Bejegyzés

Tanévnyitó és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. mszeptember 5-én egy szép, napsütéses vasárnap délelőtt került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola szokásos tanévnyitó és diplomaátadó ünnepsége. Az ünnepséget az ilyenkor megszokott módon komoly előkészületek előzték meg a Tanulmányi Hivatal részéről. Urunk áldásai mellett minden bizonnyal a gondos szervezésnek is köszönhető, hogy rendezvényünk mintegy 120 fő jelenlétében zajlott, beleértve ebbe nemcsak az oktatói kart és a végzett hallgatók hozzátartozóit, de a jelenlegi hallgatóink egy részét, valamint sok kedves érdeklődőt is.

Az ünnepség kezdetén dr. Ősz-Farkas Ernő testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ének és a hálaadó imádság után a Trio Acustic zenei és dr. Tokics Imréné versszolgálata következett. Az ATF fenntartója nevében egyházunk főtitkára, Fenyvesi Péter Pál tartott ünnepi köszöntőt, dr. Szilvási András pedig egy rövid nyitó áhítatot. Az igeszolgálat fókuszában álló üzenet a hit és a tudás közötti – napjainkban sajnos – mesterségesen felállított szakadék áthidalásának szükségszerűségét célozta, rámutatva egyszersmind a megoldás lehetséges módozataira is.

Az áhítat után került sor az intézmény végzős hallgatóinak fogadalomtételére, melynek keretében az érintettek dr. Tokics Imre professzor úr vezetésével tettek bizonyságot arról, hogy immáron teológusokként a továbbiakban is elköteleződnek a Szentírás intenzív kutatása mellett, fáradozni fognak azon, hogy megszerzett ismereteikkel aktívan gyarapítják az egyház és a társadalom tudáskincsét, főiskolánk jó hírét pedig a jövőben is ápolják. Ezt követően került sor az oklevelek átadására. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanév lezárásaként 19 hallgatónk vehette át oklevelét, méghozzá három képzési formában: Tíz hallgató alapszintű (BA) diplomát, három hallgató egyetemi szintű (MA) diplomát, hat fő pedig életmód-tanácsadó szakirányú oklevelet kapott. A végzett hallgatók nevében Scheller György (BA) és Frisala Anita (MA) fejezték ki köszönetüket az ünneplő közösség előtt. Friss diplomásaink elmondták, hogy az intézmény falai között eltöltött évek során nemcsak tárgyi ismeretekben gazdagodtak, de a lelki közösség megélése is nagyon sokat jelentett számukra. A tanév megnyitása keretében dr. Tonhaizer Tibor rektor úr első gondolatai a járvány okozta oktatási-nevelési nehézségek felemlítése mentén kerültek megfogalmazásra, de ezeket a hála és a köszönet szavai követték. Hála a Teremtő felé, aki megőrzött bennünket az elmúlt tanév pandémiás viszontagságai között, és köszönet a munkatársaknak, akik a saját szolgálatuk területén a nehézségek ellenére is mind kiválóan helyt álltak. Ezt követően került sor az új kinevezések, illetve megbízások átadására.

Dr. Szilvási András az ATF Gyakorlati Tanszékének vezetője a Szenátus júniusi döntése alapján 2021. szeptember 1-től rektorhelyettesi megbízást kapott. Az ő feladata lesz többek között a főiskola minőségbiztosítási rendszerének működtetése, valamint az akkreditációs eljárásokra (MAB, AAA) való felkészülésünk irányítása, koordinálása.

Dr. Szabó János az ATF tanársegédje ugyanakkor e tanévtől kezdődően adjunktusi besorolásban végzi tovább oktatói szolgálatát az Egyháztörténeti Tanszéken, aki szintén örömmel vette át kinevezési okmányát.

Prof. dr. Szilvási József testvérünk a nyár folyamán töltötte be a 70. életévét, ezért ő a Felsőoktatási Törvény vonatkozó szabályozása értelmében nyugállományba vonult. Az ATF Szenátusa azonban a fenti törvény által biztosított jogkörével élve, alaposan mérlegelte Szilvási professzor úr sok évtizedes oktatói és vezetői szolgálatát, kiváló publikációs teljesítményét, valamint számottevő hazai és nemzetközi szakmai elismertségét, és mindezek hátterén „professor emeritus” címet adományozott számára. E cím birtokában dr. Szilvási József a Rendszeres Teológiai Tanszék megbízott vezetőjeként folytatja tovább szolgálatát. Az ünnepelt a kinevezési okirat mellett „Az Egyház építője és misszionáriusa” címmel egy szép emlékkönyvet kapott ajándékba, melyben olyan neves kollégák tanulmányai kaptak helyet, akik Szilvási tanár úr életének és munkásságának bizonyos szakaszaiban meghatározó szerepet töltöttek be. Mindhárom testvérünk laudációját a kötet szerkesztője, prof. dr. Tokics Imre tanár úr ismertette, áldást kívánva a kinevezettek további életére és szolgálatára.

A rektori beszéd végén elhangzott még, hogy az ismert külső nehézségek ellenére is minden okunk megvan az örömre, hiszen az Adventista Teológiai Főiskolát a korábbi évekhez hasonlóan most is több új hallgató választotta annál, mint ahányan diplomát kaptak, vagyis intézményünk létszámbeli fejlődése biztosítva van. Imádkoznunk kell viszont a járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért és a jelenléti oktatás folytatásának lehetőségéért, ami minden felsőoktatási intézmény, de különösen egy hitéleti irányultságú főiskola számára a közösség napi szintű megélése szempontjából létérdek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az új tanév során kettős akkreditációnak nézünk elébe, ami a kis munkatársi létszámból kifolyólag jelentős terheket ró ránk. Mindezek tudatában is megerősít bennünket a Róm 8:31-ben olvasható páli ígéret, ami a rektori tanévnyitó beszéd záró mondataként hangzott el: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.” E gondolat jegyében szeretnénk most mi is megkérni testvéreinket arra, hogy imádságaik és anyagi felajánlásaik során ne feledkezzenek meg az itt folyó oktatói, kutatói és lelkigondozói szolgálat támogatásáról, ha pedig valaki késztetést érezne arra, hogy teológiai tanulmányokba kezdjen nálunk, szeretettel várjuk megkeresését, valamint jelentkezését (www.atf.hu).

Soli Deo Gloria!

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

Búcsúajándék a ballagó diákok részére

A Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskolában idén – hagyományteremtő szándékkal – személyre szabott  ajándékot adott a ballagó nyolcadikos diákoknak a NEEKA alapítvány. Ez az életre szóló útmutató a Könyvek Könyve.

A 40 db egyedi, névre szóló, bőrkötéses Károlyi Bibliát a NEEKA Alapítvány képviselője – Rácz Ferenc testvér és munkatársai adták át a diákoknak és az osztályfőnököknek.

Az alapítvány a szociális feladatai mellett nagy gondot fordít a tanulók testi-lelki  támogatására. Nyári táborokat és kirándulásokat szervez belföldön és határon túlra,  illetve a lelki táplálék esetében nemcsak a ballagó diákokra gondol, hiszen szeptemberben már hagyományosan az elsős nebulók számára is biztosította a tanuláshoz, fejlődéshez szükséges bibliákat a Tiborszállási Péchy László Adventista Általános Iskolában.

(gabriel’s)

Diplomaosztó és évnyitó az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola fennállása óta összevonva tartja diplomaosztó és tanévnyitó istentiszteleteit. A 2016/2017-es tanévben 11 hallgató fejezte be tanulmányait, és vette át záróvizsga bizonyítványát. Azok, szám szerint 5 fő, akik érvényes nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkeznek, BA végzettséget igazoló oklevelet is kaptak. A végzős hallgatók helyére 17 új hallgatót vettünk fel, így a tanévet – a felsőbb évfolyamokkal együtt –hatvan hallgató kezdte meg. Ezek az adatok így kissé száraznak tűnnek, de minden szám mögött egy-egy ember húzódik meg, aki családtagjaival együtt komoly áldozatot hoz azért, hogy megismerhesse a szent tudományt, az Istenről és az Ő Igéjéről szóló tanítást.

A diplomaosztó kedves eseménye volt, amikor Ócsai Tamás, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke átadta az intézmény rektorának és rektor helyettesének azt az Áder János által aláírt okmányt, melyben a köztársasági elnök mindkettőjüket egyetemi tanárrá nevezte ki. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a hallgatók, hanem a tanárok is tanulnak ebben az intézményben.

A kinevezés nem csupán azért jelentőségteljes, mert a közélet szereplői is számon tartják az intézményben folyó oktatást és tudományos munkát, hanem azért is, mert az Adventista Teológiai Főiskola ebben az évben kapta meg az Oktatási Hivataltól az engedélyt, hogy immár egyetemi szintű (MA) oktatást folytasson a teológiai tudományok területén.

Az Adventista Teológiai Főiskola rektora évnyitó beszédében ezt a minőségi változást nevezte az oktató és nevelő szolgálatok legjelentősebb eredményének, és az előttünk álló legkiemelkedőbb feladatnak. Elmondta, hogy az intézmény csak akkor felelhet meg az egyetemi képzés kihívásainak, ha fejlődik mind akadémiai eszköztárában (tankönyvek, könyvtár, elektronikus adatbázisok), mind infrastruktúrájában.

A Hetednapi Adventista Egyház Transzeurópai Divíziója célként fogalmazta meg, hogy a divízióhoz tartozó országok területén olyan lelkészek dolgozzanak, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek. Ezt a célt eddig csak azok tudták teljesíteni, akik más egyházak teológiai intézeteiben tanultak vagy külföldre mentek, hogy ott szerezzenek egyetemi diplomát. A 2018/2019-es tanévtől kezdve azonban már saját intézményünkben tudjuk biztosítani az egyetemi diploma megszerzésének lehetőségét.

Természetesen nemcsak lelkészeket várunk, hanem mindenkit, aki korábban nálunk tanult (eddig csaknem 300 diplomát adtunk ki), és – miután különbözeti vizsgát tettek – azokat is szeretettel várjuk, akik más főiskolákon szerezték meg a szükséges alapképzést. Ezzel megnyílik az út ahhoz is, hogy azok is magas szinten művelhessék a teológiát, akik hitoktatóként, szociális munkásként vagy bármely más területen szeretnének szolgálni az Úrnak és az embereknek. Munkatársaink már dolgoznak azon, hogy meghirdethessük az első felvételi vizsgákat, ezért minden érdeklődőt arra biztatunk, hogy látogassa meg az intézmény honlapját, és tájékozódjon a felvétel idejéről, lehetőségeiről.

Hálásak vagyunk az Úrnak az új lehetőségekért, és arra kérünk benneteket, imádkozzatok az Adventista Teológiai Főiskoláért, hogy ebben az intézményben minél többen készülhessenek fel arra, hogy szavaik és életpéldájuk által hirdessék Isten utolsó kegyelmi üzenetét.

 

Dr. Szilvás József

rektor

Diplomaátadás és tanévnyitó

Adventista Teológiai Főiskola

Az Adventista Teológiai Főiskola diplomaosztó- és tanévnyitó istentiszteletét az idén szeptember 4-én tartottuk, ahol a 16 végzős hallgató közül kilencen oklevelet, heten pedig záróvizsga bizonyítványt kaptak. A végzős hallgatókat dr. Tonhaizer Tibor rektor-helyettes köszöntötte, és Józsué könyvének szavaival arra kérte őket, hogy a megszerzett ismeretek birtokában legyenek bátrak és erősek Krisztus, az egyház és az emberi közösség szolgálatában.

Isten áldása nyilatkozott meg abban, hogy ebben a tanévben 41 új hallgatót vehettünk fel, 7-en nappali tagozaton, 25-en levelezőn, míg 9-en az életmód-tanácsadó szakirányon kezdik el tanulmányaikat. A tanévnyitó beszédet dr. Szilvási József, a főiskola rektora mondta, aki kiemelte, hogy az intézmény a Magyar Akkreditációs Bizottság ajánlásai szerint egységes tanrenddel és nagyobb óraszámmal kezdi meg az új tanévet, ami jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy az Adventista Teológiai Főiskola még magasabb színvonalon folytathassa a hallgatók képzését. Felhívta a hallgatók figyelmét az idegen nyelvi ismeretek időben történő megszerzésének szükségességére, és szólt arról, hogy az intézmény a jövőben egy erre szakosodott kiadóval együttműködve jelenteti meg tankönyveit.

Hálásak vagyunk azokért az áldásokért, és azért a segítségért, amit eddig kaptunk, és várjuk további jelentkezők érkezését a főiskolára.

(ATF)