Bejegyzés

Peszách: a szabadulás ünnepe az Adventista Teológiai Főiskolán

Széderestre gyűltek össze az Adventista Teológiai Főiskola hallgatói 2023. április 14-én, pénteken este, hogy visszaemlékezzenek Isten ószövetségi népéért hozott különleges tetteire és hálát adjanak az Örökkévalónak.

A széder szó jelentése: rend. A Hágádá pedig a széderest könyve.

Dr. Szécsi József és dr. Tokics Imre professzorok vezették e különleges vacsorát, akik már többször ülték meg a széderest alkalmát zsidó körökben.

A program kezdetén a „Tüzed, Uram Jézus” kezdetű éneket énekelték el a hallgatók, majd az asztali áldás következett magyar és héber nyelven, amelyet együtt olvastak fel a Peszáchi Hágádá c. könyvből.

„Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki szeretettel és irgalommal viseled gondját a világnak, ki kegyelmesen kenyeret juttatsz minden élőnek, kinek köszönhetjük, hogy soha semmiben nem szenvedtünk hiányt, és remélhetőleg nem is fogunk soha. Hatalmas a te neved. Mert ellátónk és gondoskodónk vagy, mindenkivel csak jót tevő, aki minden teremtménynek élelmet juttatsz. Amint írva van: »Kinyitod kezedet, és kegyelmedben kielégítesz minden élőlényt« (Zsoltárok 145:16). Áldott vagy Örökkévaló, aki mindenkit ellátsz.” (Peszáchi Hágádá, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület és a Pesti Jesiva, Budapest, 2001, 39. o.)

A széder tálon megtalálható volt a 3 db pászka, a tojás, a keserűfű, a burgonya, a csontos hús, a zöldségek, a reszelt alma és a must, ez utóbbit 4 alkalommal szolgálták fel. A finom maceszgombóc leves is tartalmazta a menü részét, amely bőségesen rendelkezésre állt a jelenlévők számára.

A pászkát, a kovásztalan kenyeret azért fogyasztják ilyenkor, mert az ősök tésztája meg sem kelhetett, kiűzték őket Egyiptomból, de az Örökkévaló megszabadította a népét.

Ennek emlékezetére ünnepelte meg Jézus a tanítványaival a pászka vacsorát. Ezért az adventi nép is az úrvacsora alkalmával kovásztalan kenyeret használ.

A keserűfű annak jelképe, hogy az egyiptomiak „kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket” (2Móz 1:14). Emiatt a zsidó embernek minden korban és időben úgy kell erre tekintenie, mintha ő maga szabadult volna ki Egyiptomból. (Lásd: 2Móz 13:8.)

A Hatikva című ének, Izráel himnusza a széderest végén hangzott el, majd ezt követte egymás felé, a szokásos jókívánság: „Jövőre Jeruzsálemben!”

A Hallgatói Önkormányzat vezetője, Kovács Andrea és segítői lelkesedéssel készültek e jeles ünnepre, ami a főiskolán, Pécelen került megrendezésre. A különleges eseményen jelen volt dr. Zolyomi Renáta a Magyar Unió kincstárnoka, dr. Gyetvai Gellért kiadóigazgató, dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője és több mint húsz hallgató.

A Hetednapi Adventista Egyházban a világ különböző tájain, az adventista zsinagógákban évről évre megünneplik a széderestét testvéreink, így többek között például Észak-Amerikában, Floridában is. Egyházunk fontosnak tartja a kapcsolatot a zsidósággal, ezért a Generálkonferencia évtizedekkel ezelőtt létrehozta az Adventista–Zsidó Barátság Intézményét (WJAFC). https://wjafc.globalmissioncenters.org/

Ennek nyomán a Magyar Unió is megalapította az Adventista–Zsidó Baráti Társaságot 2010-ben.

A széderest jelentősége az emlékezés és a közösségépítés, amelyet fontosnak tart az Adventista Teológiai Főiskola, ezért kerülhetett sor ilyen alkalomra már többször. Isten áldása kísérje az intézmény munkáját!

 

Tokics Mária

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban címmel és témakörben került megrendezésre az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája (ETTC) az Adventista Teológiai Főiskola égisze alatt, első alkalommal Budapesten, 2023. március 22. és 26. között.

A nemzetközi konferencián – több mint tíz adventista intézményből érkezett – kiváló adventista tudósok, tanárok, a teológiát művelő szakemberek tartottak előadást, akiknek már a neve is fémjelezte, hogy magas szintű tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők (Amerikából az Andrews Egyetemről, a La Sierra Egyetemről, a Bibliakutató Intézet vezetői – BRI, a Newbold Egyetemről az Egyesült Királyságból, a Friedensau-i Egyetemről Németországból, a Collonges Egyetemről Franciaországból és más adventista intézményekből).

Március 22-én, szerdán este 19:00 órakor a konferencia magyarországi főszervezője, dr. Tokics Imre professzor köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót dr. Tonhaizer Tibor rektornak és Ócsai Tamás egyházelnöknek, akik szintén szeretettel üdvözölték a résztvevőket.

A konferenciát Tihomir Lazić, az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaság (EASTRS) elnöke nyitotta meg, majd dr. Szilvási József emeritus professor bemutatta az első előadót, Reinder Bruinsma írót, aki elmondta, hogy az adventista teológia a teológusok és adminisztrátorok közös felelőssége.

Gallusz László, a Newbold Egyetem Újszövetségi Tanszékének vezetője, valamint a Lelkészi és Misszió Osztály igazgatója előadásában szólt arról, mit jelent az egyházi konfliktus és békekötés a Bibliában, János első levele alapján.

Daniela Gelbrich előadót – aki a franciaországi Collonges Adventista Egyetemről érkezett – Szilvási András, az ATF rektorhelyettese mutatta be. Gelbrich ószövetségi tudós „A nők sorsa a bírák idejében” téma kapcsán arról beszélt, hogy a Bírák könyve meglehetősen sötét időszakot ábrázol Izrael történelmében, ezért ritkán olvassuk. Egyrészt a könyv hősei (vagy antihősei) nagy dolgokat hoztak Izrael számára. A könyv említést tesz több nő sorsáról, akiknek szembe kellett nézniük Izrael társadalmi valóságával és viharaival a Bírák idejében. Jáel, Debóra, Jefte leánya és a fogságba hurcolt asszonyok mit tettek, hogy életben tartsák Benjámin törzsét. Elemezte azt is, miért „fontos, hogy megértsük a sorsukat, valamint a társadalmi feszültségeket és háborúkat, amelyekkel szemben állnak.” Ezen túlmenően szólt az emberi állapotról általában és a nők sorsáról napjainkban.

Stefan Höschele kifejtette, hogy az erényes erőszak elméletének teológiai elemzését először 2015-ben Alan P. Fiske és Tage Shakti Rai publikálták. Akik kijelentik, hogy a legtöbb emberi erőszak morálisan szükséges az elkövetők tudatában, ezért az erőszakot általában nem lehet gonosz szándékokra redukálni, hanem valójában az erény fogalmain alapul. Keresztény szempontból ez a társadalomtudományi elmélet számos fontos kérdést vet fel – az erőszakról a bibliai narratívákban, az erőszakos istenábrázolásról, a keresztény etika módszeréről, az erkölcsi érvelés határairól és a keresztény hit egyéb vonatkozásairól beszélni kell, amit szükséges értelmezni.

A konferencia angol nyelven zajlott, amelyen három reggeli áhítat (Kendra H. Valentine, Igor Lorencin, Stephen Currow) és húsz előadás hangzott el, amelyek között ott van dr. Tonhaizer Tibor professzor, az ATF rektora és dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője előadása is. Megtiszteltetést jelentett az is, hogy két magyar oktató, dr. Szilvási András és dr. Michelisz Richárd egy-egy előadás előtt az elnöki tisztet látta el és bemutatta az előadót.

Az eseményen azok a személyek vehettek részt, akik tagjai az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaságnak (EASTRS), amely két évre választ elnököt. A budapesti gyűlésen, a 2023–2025 időszakra dr. Szabó László egyetemi docenst választották meg, a Friedensau-i Adventista Egyetemről, Németországból. A titkár-pénztárosi szolgálatot továbbra is Stefan Höschele látja el. Kívánjuk Isten áldását szolgálatukra!

Az EASTRS célja, hogy támogassa a helyes bibliai tudományt és ösztönözze a kutatást, továbbá elősegíti a párbeszédet az adventista teológusok között Európában és azon túl.

Reinder Bruinsma professzornak, az EASTRS alapító tagjának és a „Spes Christiana” tudományos lap szerkesztőjének egy különleges könyv ajándékkal köszönték meg a hosszú évek óta tartó áldozatos szolgálatát és megválasztották a lap új szerkesztőit is.

Köszönet illeti a Transzeurópai Divízió és az Inter-európai Divízió tisztségviselőit, Daniel Duda és Marius Munteanu testvéreket, továbbá a teológiai iskoláink vezetőit, hogy támogatták és bátorították az EASTRS kezdeményezéseit a PhD-fokozattal rendelkező adventista teológiai tudósok európai hálózatának létrehozásában és fejlesztésében, amely hosszú évek óta összetartja az adventista teológiai tanárokat. Így kerülhetett sor az idei évben is az ETTC programra.

A konferenciának Budapesten a Terézvárosi Gyülekezet adott otthont, amely olyan atmoszférát sugárzott, ami a professzorok, a tanárok és a résztvevők közösségépítését is szolgálta.

A programban kirándulások is szerepeltek, amelynek során az előadók és a résztvevők meglátogatták a budapesti Dohány utcai Zsinagógát és a Gödöllői Királyi Kastélyt, valamint Pécelen az Adventista Teológiai Főiskolát.

A péntek esti istentiszteletet Elias Brasil de Souza professzor, a BRI igazgatója, a „Dániel könyve” című Bibliatanulmány szerzője Róm 1:16 verse alapján tartotta: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére zsidónak először meg görögnek”.

Szombaton délelőtt egyházunk elnöke, Ócsai Tamás ünnepélyesen köszöntötte a népes gyülekezetet. „Nagy megtiszteltetés, hogy a Bibliakutató Intézet munkatársai is itt lehetnek közöttünk… több európai teológiai intézmény képviselteti magát a professzorokkal, a tanárokkal, vezetőkkel. Isten áldja meg a szolgálatukat, ahogyan következő lelkész nemzedékeket készítenek fel a szolgálatra!”

Az istentiszteletet Daniel Duda testvér, a Transzeurópai Divízió elnöke tartotta, aki így kezdte szavait: „mivel teológiai tanárként vagyunk jelen, úgy gondolom helyénvaló, hogy kifejezzük elismerésünket Kárpáti Petronellának, aki 43 éven át hűségesen szolgált a magyar teológiai főiskolán, bibliai nyelveket tanított és az unió pénztárosaként is.” Ezután saját szavaival idézte 1Kor 15:58 versét: „Neked, és az összes testvérnőnek, és minden teológiai tanárnak és professzornak: légy hűséges, és mindig az Úrnak a munkájában légy erős, tudva, hogy az Úrban nem hiábavaló a te munkád.”

Duda testvér a prédikációjában Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének története alapján szólta Isten Igéjét, miszerint a hajótörés után jön a megmenekülés és a kikötőbe érkezés. „Legyenek igazak számunkra ApCsel 27:44 szavai: »…így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.« – Kívánom, hogy mindnyájan biztonságban érjük el a szárazföldet! Isten adja a kikötőt számunkra. Nem mi! Isten áldjon meg mindannyiónkat!”

Az előadások sora március 25-én, szombaton este 18:00 órakor ért véget Magyarosi Barna, az Inter-európai Divízió titkárának Prédikátor könyve 9. fejezet 12. versének bölcs fejtegetéseivel: „Örülj Isten adományainak és tedd meg, amit rád bízott, »mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menedő vagy« – hangsúlyozta.

A program záró eseménye alkalmából a résztvevők esti fényben, hajóról csodálhatták meg Budapest szépségét, miközben Tihomir Lazić, az EASTRS korábbi elnökének elismerő szavaival a jelenlévők tapssal köszönték meg a budapesti ETTC tudományos konferencia főszervezőjének rendkívüli munkáját, és feleségének a szervezésben nyújtott segítségét.

Négy kontinensről, 17 országból 88 résztvevő képviselte az adventista intézményeket.

Az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája két évente kerül megrendezésre. A soron következő gyűlés 2025 márciusában lesz Spanyolországban.

Ezúton is köszönjük a szolgálatát az előadóknak, a résztvevőknek, a fordítóknak: Zarkáné Teremy Krisztina és Zarka Péter lelkész testvéreknek, valamint Simon Márk, Töröcsik-Mészöly Viktória, Áchim Kovács Anikó és Bakos Bence zenei szolgálatát, továbbá a Stúdió munkatársainak Kiss Sándornak és Töröcsik Ábelnek a pontos munkáját, a Terézvárosi Gyülekezetnek a helyet és dr. Szabó János helyi lelkész támogatását, Tálas Enikő testvérnőnek és férjének, Krisztiánnak a finoman elkészített ételeket, a segítőiknek és mindazoknak, akik szebbé, emlékezetesebbé tették az Európai Teológiai Tanárok Konferenciáját. Dicsőség az Istennek!

 

Dr. Tokics Imre

 

Akkreditációs tanúsítványok átadása

Az Adventista Teológiai Főiskola életében igen jelentős, de még helyesebb úgy fogalmaznunk, hogy a kiegyensúlyozott működési feltételeink biztosítása szempontjából meghatározó eseményre került sor 2023. március 9-én a Budapest Kongresszusi Központban. Ez az épület adott ugyanis helyet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által megítélt és kiállított akkreditációs tanúsítványok átadására.

A szervezet vezetője, prof. dr. Csépe Valéria elnök asszony egy színvonalas, tájékoztató jellegű konferencia keretében nyújtotta át ezen akkreditációs tanúsítványokat mindazon magyarországi felsőoktatási intézmények rektorai számára, mely főiskolák és egyetemek az utóbbi két esztendő során megfeleltek az európai szintű és hatályú minőségbiztosítási feltételeknek. Főiskolánkat a rendezvényen prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor és d. min. Szilvási András rektorhelyettes testvérek képviselték. A rektorunk által átvett akkreditációs oklevél 2025. december 31-ig folyamatosan biztosítja, hogy a nálunk szerzett BA és MA szintű diplomákat nemcsak hazánkban ismerik el mind továbbtanulás, mind pedig munkavállalás céljából, de az Európai Unió egész területén is. Hálásak vagyunk Istennek, hogy mindvégig megsegített bennünket e roppant nagy felkészültséget és magas szakmai színvonalat igénylő minőségbiztosítási eljárás során!

Egyúttal bátorítani kívánunk minden kedves érdeklődőt arra, hogy akár a nappali, akár a levelező tagozatainkra való jelentkezés formájában éljenek a fenti lehetőséggel, és ennek első lépéseként, tájékozódás céljából látogassák meg honlapunkat (www.atf.hu).

 

ATF vezetősége

 

Ketten nyerték el az SOS-ösztöndíj a testvérnőkért pályázatot

A Generálkonferencia Női Szolgálatok Osztálya ösztöndíjat hozott létre azoknak a nőknek, akik elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház küldetésének szolgálatában és az Úr szolgálatában. Ez egy globális kezdeményezés az egyház részéről. Azok a nők jogosultak pályázni az SOS-ösztöndíjra, akiknek a lakóhelye a Transzeurópai Divízió területén van és az Adventista Teológiai Főiskolára járnak vagy kívánnak járni.

Az idei évben két mesterszakos hallgató nyerte el az ösztöndíjat: Erdődi Erika, az Adventista tanulmányok specializáció hallgatója, illetve Bóka Veronika, a Mentálhigiéné specializáció hallgatója. A következő sorokban őket mutatjuk be:

„Második évemet kezdtem a teológia mesterképzésen, amikor olvastam a pályázati felhívást. Nagy öröm volt számomra, hogy elnyerhettem ezt az ösztöndíjat. Férjemmel és három gyermekünkkel a Ráckevei Gyülekezet tagjai vagyunk, szolgálatainkat is ott végezzük. Nehéz időszak áll a hátunk mögött, aminek még nincs vége. A gazdasági válsággal párhuzamosan mi egy építkezés kellős közepén állunk. Mivel jelenleg Fehérvárcsurgón élünk, nagy kihívást jelent minőségi munkát végeznem, mint a gyermek-szombatiskolai osztály vezetője. Ezért ezt az összeget is arra szeretném felhasználni, hogy az építkezéssel járó terheket megkönnyítsük és ezáltal mihamarabb beköltözhessünk új otthonunkba.” (Erdődi Erika)

„A tízes-húszas éveknél idősebben már nagy kihívás – és nagy teher – a tanulás anyagi oldala. Minden segítséget igyekszik megragadni az ember, ami kínálkozik. Én a mentálhigiéné MA-t végzem, és nekem például az is sokat jelent, hogy ebből az összegből ki fogom tudni fizetni a szállásdíjat: a két konzultációs nap között nem megyek ugyanis haza. Ezzel nem csupán szállást nyertem, hanem egy olyan estét is, amikor utazás helyett tanulhatok. Nagyon hálás vagyok ezért a rendkívül kreatív támogatási rendszerért!” (Bóka Vera)

Isten áldását kívánjuk tanulmányaikra és szolgálatukra!

Kovács Aletta Beatrix

Erdélyben jártunk

Még 2022-ben fogalmazódott meg a Hallgatói Önkormányzat javaslata, hogy legyen egy erdélyi bemutatkozó körútja az ATF-nek. Ami akkor még csak álom volt, az 2023 év elején meg is valósult. Hosszas egyeztetések és komoly szervezési munka előzte meg az indulást, de Isten kegyelméből február 11-én útnak indultunk.

A terv 5 gyülekezet meglátogatása volt, ahol egy-egy istentisztelet keretében a főiskolát mutatták be a tanárok és diákok.

Az első hétvégén a nyárádszeredai és a marosvásárhelyi „A” gyülekezetben voltunk dr. Tokics Imre és dr. Kormos Erik tanár urakkal. A második hétvégén pedig az ozsdolai, a sepsiszentgyörgyi és a nagysármási gyülekezeteket látogattuk meg az ATF vezetőségével, dr. Tonhaizer Tiborral, dmin. Szilvási Andrással és dr. Michelisz Richárddal.

Az istentiszteleteken mindenhol elhangzott egy-két rövid prédikáció, amely révén bepillantást nyerhettek a gyülekezet tagjai egy-egy tanórába. Majd a főiskolánk bemutatása következett, amiből nem maradt el a lelki útravaló sem. Az előadást és a bemutatót személyes tapasztalatok követték, az intézmény három hallgatója adott bepillantást, hogy telnek a diákéveik. Kovács Andrea mint HÖK elnök beszámolójában elmondta, hogy a családias hangulat és a támogatási lehetőségek nemcsak szellemi gyarapodást, hanem lelki megerősödést is jelentett számára. Balázs Ervin, a HÖK alelnöke személyes motivációjának tartja a missziót már gyerekkorától kezdve, ezért teljes szívvel ajánlotta a főiskolát mindazoknak, akik szintén elhívást éreznek az Isten iránti szolgálatra. Balázs Márta pedig azokat biztatta, akik szeretnének fejlődni, hogy ezáltal másoknak is segítségére legyenek.

Ezután egy-egy kisfilmet néztünk meg a főiskoláról és a diákéletről. Majd következett egy játékos „felvételi-teszt”, amit persze mindenki sikeresen teljesített.

Mindegyik gyülekezetben hatalmas szeretettel fogadták az ATF küldöttségét, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a testvéreinknek és a vendéglátóinknak. Sok érdeklődővel sikerült beszélnünk, reméljük, hamarosan újra találkozhatunk velük és még másokkal is Pécelen.

Most is úgy történt, ahogy ez általában lenni szokott: lelkesíteni mentünk, de mi magunk is legalább annyira fellelkesültünk és megerősödtünk. Hatalmas tapasztalat volt mindannyiunk számára, hogy „Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában” járhattunk Erdélyben. 🙂

Balázs Márta – Kovács Aletta Beatrix

Könyvtári Hírlevél Kivonat

Az Adventista Teológiai Főiskola könyvtárában idén is nagy munka folyik. A könyvtári állomány kiemelkedő ékköve az Ellen G. White-gyűjtemény, aminek a könyvtárban jelenleg zajlik a feldolgozása, és visszakereshetővé tétele. A gyűjtemény érdekessége, hogy nemcsak magyarul, hanem angolul, németül, franciául, olaszul, cseh és lengyel, valamint szlovák nyelven is megtalálhatóak benne Ellen G. White írásai.

A könyvtárban nemcsak teológiai, hanem szépirodalmi könyvek is találhatóak. Ezek a könyvek hasznos barátaink egy hűvös estén, amikor bekuckózva, otthonunk melegében kikapcsolódásra vágyunk. Jelenleg ennek az állományrésznek a feldolgozása is zajlik.

A főiskola előfizet különböző adatbázisokra, egyik ilyen a MERSZ (https://mersz.hu/) adatbázis. Abban tér el más adatbázisoktól, hogy más a megjelenés és a kereshetőség, amit teljesen más struktúrával építettek fel. A MERSZ letölthető applikációval rendelkezik.

Végezetül következzék egy kis könyvajánló: Palackposta Márai Sándortól. Azért van óriási jelentősége ennek a műnek, mert Szigeti Jenő szerkesztette, akinek oroszlánrésze volt abban, hogy a Márai-hagyaték hazakerült Magyarországra. A könyv kölcsönözhető a könyvtárban, szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Molnár Zsuzsanna, könyvtáros
G. Tóth Aletta, segédkönyvtáros

HÖK az ATF-en

Sikeres évet zárt a Hallgatói Önkormányzat az Adventista Teológiai Főiskolán 2022 őszi félévében is. Az új tanévben is igyekeztünk színes és közösségformáló programokat hozni diákjainknak, amik úgy az épülésükre, mint a beilleszkedésükre is hatással vannak. A főiskolás évek korosztálytól függetlenül életünk legszebbjei, és mi, a HÖK nemrégiben megválasztott tisztségviselői ezeket az éveket szeretnénk felejthetetlenné tenni.

Első körben egy társasjátékestét szerveztünk, ahol a jó hangulat garantált volt. Mindenki hozott magával egy bizonyos játékot, ami csapatépítő volt. Egyesek megmozgatták a gondolkodásunkat, míg mások a kreativitásunkat vették igénybe. Ez az alkalom elég nagy sikernek örvendett.

Örömünkre szolgált, hogy ebben a félévben lehetőségünk nyílt kéthetente programokat szervezni, így a következő programunk egy kávédélután volt. A hallgatók szünetekben, egy nehéz óra után vagy a nap végén átjöhettek a kollégiumba, ahol kávéval és forró csokival vártuk őket, eközben ők minőségi időt tölthettek együtt a tantermen kívül is. Volt, aki erre az alkalomra is hozott társasjátékot, így még érdekesebben tölthették el a rendelkezésre álló időt.

November elején a tanárok közreműködésével sikerült megszerveznünk egy zsinagógalátogatást a Hunyadi téren levő zsinagógába. Az ottani zsidó testvérek nagy vendégszeretettel fogadtak minket. Az elején külön foglalkoztak a főiskolai hallgatókkal, majd az ottani szokások szerint részt is vehettünk egy istentiszteleten, betekintést nyerve a kultúrájukba. A program végén egy kis vacsorával kedveskedtek nekünk, így megkóstolhattuk, milyen hagyományos ételeket fogyasztanak ők. Fontosnak tartom, hogy a diákok ne csak elméleti síkon tanuljanak, hanem a gyakorlatban is szemlélni tudják az órán elhangzottakat, így az hosszabb távú tudásként és egy jó emlékként maradhat meg.

A vizsgaidőszak előtti utolsó programunk egy palacsinta-délután volt. Erre az alkalomra mindenki hozott valami apróságot, amit fel lehetett használni a palacsinta elkészítéséhez. A palacsintasütés egyfajta hagyománnyá vált nálunk a kollégiumban, amikor esténként csak úgy összeülünk, palacsintát sütünk és beszélgetünk. Mindenki szeret finomakat enni, így az ilyen összeülések elég népszerűek és közösségépítőek a diákok körében.

Reméljük a következő félévben is rengeteg programot tudunk hozni majd diákjainknak, ami mindenki érdeklődési körét lefedi.

Kovács Andrea
ATF HÖK elnök

Főiskolánk oktatója Lettországban tanított

Szilvási András rektorhelyettes testvér meghívást kapott, hogy a Belgrádi Teológiai Szeminárium (Teoloski Fakultet Beograd) vendégoktatójaként részt vegyen a Balti Unió (Észtország, Lettország, Litvánia) jövendő lelkészeinek képzésében. A hároméves főiskolai (BA) képzés 2022 szeptemberében indult.

Szilvási testvér a második modult tartotta november 11–18. között Pastoral Ministry in Context (A lelkipásztori szolgálat mai összefüggésben) tantárgyból. November 12-én szombaton a rigai központi gyülekezetben hirdetett Igét az őszi imahét záróalkalmán.

A Balti Unió három egyházterületből áll és mintegy 5600 gyülekezeti tagot számlál. A lelkészi kar idősödése miatt sürgős szükségük van az utánpótlásra, amit egy kihelyezett főiskolai programmal igyekeznek megoldani. A hallgatók közül többen már bibliamunkásként el is kezdték szolgálatukat.

Az Adventista Teológiai Főiskola számára nagy elismerés, hogy Szilvási András testvér meghívást kaphatott az angol nyelvű oktatási programban való részvételre.

(ATF)

Adventista Akkreditációs Bizottság (AAA) látogatása az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológia Főiskola által közvetített oktatói, nevelői és tudományos munka minőségét, idén – a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) mellett – az Adventista Akkreditációs Bizottság (AAA) is ellenőrizte. Ez a főiskola számára komoly kihívást, a végzett hallgatóknak viszont számottevő lehetőséget jelent. Lehetőség arra, hogy a nálunk szerzett diplomát az adventista intézmények a világ minden országában elismerjék. Végzett hallgatóink külföldön továbbtanulhatnak, illetve egyházi szolgálatot vállalhatnak.

Az Adventista Akkreditációs Bizottság látogatása 2022. október 11–14. között zajlott. A bizottság tagjai voltak: Julian Melgosa, John Baildam, Gallusz László, Kayle B. De Waal (a TED küldötte), Lorraine McDonald és Németh Péter.

Az akkreditációs eljárás során a bizottsági tagok betekintést nyertek a főiskola működésének minden területébe. Megvizsgálták a jelentéseket, meghallgatták az intézmény vezetőit, az egyház képviselőit, a hallgatókat és a tanárokat. Ezt követően egyenként értékelték az intézmény tevékenységi köreinek (oktatás, spirituális nevelés, adminisztráció, gazdálkodás, könyvtár, kollégium stb.) minőségét. Mintegy utolsó mozzanataként a látogatóbizottság ajánlásokat fogalmazott meg az Adventista Teológiai Főiskola részére, ezzel is segítve a munkánkat abban, hogy még hatékonyabban teljesítsük missziónkat.

Szeretnénk itt is megköszönni az egyház és az intézmény munkatársainak odaadó szolgálatát, amivel lehetővé tették, hogy az Adventista Teológiai Főiskola megfeleljen az akkreditáció követelményeinek.

Dr. Michelisz Richárd
főtitkár

Kirándulás Ópusztaszerre

Oktatók és hallgatók egy része, az Adventista Teológiai Főiskoláról közösen fedeztük fel Ópusztaszer és Szeged szépségeit.

Lehetőségünk volt látni a rendezett és sok örökséggel kecsegtető Nemzeti Történelmi Emlékparkot, melynek fő látványossága a Feszty-körkép volt. Vetítővásznon belekóstoltunk a Szer történet és Magyarország történelmébe, illetve íjászkodási lehetőségünk is volt.

Ezt követően együtt ebédeltünk egy szegedi étteremben, ahol néhányan városnézést is beiktattak.

Egész napos programunkon mindenki elfáradt. De sok természeti és kulturális élménnyel gazdagodtunk.

ATF