülekezetünk rendívül nagy segítőkészséget és tiszteletet tapasztalt meg a helyi önkormányzat és vezetői részéről az utóbbi időkben.

Énekekkel a Budapestről érkezett fiatalok szolgáltak, Zsilinszki Bálint vezetésével. Verset Labanc Imréné mondott. A szeretetvendégségre a Faluházban került sor.

Délután a Gáborjánban szolgált lelkészek, Ócsai Sándor, Szőllősi Béla, Várhelyi Zoltán, Sztán János, Farkas Attila emlékeztek vissza szolgálati idejük itt töltött szakaszára. Szilasi Zoltán lelkész testvér levélben köszöntötte a gyülekezetet. Szolgálatokkal a környező gyülekezetekből jött testvérek szolgáltak. Az istentisztelet és ez az emlékezetes nap is Hegyes-Horváth Géza testvér igei gondolataival zárult.

Mindenki szívében a hálaadás, az öröm és boldogság érzése uralkodott ezen a napon. A gáborjáni szeretetteljes, családias gyülekezetért, az új imaházért, a sok tapasztalatért, a gyönyörű szombatért egyedül Istené a dicsőség!

F. A.