Főiskolai tanár munkaköri cím adományozása

2023. május 4-én az ATF Tudományos Tanácsa a 2023/2/4. számú határozatával dr. Kormos Erik főiskolai docens részére főiskolai tanári cím adományozását javasolta az alábbiakra tekintettel.

Dr. Kormos Erik a Hetednapi Adventista Egyházban 1998–2000-ig lelkészgyakornoki, majd 2002-től segédlelkészi, 2006-tól pedig felszentelt lelkészi szolgálatot teljesít. Jelenleg is a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának lelkésze, emellett főiskolai docens, az Adventista Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszékének vezetője.

Dr. Kormos Erik tanulmányait az Adventista Teológiai Főiskolán kezdte 1994-ben, ahol hitoktató – lelkészi (BA) diplomát szerzett 1998-ban, majd azt az angliai Newbold College-ban folytatta 2001–2002-között, ahol főként angol nyelvi ismeretekre tett szert.

2009-ben egyetemi, „Protestáns Teológus” diplomát szerzett (MA) a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, majd a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán pedig 2018-ban sikeresen védte meg doktori értekezését és szerzett tudományos PhD fokozatot, ahol az egyetem hallgatója (Doktori Iskola) volt 2010–2014-ig.

Dr. Kormos Erik 2018-tól kinevezett főiskolai adjunktus, 2020-tól főiskolai docens, és az Adventista Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszékének vezetője. 2021-től a Sárospataki Református Teológiai Akadémia vendég oktatója.

Tudományos tagságai, szakmai előmenetele: 2010-től rendszeres előadója a Szegedi Biblikusok Konferenciájának, illetve 2010-től a Keresztény–Zsidó Társaságnak is tagja és rendszeres publicistája, valamint 2014 óta tagja a Magyar Patrisztikai Társaságnak.

2016 óta a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottságának tagja és rendszeres munkatársa. Munkatársként részt vesz a különböző bibliafordítások, magyarázatos Bibliák előkészítésében, lektorálásában.

2019 óta a Magyar Akkreditációs Bizottság látogató (peer reviewer) tagja. 2020 óta a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történeti Szekciójának köztestületi tagja, 2021-től pedig a Collegium Doctorum (Doktorok Kollégiuma) Újszövetségi Szekciójának rendes tagja.

Publikációs tevékenysége 2000 óta nyomon követhető az MTMT oldalán – jelenleg 169 bejegyzés található. Oktatási-kutatási tevékenységével kapcsolatban megjelent főbb írásai:

Egyetemi (MA) diplomamunkája kibővített változata (Miért lett az Isten emberré? Adventisták Krisztusról. Advent Kiadó, Budapest, 2012)

A doktori értekezésének kibővített változata három kötetben jelent meg: (A hapax legomena kézikönyve I-II-III. GlobeEdit International Book Market Service Ltd. OmniScriptum Publishing Group, Mauritius, 2018–2019).

Ezeken kívül 2020-ban jelent meg egy ma már használatban lévő tankönyve (Az újszövetségi teológia adventista perspektívái, Advent Kiadó – Adventista Teológiai Főiskola, 2020).

A biblikus írásmagyarázat kézikönyvének várható megjelenése pedig 2023. évre tervezett.

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvételével kapcsolatban elmondható, hogy 2017-ben oktatója volt az Andrews University európai extended course programjának (Universitatae Adventus).

Mindezekre tekintettel az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa kezdeményezésére, a Hetednapi Adventista Egyház mint fenntartó ajánlásával Magyarország miniszterelnöke dr. Kormos Eriknek főiskolai címet adományozott, melyet nevezett a Magyar Felsőoktatás Napján, szeptember 15-én dr. Hankó Balázs államtitkár úrtól a Károli-Csekonics Palotában vehetett át.

Ebből az alkalomból dr. Kormos Erik szolgálatára, életére a továbbiakban is Isten áldását kívánjuk!

 

Dr. Michelisz Richárd

ATF