Bejegyzés

Hitéleti és Közösségi Napok az ATF-en

2020. február 8-án és 9-én Hitéleti és Közösségi Napokat tartottunk. A rendezvény célja – melyet terveink szerint minden félév elején és végén tartunk –, hogy a különböző évfolyamokhoz és szakirányokhoz tartozó hallgatók időről időre együtt lehessenek, és az intézmény erősíthesse bennük az összetartozás érzését, továbbá lelki támaszt, segítséget biztosítson.

A délutáni órákban tartott konzultációk elsősorban azt a célt szolgálják, hogy a nappali és levelező hallgatók együtt tölthessenek néhány előadást, ami újszerű élményt adhat az egyébként kis létszámú csoportokban tanulóknak is.

A rendezvény távlati célja még, lehetőséget teremteni külsős személyek számára az intézmény és különösen a teológia tudományának megismerésére. Abban a reményben is tesszük ezt, hogy leendő hallgatóink érdeklődését felkeltsük a bibliai tudomány iránt.

Az esemény során együtt tartott istentiszteletek, éneklés, közös étkezések és egyéb játékos programok alkalmával mindnyájan együtt lehettünk az első ATF Hitéleti és Közösségi Napon, és egy mély lelki-közösségi élménnyel kezdhettük meg a 2019/2020-as tanév tavaszi félévét.

ATF

Kormos Erik kinevezése főiskolai docenssé

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy dr. Kormos Eriket, az Újszövetségi Tanszék vezetőjét, a korábban meghirdetett pályázati eljárás alapján az Adventista Teológiai Főiskola Igazgatótanácsa a Szenátus előterjesztése szerint 2020. február 1. napjától határozatlan időre főiskolai docenssé nevezi ki.

A kinevezéssel kapcsolatos szolgálati feladatokról, a szolgálati beosztásról a főiskola Foglalkoztatási és Követelményrendszerében lehet tájékozódni.

Életére és szolgálatára Isten áldását kívánjuk!

 

ATF

 

Kedves Testvéreink!

Örömmel adunk számotokra hírt arról, hogy az elmúlt hetekben a Szenátus, az Igazgatótanács, s végül az Unióbizottság részéről is elfogadásra került az Adventista Teológiai Főiskola 2019–2024-re vonatkozó stratégiai terve, mely magában foglalja a legfontosabb fejlesztési célokat. A terv olyan módon került elkészítésre, hogy az minden tekintetben beleilleszkedjen a Magyar Unió stratégiai fókuszába. A ciklus során betöltendő szolgálatunk tervezetét ennek alapján hat pillér mentén fogalmaztuk meg, melyeket Urunk segítségével a legjobb tudásunk szerint kívánunk megvalósítani. Ezek a pillérek a következők: a munkatársi közösség, a hallgatóság, a kutatás és fejlesztés, az infrastruktúra, a gazdálkodás, valamint a minőségirányítás.

Intézményünk eddig is mindent megtett azért, hogy a tanítás nemes szolgálatát minél hatékonyabb módon lássa el, de ne csupán tudományos ismereteket nyújtson, hanem a misszió szempontjaira különösen odafigyelve, lelkeket mentsen meg Krisztusnak. Testvéreink elkötelezettek e szolgálat folytatásában és mindannyian komolyan hisszük azt, hogy az új stratégiai célkitűzéseink erre nézve egyfelől támpontokat, másfelől viszont a munkaszervezés terén hatékony segítséget is adnak majd. Kérünk benneteket, hogy imáitokban emlékezzetek meg a főiskoláról és egyúttal fontoljátok meg a képzéseinkre való jelentkezés lehetőségét is, melynek menetéről az ATF honlapjáról hamarosan hasznos információkat szerezhettek (http://atf.hu/).

Szeretettel tájékoztatunk Benneteket arról is, hogy elkészült a főiskolánkat bemutató Kisfilmünk, melyet szintén megtekinthettek a honlapunkon. Ha feliratkoztok, e-mailben mindig tájékoztatást kaptok, amennyiben felkerül valami az oldalunkra.

 

Testvéri szeretettel:

az ATF vezetősége

 

Reformáció és Isten Igéje a 21. században – Tudományos szimpózium az Adventista Teológiai Főiskolán

Október 28-án, az őszi szünet első napján került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola Újszövetségi Tanszékének szervezésében egy nagyon érdekes és igazán magas szintű, tudományos szimpózium, „Reformáció és Isten Igéje a 21. században” címmel.

E konferencia célja, egy hézag betöltése: egyházunkban a konferenciák, lelkészképzések, presbiter-továbbképzések, szinte minden esetben a gyakorlatra vagy az igehirdetés módszereire teszik a hangsúlyt. Mindig a „hogyan”-nal foglalkozunk, és csak nagyon ritkán a „mit” és „miért”-tel, pedig az Ige egyházának tarjuk magunkat. Fontos elgondolkodnunk azon, hogyan igaz ránk ez a kijelentés a mai, változó világban!

Konferenciánkon jellemzően olyan egyetemi oktatók adtak elő, akik az Újszövetség magyarázásával foglalkoznak és lelkészeket képeznek, valamint legtöbbjük tagja a Magyar Bibliatársulat Alapítvány Szöveggondozó Bizottságának, így közvetlenül is rálátásuk van a protestáns magyar bibliaolvasási és értelmezési hagyományoknak.

Előadónk voltak: prof. dr. Szigeti Jenő emeritus professzor; dr. Bácskai Károly, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszékének adjunktusa; prof. dr. Enghy Sándor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Bibliatudományi Intézetének egyetemi tanára; doktorandusz Fenyvesi Péter, az Adventista Teológiai Főiskola oktatója; dr. Várady Endre, a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docense; doktorandusz Popovics Olivér, a Hetednapi Adventista Egyház Cseh-Szlovák Uniójának lelkésze Kassáról és dr. Kormos Erik, az Adventista Teológiai Főiskola adjunktusa. Említetteken kívül dr. Pecsuk Ottó, a Károli Gáspár Református Egyetem docense és egyeben a Bibliatársulat Alapítvány titkára, aki külföldi kiküldetése miatt írásban bocsátotta rendelkezésünkre értékes előadását, amelyet prof. dr. Tokics Imre tolmácsolásában hallgathattunk meg.

Minden tanár a saját egyházában szerzett tapasztalatai alapján kifejtette, hogy a 21. században közös felelősségünk a helyes hozzáállás Isten Igéjének forgatásához, a tudatos és meglapozott írásmagyarázati módszerek használata, amelyek a protestáns írásmagyarázat alapelvei, valamint felismerni a Biblia társadalomformáló szerepét ahelyett, hogy megengednénk, hogy a társadalom formálja át az egyházat, illetve az Igéhez való viszonyunkat.

Hála és köszönet az előadóknak, hogy elvállalták a konferenciai szereplést. Külön köszönet prof. dr. Tokics Imre testvérünknek, aki fáradhatatlanul vállalta a konferálás és összekötő szerepét, áhítatot is tartott, illetve egy előadást is továbbadott, a felkérésnek megfelelően. E mellett meg kell említeni a „főiskola stábját”, mindazokat, akik hozzájárultak a szervezéshez és a lebonyolításhoz.

A konferencia „telt házas” volt, ami azt jelenti, hogy a főiskola imatermében majdnem minden szék megtelt. Mindkét egyházterület lelkészei is szép számban képviselték magukat, valamint a hallgatók és érdeklődők.

Mindazok, akik érdeklődnek a téma iránt, az előadások szerkesztett, írott változatát az Adventista Szemle 2020/I. számában olvashatják majd, illetve az Adventista Teológiai Főiskola internetes oldalán (http://atf.adventista.hu/) visszanézhetők az előadások eredetiben is!

Istené legyen a dicsőség, és hálaadással tekintsünk előre abban a reményben, hogy lehetőségünk nyílik jövőre is biblikus konferenciát tartani intézményünkben!

 

Dr. Kormos Erik

 

 

 

ÉS Napok, ATF hallgatóként

Az Adventista Teológiai Főiskola Hallgatói Önkormányzata képviseletében október 31-én, csütörtökön érkeztem meg Incze Zoltán hallgatóval a Debrecenben október 31–november 3. között megrendezett eseményre. A részvételünk első napja még csendesen telt. Az egyetlen figyelemfelkeltő jel csupán a pulóverünkön díszelgő ATF embléma volt.

Azon az estén a programokon való részvétel után egy rövid terepszemlét és az illetékes vezetőkkel tartott konzultációnkat követően stratégiai megbeszélést folytattunk egymás között. Ennek eredményeként péntek reggel a gyülekezetben, a szószék előtti pódium mellett felállítottuk a mi kis standunkat. A rollupot kihúztuk, az ajándék reklámtárgyakat kitettük. Ugyanakkor a pulóverünk segítségével is folyamatosan reklámoztunk a főiskolát, valamint a csütörtök délelőtti plenáris alkalmával Moldvai Márk ismertette az ajándéktárgyakkal kapcsolatos információkat a fiatalok számára.

Szombaton, a délelőtti plenáris alkalmával ismét Moldvai Márk volt az, aki bemutatta  a főiskolát a résztvevőknek, akik pozitívan fogadták az Adventista Teológiai Főiskola  kezdeményezését.

A gyülekezetben szórólapokkal is hirdettük iskolánkat, melyek több fiatal figyelmét is felkeltették, így jó párszor tartottunk személyre szóló és részletesebb konzultációt az érdeklődő fiataloknak.

Nagy sikert aratott továbbá a szombat esti „Protein Csokikrém” elnevezésű programunk. A fiatalokat nagy örömmel töltötte el, hogy valami finomat ihatnak, ami nem csak hogy nagyon egészséges, de az italt ráadásul egy hiteles személytől kaphatták kézhez.

A programot tovább színesítette Mt 7:7–8 verseinek felolvasása, vagy fejből felmondása, amivel a fiatalok taníthattak engem és magukat is arra, hogy kérni jó! Aki türelmesen felolvasta a szöveget, és visszahallgatta tőlem, cserébe kapott egy adag shaket.

Egy nagyon szép és tartalmas hétvégét tudhattunk magunk mögött az ATF képviseletében, melynek köszönhetően sokkal gazdagabbá és bölcsebbé lehettünk a fiataljainkat és a jövőbeli terveinket illetően! Köszönöm szépen a támogatást mindenkinek, aki részese volt ennek a sikernek!

 

MMB

Könyvbemutató a Theológiai Szemle szervezésében

Az idén másodszor került sor a Theológiai Szemle meghívása és szervezése alapján a vallási kiadók találkozójára. Ezen az eseményen van lehetőségük a kiadóknak bemutatni az évi „könyvtermésük”-ből egy kiadványt, amelyet kiválasztottak, és úgy ítélik meg, hogy az igényt tarthat szélesebb körű érdeklődésre. 2018-ban Szilvási József: Hetednapi adventista egyházközi kapcsolatok c. könyvét ismerhették meg az érdeklődő kiadóhivatalok igazgatói, szerkesztők és teológiai tanárok. A könyvet maga a szerző, prof. dr. Szilvási József mutatta be.

Az idei eseményre október 9-én került sor. Erre az alkalomra az Európa Bibliája c. kiadványt választotta az Advent Kiadó. A könyvet prof. dr. Tonhaizer Tibor mutatta be. Rajtunk kívül hat vallási kiadó ismertette egy-egy könyvét. Az idén lehetőségünk volt nemcsak meghallgatni az ajánló személy – általában teológiai tanárok, főszerkesztők mondják el a könyvről véleményüket, ajánlásukat – mondanivalóját a kiadványról, hanem a folyosón levő kiállításnál kézbe venni, és megvásárolni is lehetett. Több kitűnő könyv is napvilágot látott kiadótársainknál, amelyek közül is kiemelkedett az Unitárius Egyház négy és fél évszázados történelmét bemutató, lexikon-méretű kiadvány, amelynek még nem készült el minden darabja, de folyamatosan kerülnek ki a nyomdából a kötetek. Ugyancsak érdekes, két nyelven (magyar-angol) jelent meg a Magyarországi Evangéliumi Pünkösdi Egyház mintegy százéves történetét bemutató kötet, amelyet az egyházunk által is jól ismert, dr. Rozgonyi Botond teológiai tanár ismertetett.

Öröm számunkra, hogy a meghívással lehetőséget nyertünk arra, hogy részt vegyünk ezen az alkalmon, és megismerhessük sok vallási kiadó kiváló munkáit. Külön örömünkre szolgál, hogy az Európa Bibliája c. könyvből jelentős mennyiséget rendelt meg a Kálvin Kiadó.

 

E. Kökényes Zsuzsa
Advent Kiadó
ügyvezető igazgató

Az Adventista Teológiai Főiskola pályázatot hirdet

Az Adventista Teológiai Főiskola pályázatot hirdet kommunikációs és könyvtárosi munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 órás alkalmazotti munkakör.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

A munkavégzés helye: Pécel, Ráday u. 12.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 1. Kommunikáció szóban és írásban, angol és magyar nyelven,
  1. a főiskola akkreditációja során történő közreműködés,
  2. hír- és tartalomszolgáltatás a kommunikációs csatornákon,
 2. könyvtárosi/könyvtáros asszisztensi feladatok:
  1. érkeztetés, állományba vétel,
  2. nyilvántartás,
  3. olvasói szolgálatatások.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az intézmény Pénzügyi Szabályzójának (2019) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • angol tárgyalóképes (C1) nyelvtudás szóban és írásban,
 • könyvtáros segéd/asszisztensi vagy teológusi végzettség,
 • Microsoft Office alkalmazások biztonságos kezelése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyakorlat angol nyelvterületen,
 • gyakorlat a Corvina integrált könyvtári rendszer moduljában,
 • csapatmunkában való együttműködés képessége,
 • teológiai szaknyelv és szakkönyvek ismerete,
 • hetednapi adventista egyháztagság.

 

Alkalmazási feltétel: A munkakör betöltésének feltétele, hogy a jelentkező nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: A munkakör 2019. november 1. napjától tölthető be a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása esetén.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikusan a ttibor@adventista.hu és másolatban az atf.fotitkar@adventista.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni: „Pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jelentkezők értékelése után a kinevezésről a rektor javaslatára a főiskola fenntartója, a Hetednapi Adventista Egyház Igazgatótanácsa dönt.

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

 

Egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további elérhetőségeket és információt a www.atf.adventista.hu honlapon szerezhet.

Tanévnyitó és diploma átadó ünnepély az Adventista Teológiai Főiskolán

1990-ben indult el az adventista alapítású felsőoktatású intézmény, az Adventista Teológiai Főiskola harmadik ciklusa. Így a főiskola lassan három évtizede folyamatosan végzi az oktatást az adventista egyházon belül. Hallgatók százai vehették már át az akkreditált intézménytől a diplomát és érvényesülhettek vele egyházon belül és egyházon kívül egyaránt.

Az ünnepély díszes bevonulással kezdődött, a korábbi rektor testvér vezetésével vonultak be a főiskola professzorai, az oktatók és a hallgatók.

Prof. dr. Szilvási József leköszönő rektor igei gondolatai az elmúlt évtizedek szolgálatainak visszaemlékezéséről szóltak, kiemelve azt, hogy a kihívásokon Isten segítségével mindig túljutott az intézmény.

Az ünnepélyes beiktatást Ócsai Tamás unióelnök végezte, aki egyben köszöntötte a 2019. augusztus 1-jével hivatalba lépett új rektort.

Prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor székfoglaló beszédében történészi, előretekintő szavakkal vázolta fel az intézményre váró kihívásokat, többek között a várható akkreditációra való előkészületeket.

A fogadalomtételt dr. habil. Tokics Imre vezette, melyet követően hat végzett hallgató vette át főiskolai diplomáját.

A végzős hallgatók nevében Berta Ferenc Lászlóné mondott köszönőbeszédet a tanároknak és az adminisztrátoroknak az áldozatos és kitartó munkájukért.

Miután prof. dr. Tonhaizer Tibor megnyitotta az új tanévet és reá Isten áldását kérte, az ünnepélyes zászlóátadás következett, s ezzel véget ért a különleges hangulatú ünnepély.

Ezután pedig a szokásos fényképkészítés szerzett örömöt a végzett hallgatóknak, a tanári karral, az osztálytársakkal és a hozzátartozókkal.

A tanévnyitó és diploma átadó ünnepélyen költeményt mondott Tokics Mária, mely egyben útravalóként hangzott el a diplomások részére. Az Új Advent Kórustársaság énekszolgálata színesítette és szebbé tette a 2019. szeptember 1-jén Pécelen, sátorban megtartott istentiszteletet.

Isten gazdag áldását kérjük a 71 éves múlttal rendelkező főiskolára és az ott tanuló, közel száz hallgatóra.

 

Dr. habil. Tokics Imre
tanszékvezető főiskolai tanár

 

Az Adventista Teológiai Főiskola pótfelvételi tájékoztatója a 2019/2020-as tanévre

Teológia alapszak

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni. Természetesen azokat is örömmel várjuk, akik egyelőre csak a Biblia tanulmányozásához szeretnének elmélyültebb, tudományos igényű ismereteket gyűjteni.

Az alapképzés hároméves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

–  érettségi bizonyítvány másolata;

–  önéletrajz;

– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

 1. a) Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából.
 2. b) Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. augusztus 26. (hétfő) de. 10 órától.

 

 

Teológia mesterképzés

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni.

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra.

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

 

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 1. Adventista tanulmányok
 2. Keresztény művelődéstörténet

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

–  felsőfokú oklevél másolata;

–  önéletrajz;

– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik: A vizsga anyaga és követelményei megtalálhatóak az intézmény honlapján.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. augusztus 26. (hétfő) de. 10 órától.

 

Szakirányú továbbképzések

 

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

–  családi életre nevelés,

–  életmód-tanácsadó teológus,

–  életmód-tanácsadó lelkigondozó.

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail: atf@adventista.hu).

 

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor

rektorhelyettes

Tanácskozás a végső dolgokról

Az Adventista Teológiai Főiskola rendezvénye

 

A végső dolgokról (görög eredetű szakszóval élve az eszkatológiáról) rendezett szimpóziumot az Adventista Teológiai Főiskola. A rendezvényen két protestáns egyetem és két főiskola dogmatika tanára mutatta be azt, amit a végső eseményekkel összefüggésben kiemelkedően fontos kérdésnek tartanak. Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetemről, Béres Tamás az Evangélikus Hittudományi Egyetemről, Rozgonyi Botond a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról, Szilvási József az Adventista Teológiai Főiskoláról tartott rövid előadást, amit megbeszélés követett.

Az előadások rávilágítottak, hogy számos terület van, ahol a keresztények hasonlóan gondolkodnak a végső eseményekről: közös keresztény hitünk szerint Jézus Krisztus a mennyben, az Atya jobbján van, onnan jön el ítélni élőket és halottakat. Hisszük a test feltámadását és az örök életet (Apostoli Hitvallás). E közös hit kifejtésével azonban számos teológiai irányzat kísérletezik, és nagyon sok olyan téma szerepel a teológiai gondolkodás palettáján, amelyekben lényeges különbségek vannak a teológiai irányzatok között. Egy nap nem volt elegendő arra, hogy minden kérdést megvizsgáljunk, ezért a konferencia célját szerényen úgy fogalmaztuk meg, miszerint szeretnénk látni, hogy napjaink kihívásai között ki, mit tekintek a legfontosabbnak a végső dolgokból.

Mind az előadók, mind a résztvevők egyetértettek abban, hogy a konferencia számos kérdést emel ki, amiről tovább kell gondolkodnunk, hogy alaposabban megérthessük e rendkívül időszerű tanítást. Az Adventista Teológiai Főiskola önálló kiadványban szeretné megjelentetni az anyagot, ezért itt csak a legsarkalatosabb pontokat sorakoztatnánk fel tömör mondatokban.

Szűcs Ferenc professzor előadásának két pontja is volt, amiről tovább kell beszélgetnünk: az egyik a próféciák történeti beteljesedésének kérdése, a másik a holtak állapota. Isten a történelem keretei között végzi be a megváltás művét, ezért a történelemben láthatjuk munkáját, de korántsem állíthatjuk, hogy minden, ami lejátszódik a történelemben Isten munkája. Ezért félrevezető az olyan teológia, és az olyan igehirdetés, amiben az előadó egyik kezében a Bibliát, a másikban a napi sajtó egy-egy szenzációsnak vélt közleményét tartja. Már csak azért is, mert a Szentírás Isten ihletett Igéje, a napi sajtó nem.  Fontos azt is látnunk, hogy Isten Krisztusban megőrzi a holtak személyi azonosságát a test feltámadásáig. Ezt határozottan tanítjuk, de a bibliai szöveg szűkszavú, metaforikus képeit nem szabad filozófiai spekulációkkal megtoldanunk.

Béres Tamás professzor más oldalról közelítette meg a témát, ő arról beszélt, hogy a klasszikus teológiai rendszer, melyben a végső kérdések valóban csak a dogmatikák utolsó fejezetében, mintegy izolált módon szerepeltek, ma már nem elégítik ki a keresztények szükségleteit. Ezért újra kell gondolnunk e rendszereket úgy, hogy amit a végső eseményekről mondunk, az időszerű legyen. Mi adventisták a jelenvaló igazság jelentőségét ismerhetjük fel ezekben a gondolatokban.

Rozgonyi Botond tanár úr, miután rövid áttekintést adott a pünkösdizmus jellegéről, elmondta, hogy a végidőről szóló tanításnak számos kihívása van, és ebből megtudhattuk, hogy e kihívások egy részével mi, adventisták is szembesülünk. Vajon Jézus eljövetelének várása nem tesz-e közömbösekké bennünket a világ bajaival és kihívásaival szemben? Nem kísért-e bennünket az a veszély, hogy hovatovább örülünk a világban tapasztalható válságoknak, mert minél nagyobb a válság, annál hamarabb jön az Úr? Hogyan lehet összhangot teremteni az eljövendő ország várása, és e világ megjobbítására való törekvés között?

Szilvási József a római bibliai konferencia bevezető előadása alapján szólt a végidőről szóló adventista tanítás természetéről és kihívásairól. A legfontosabb kihívások között említette a végidőről szóló tanításunk alapjait. Hogyan érvényesül a végső eseményekről szóló adventista tanításban a Sola Scriptura elve, és milyen szerepe van Ellen G. White írásainak e tanítások megalapozásában? Mi az adventista eszkatológia: boldog reménység, vagy az ítélet rettenetes várása? Jézus Krisztus áll-e a végső eseményekről szóló tanításunk központjában, Őt várjuk-e, vagy pusztán a bekövetkező események foglalkoztatnak bennünket? A nagy küzdelem összefüggésében mit mondunk a gonoszok megsemmisülésének és Isten szeretetének összefüggéséről? Szabad-e, és ha igen, hogyan szabad Krisztus eljövetelének késéséről beszélni? Mi a reménységünk szilárd alapja? És nem utolsó sorban, milyen választ adhatunk a bibliai reménység alapján azokra a kihívásokra, amit a tudomány mindenhatóságába vetett hit megrendülése idézett elő a világban? Van-e bármilyen kapcsolat a tudomány jövőképe, a futurológia, és a keresztény boldog reménysége között?

A kérdés több mint a válasz, ezért ez a konferencia nem lezárt, hanem elindított valamit, ami nem maradhat pusztán a teológusok magánügye, ki kell terjednie a lelkipásztorokra, az igehirdetőkre, a gyülekezeti tagokra, sőt köze van hozzá minden felelősen gondolkodó embernek. Marana tha! Urunk jöjj! (1Kor 16:22).

Dr. Szilvási József

rektor