Örömök és kihívások az online teológusképzésben

Az Adventista Teológiai Főiskola nagy derűlátással, a korábban elfogadott stratégiai terv felelős végrehajtási szándékával kezdte meg az új esztendőt. 2020. március közepén azonban a hatósági rendelkezéseket követve – más oktatási intézményekhez hasonló módon – nekünk is át kellett állnunk a digitális oktatásra, mely első körben számos kihívást foglalt magában a főiskola vezetése, adminisztrációja, oktatói kara és hallgatósága számára egyaránt. Éppen ezért örömünkre szolgált, hogy a kezdeti nehézségeken és bizonytalanságokon felülemelkedve az online oktatás kérdése mindenki megelégedésére nagyon hamar, mondhatni zökkenőmentesen rendeződött. A tanári és a hallgatói visszajelzések egyértelműen kedvezőek voltak, megerősítve bennünket abban, hogy kényszerű módon ugyan, de jó úton haladunk.

Az oktatással párhuzamosan a különféle megbeszélések és értekezletek is értelemszerűen az online térbe kerültek át, melyek szintén szokatlanok voltak számunkra, de a kívánt funkciót alapvetően betöltötték. Intézményünkben a tanév kezdetétől 2020. november 9-ig jelenléti oktatás folyt, ami ezt követően ismét digitálissá változott. A járványhelyzet enyhülésével nyáron már mind több lehetőségünk adódott arra, hogy a főiskolát, valamint az ott folyó oktatói-kutatói munkát kisfilmek készítésével is bemutathassuk. Ezért köszönetet kell mondanunk a sok önkéntesnek, támogatóinknak és minden közreműködőnek – különösen Czeily Tibor filmrendezőnek –, valamint a REK munkatársainak.

A marketingcélokat szolgáló kisfilmek nagyon komoly segítséget nyújtottak számunkra a leendő hallgatók megszólításában, toborzásában. Az akció felülmúlta elképzeléseinket, hiszen a 2020/2021-es tanévre 23 BA szakos és 19 MA szakos felvételiző adta be hozzánk jelentkezését. Ez utóbbi jelentkezési szám meghaladta a korábbi évek statisztikai adatait, ami kihívás és egyben komoly felelősség is a számunkra. Tanévkezdő és diplomaosztó ünnepség keretében idén 27 végzős hallgató vehette át nálunk oklevelét és közülük heten – az ATF történetében először – Teológia MA szakon (egyetemi szint). Az így megszerzett végzettség lehetőséget biztosít számukra ahhoz, hogy tanulmányaikat valamelyik teológiai doktori iskolában folytathassák.

Négy oktatónk szakmai előmenetelének elismerésére is sor kerülhetett. Dr. Tokics Imre egyetemi tanári, dr. Kormos Erik főiskolai docensi, dr. Ősz-Farkas Ernő tanársegédi, Ócsai Tamás pedig mesteroktatói kinevezésben részesült.

Dr. Szigeti Jenő emeritus professzorunk halálával ugyanakkor pótolhatatlan veszteség érte főiskolánkat, amit nehezen dolgozunk fel. Emlékét és szellemi hagyatékát hálás szívvel megőrizzük.

A járványhelyzet által okozott nehézségek ellenére két MA szakos hallgatónk (Berta Ferenc Lászlóné és Frisala Anita) pályázott az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre, amire hosszú évek óta nem volt példa. A novemberben online megrendezett intézményi konferencián mindkét hallgatónk nagyon jól teljesített, és kíváncsian várjuk, hogy miként alakul majd a 2021. áprilisi országos (online) megmérettetésen való szereplésük.

Az Adventista Teológiai Főiskola idén három tankönyvet tudott megjelentetni, melyek nemcsak oktatóink áldozatkész tudományos tevékenységének lenyomatai, de hallgatóink képzésében is kiemelt jelentőséggel bírnak (Kormos Erik: Az újszövetségi teológia adventista perspektívái, Szabó János: A puritanizmus hatása az amerikai forradalomra, Tonhaizer Tibor: Magyar egyháztörténelem).

Könyvtárunkon keresztül 2020-ban is biztosítottuk hallgatóink számára a felkészülés és kutatás lehetőségét azáltal, hogy a korábbiakhoz hasonlóan előfizettük az elektronikus adatbázisokat (EISZ), valamint szerény mértékben gyarapítani tudtuk a könyvállományunkat.

A jelenlegi ciklusban kifejezetten pozitív visszhangot keltett a főiskolai lelkészség szolgálata, melynek keretében a lelkigondozásnak és a programszervezésnek egyaránt meghatározó jelentősége van. A rendszeres online igehirdetések mellett két személyes és egy digitális lelkiségi nap megrendezésére kerülhetett sor intézményünkben. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek minden résztvevő számára nagy élményt és valódi lelki feltöltődést jelentettek.

Tudományos konferenciáinkat a járványhelyzettel kapcsolatos bizonytalanságokból kifolyólag a következő esztendőre kellett áthelyeznünk. Ugyanez a helyzet áll fenn a közösségépítő célzattal előirányzott tanulmányi utakkal is, amelyek szervezésére nagyon készültünk, de a megvalósításnak a pandémia miatt nem volt reális esélye.

A járvány nem befolyásolta számottevően a főiskolánkon megszokott adminisztrációs tevékenységeket. Ennek keretében mindenképpen ki kell emelnem a legfontosabb szabályzataink (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat) átdolgozását, illetve módosítását (MAB követelmények), valamint az AAA akkreditációra szóló és a divízió számára hamarosan kiküldésre kerülő önértékelési jelentésünk (Self-Study) elkészítését. Mindkettő hatalmas háttérmunkát igénylő feladatkör, mely az erre a célra kialakított különböző munkacsoportok tagjaitól felelős, jól összehangolt szellemi, szakmai tevékenységet igényelt.

Az Adventista Teológiai Főiskola pénzügyi tekintetben kiegyensúlyozott működést mutatott a 2020-as esztendő folyamán, amit a gazdasági vezetőnk részéről elkészített jelentések is tükröznek.

Összességében elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére hálásak, elégedettek és bizakodóak lehetünk, hiszen legfontosabb célkitűzéseink a 2020. évben javarészt megvalósulhattak. A hallgatói létszámunk mértéke várakozásainkon felüli, a munkatársi kapcsolatok kielégítőek, a funkcionális és pénzügyi működésünk kiegyensúlyozott, így Sámuel próféta szavaival élve mi is bátran, hittel jelenthetjük ki: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám 7:12).

Soli Deo Gloria!

 

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor