Bejegyzés

Cserkész lelkiségi munkacsoportok találkozója

Nagy örömmel számolok be a hétvégéről, amit a Magyar Cserkészszövetség országos lelkiségi munkacsoportja, a Mustármag meghívására töltöttünk együtt a határon innen és túl működő lelki nevelési munkacsoportok tagjaival.

A péntek esti érkezés után ismerkedés és áhítat volt a program.

A szombat gerincét a teremtettségünkből fakadó emberi méltóság témája adta. Ezt jártuk körül meghívott előadók segítségével elméleti képzésen és sok kreatív gyakorlaton keresztül. Délután lehetőséget kaptunk a lelkiségi különpróbáink* bemutatására. Vacsora után katolikus testvéreink misén vettek részt, ez idő alatt mi, protestánsok egy református lelkész cserkésztestvérünk vezetésével nyitottuk meg az Igét. Ezt kerekasztal beszélgetés követte a hitéleti nevelés cserkészetben betöltött szerepéről, jelentőségéről. A napot vidám tábortűzzel zártuk.

Vasárnap reggel a kiégés megelőzése volt a témánk. A délelőtt a jó gyakorlatok megosztása, erősségeink meghatározása és a stratégiai tervezés jegyében telt.

Nagy öröm és hála van bennünk, amiért ismét megtapasztalhattuk azt a befogadó, egymást nagyra értékelő, támogató közeget, amit a Magyar Cserkészszövetség és a határon túli magyar cserkésszövetségekkel közös szervezet, a Fórum jelent számunkra. Hálát adunk Istennek azért is, hogy nem csak kapunk ettől a közösségtől, hanem mi is tudunk értéket nyújtani benne a többiek számára. Külön öröm, hogy ebben magunk mögött tudhatjuk egyházunk magas szintű támogatását is: a lelkiségi különpróbáink létrehozásához a Transzeurópai Divíziótól kapott támogatásnak pl. kifejezetten feltétele volt, hogy a kidolgozott módszertani anyagainkat megosszuk más felekezetű cserkésztestvéreinkkel.

Köszönjük a Mustármagnak a hétvége megszervezését és színvonalas lebonyolítását. Kérjük Isten gazdag áldását további munkájukra!

Hegyi Marci
a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke

www.tabortuz.hu

* A különpróbák a cserkész próbarendszer szabadon választható elemei, amelyek jutalmazzák, ha egy fiatal elmélyed egy adott érdeklődési körben. Az adventista cserkészek már több tucat témát dolgoztak föl a lelkiség területén e célból az adventista identitás, a bibliaismeret és a lelkiség és misszió témakörökben. Ezzel a kezdeményezésükkel úttörőnek számítanak a vallásos értékrendű, vegyes felekezeti hátterű Magyar Cserkésszövetségen belül.

Cserkészvezetők tanácskoztak Kecskeméten

Február 10-én tartotta ülését a Tábortűz Adventista Cserkészközösség Vezetői Tanácsa. (A Tábortűz képviseli az adventista lelkiséget a sokfelekezetű Magyar Cserkészszövetségen belül.) A tavalyi évről szóló beszámoló és némi szabályzatmódosítás után kevésbé hivatalos témák töltötték ki a nap nagy részét.

Először arról beszélgettünk, hogyan lehetne hasznosítani a világszéles adventista cserkészet módszertanának egyes elemeit annak érdekében, hogy az idehaza folyó cserkészmunka még inkább elősegítse a ránk bízott fiatalok adventista identitásának kialakulását, megerősödését. Elhatároztuk, hogy azonosítjuk a számunkra legkecsegtetőbb elemeket, lefordítjuk ezeket az angol nyelvű módszertani anyagokat, és a következő tanácsülésen finomhangoljuk őket, hogy a hazai viszonyok között életszerűek és a szövetség nevelési programjába illeszthetőek legyenek.

Ezt követően vendégeink, a szövetség lelki nevelési munkacsoportja, a Mustármag tagjai mutatták be tevékenységüket, és érdeklődtek a mi bevált módszereink iránt.

A közös ebéd után arról beszélgettünk, hogyan lehet megőrizni a cserkészcsapatok adventista identitását. Ez azért izgalmas kérdés, mert missziónknak megfelelően egységeinkben – az elenyészőtől a számottevőig változó arányban – nem csak adventista hátterű gyerekekkel foglalkozunk. Ez azt eredményezi, hogy a felnövekvő vezetőnemzedékben olyan fiatalok is vannak, lesznek, akik a cserkészcsapat révén ugyan valamelyest kötődnek egyházunkhoz és az adventista lelkiséghez, de rendszeres hitéletüket más felekezetben gyakorolják. A kérdés jellegéből fakadóan nem juthattunk el egy kizárólagos megoldásra, de abban egyetértettünk, hogy a kulcs, a nevelőmunkát végző felnőtt vezetők megélt adventista hite és az őrsvezetők lelkigondozása.

A nap sok apró öröme közül kiemelkedik, hogy reggel Budapesten 3 testvérünk vette át cserkész-segédtiszti képesítését: Ambrus Gyöngyi (Kecskemét), Rajki János (Székesfehérvár) és Tóth Péter (Gyula), és közülük ketten már siettek is hozzánk. Isten áldását kívánjuk munkájukra!

Köszönjük a Kecskeméti Gyülekezetnek, hogy imaházunkat rendelkezésünkre bocsátották, és köszönjük a szövetségnek az útiköltség-térítést és a finom, vegán ebédet!

 

H. M.

Cserkész szombatok sűrűjében

Zalaegerszeg, Nágocs

Amíg nem vagyunk képesek kilépni a saját cipőnkből, nem fogjuk tudni felpróbálni a másikét… Vajon bele tudunk helyezkedni a saját világunkétól eltérő életbe? Egy lázadó, testével-lelkével küzdő, önmagát kereső fiataléba? Beszéljük-e a kamaszok nyelvét? Tudunk-e hozzájuk úgy szólni, hogy elfogadásra, érdeklődésre találjanak szavaink?

A hívő szülőkben ég a vágy, hogy gyermekeik átadják magukat Jézusnak, mégis sajnos általános tendencia, hogy az egyházat elhagyják az ott felnövekvő fiatalok… S az, hogy „külsős” serdülőket is hatékonyan megszólítsunk az evangéliummal, szinte lehetetlennek tűnik mai online világunkban…

Mindezen szülők s gyerekek miatt indultunk útra Nagykanizsáról az 1301. Négylevelű Fa cserkészcsapat képviseletében, hogy két, vonzáskörzetünkhöz tartozó gyülekezetet meglátogassunk. A Tábortűz, a Magyar Cserkészszövetség adventista lelki közösségének kezdeményezése keretében célunkként tűztük ki a cserkészet megismertetését, mint hatékony missziós módszert. Részleteit tekintve, egyrészről szándékunkban állt egy bemutatót nyújtani, melyben igyekeztünk a cserkészetre rátapadt előítéleteket letisztítani, s a módszer különleges hatékonyságát kiemelni. A prédikációnk, a személyes bizonyságtevés, s a délutáni szülői fórum, ezeket a célokat szolgálták. Másrészről, felhívást intéztünk mindazon felnőttek számára, akik úgy érzik, belekezdenének ebbe az egyedi lélekmentésbe. Feltártuk, miben tudunk támogatást nyújtani, és hogy a gyakorlatban mivel is jár a cserkészet elkezdése egy olyan gyülekezetben, ahol erre nincs korábbi tapasztalat. A cserkész szombat zárásaként természetesen a fiatalok, gyerekek kerültek a középpontba. Felkerestük a gyülekezethez közeli arborétumot vagy parkot, és különböző mókás, játékos örömprogramokkal gazdagodhattunk.

Ezúton is köszönjük a fogadó gyülekezetek szeretetteljes vendéglátását, nyitottságát! Továbbá hálával tartozom cserkésztestvéreimnek a közös szolgálatunk lebonyolításáért (Árvay Sándor, Bekő Judit, Orsós Krisztián, Kassai Csaba, Kassainé Benefi Gizella).

Kívánom, hogy találjuk meg a hangot a velünk és körülünk élő, határfeszegető fiatalokkal! Merjünk szembe menni a kényelmes megszokásainkkal egy kalandos, értékőrző közösségért!

 

Várnagy András
cserkész csapatparancsnok

 

Ha szeretnél ilyen cserkész szombatot a saját gyülekezetedben,
keresd Dr. Hegyi Mártont, a Tábortűz elnökét!

E-mail: drhegyim@gmail.com; Tel.: 30/505-6288

 

 

 

 

Cserkészvezetők tábora Norvégiában

Az északi sarkkörön túl, Norvégia egyik legészakibb területén fekvő Tromsø környékén tartotta a Transzeurópai Divízió a hatodik Master Guide táborát június 23–25. között, ott, ahol a nap nyáron három hónapig nem megy le. 180 cserkészvezető gyűlt össze a Norvég Unió havas hegycsúcsokkal és fjordokkal szegélyezett telkén a házigazda országából, Hollandiából, Dániából, Lettországból, Litvániából, Lengyelországból, Szlovéniából, Oroszországból, az Egyesült Királyságból és hazánkból. Magyarországot Kassai Csabával, Szabó Józseffel és Rajki Jánossal együtt képviseltük a nemzetközi találkozón a Magyar Unió Ifjúsági Osztálya és a Felfedezések Alapítvány jóvoltából.

Nagy, kályhával fűthető sátrakban aludtak a táborozók, akiket vegyes összetételű őrsökbe szerveztek. A tagok a programok során lehetőséget kaptak arra, hogy tanuljanak egymástól. Így érdeklődést felkeltő tanítási módszereket, játékokat, vezetési tanácsokat és lelki programok ötleteit osztottuk meg egymással. Egyedi lehetőségünk nyílt az „Éjféli nap próba” letételére is, ahol 00:52 perckor megnézhettük a nap legalsóbb állását. A tábor fő témája alkalomhoz illő módon a világosság volt, melyről János evangéliumának 1. fejezetében is olvashatunk.

Az előadók között ott volt a Generálkonferencia Pathfinder (cserkész) vezetője, Jonatán Tejel, aki a vezetés bibliai alapjairól is tartott szekciót. Az igei útmutatás mellett új kapcsolatokra tehettünk szert, ami a magyar cserkészet szempontjából elősegíti a nemzetközi együttműködést, így a divízióból más országokkal szorosabban együtt tudunk majd működni, egymás országaiban tett látogatásokkal és akár közös táborozásokkal is.

Köszönetet mondunk a támogatásokért!

 

Zarka Dávid

 

Egyéves a Tábortűz Adventista Cserkészközösség

A Tábortűz 2016. május 21-én jött létre a Magyar Cserkészszövetség Országos Küldöttgyűlése egyhangú döntésével. Az eltelt egy év összefoglalója következik.

A 14 évnél idősebb cserkészeknek és barátaiknak negyedéves rendszerességgel találkozókat kezdtünk szervezni Tábortűz cserkész szombat néven, ahol kreatív módon élhetik meg hitüket, mélyülhetnek el a bibliai igazságok ismeretében és növekedhetnek a missziós lelkületben. Amint arról az AdventInfo előző számában beszámoltunk, az elsőre március végén került sor, a következő pünkösdkor lesz.

A Tábortűz egyik fő célja az adventista identitás kialakulásának támogatása a vele kapcsolatba kerülő fiatalokban. Egyházunkban világviszonylatban ennek leghatékonyabb eszköze a cserkészet, amelynek angol nyelvű nevelési programja általános és vallásos elemeket egyaránt tartalmaz. Az utóbbiak honosításával ún. különpróbákat tervezünk kidolgozni, amelyek a Tábortűzhöz és rajtunk keresztül az egyházhoz tartozás legfőbb gyakorlati megtapasztalásai lennének a gyerekek számára. Mivel a témák között nemcsak speciálisan adventisták, hanem felekezettől függetlenül használhatók is vannak (pl. bibliai régészet), a különpróba-választék növelésével egyúttal a Magyar Cserkészszövetség egészének is tervezünk szolgálni. Ennek azonban még csak az előkészítési fázisában tartunk.

Hálásak vagyunk, amiért a Magyar Unió, az egyházterületek és az ASI évek óta támogatják csapataink működését, elsősorban a táborozást. Ezenfelül további forrásokat próbálunk teremteni a Tábortűz tevékenységeinek finanszírozására.

A lelki közösségek, ill. egyházaik tanácskozási jogú tagokat delegálhatnak a Szövetség legfontosabb testületeibe. Ennek kapcsán:

– Kassai Csaba, uniós cserkészvezető, részt vett az Országos Vezetőtiszti Testület és az Országos Vezetőképzési Testület ülésén, és tagja lett a próbarendszer munkacsoportnak.

– Csizmadia Róbert uniótitkárként képviselte Egyházunkat az Országos Küldöttgyűlésen.

– Dr. Hegyi Márton a Tábortűz elnökeként tagja lett az Országos Tanácsnak.

Március 26-án került sor a Tábortűz Vezetői Tanács első gyűlésére, ahol a fentiek megtárgyalásán túl elhatároztuk, hogy a nem adventista cserkésztestvéreink számára a szombatünneplésről és a tiszta étkezésről, amikkel kapcsolatban sok kérdés merül föl, egy írásos összefoglalót készítünk és adunk át a szövetség számára, segítve ezzel egymás hitének megértését, ezáltal a jobb együttműködést.

Dr. Hegyi Márton