Bejegyzés

Szigeti Jenő Emlékkonferencia és könyvbemutató

Szigeti Jenő születésének 85. évfordulója alkalmából Emlékkonferenciát és könyvbemutatót szervezett az Adventista Teológiai Főiskola Budapesten, a Terézvárosi Gyülekezetben 2021. december 16-án. Ezen alkalommal mutatta be a főiskola az „Isten nagykövete: Szigeti Jenő” című emlékkötetet.

A Biblia emlékezésre tanít bennünket. Az Ószövetségben éppúgy, mint az Újszövetségben gyakran találkozunk a megemlékezni kifejezéssel. „Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, miképen e mai napon van” (5Móz 8:18).

Az Emlékkonferencia nyitó hangja Áchim Kovács Anikó hegedűművész és Kovács Kálmán zongoraművész zenei szolgálatával csendült fel, akik Mozart G-dúr hegedűverseny II. tétel KV 216 című darabot adták elő.

Egyházunk elnöke, Ócsai Tamás testvér az Emlékkonferencia mottójával, „Isten nagykövete: Szigeti Jenő” gondolatsorral szólította meg az emlékezésre összegyűlt közösséget, utalva a Bibliában található, Istentől küldött követekre, megemlítve Pál apostol szolgálatát is.

A főiskola részéről prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor testvér a saját életéből idézte fel Szigeti Jenő emlékét, mivel őt is bátorította arra, hogy haladjon a tudomány útján. Ugyanakkor utalt „Szigeti Jenő: Isten tanítani küldött” című önéletrajzi kötetére, amelyből még jobban megismerte benne a testvért, a küzdő lelkészt, a tanárt, a professzort…

A konferencia szervezője, Tokics Imre egyetemi tanár testvér pedig az ünnepi kötet megjelenése kapcsán ekként fogalmazott: „Szigeti tanár úr tudományos tevékenységének mélységeit és rejtett zugait, mivel munkássága és szolgálata igen szerteágazó és összetett, ezért teljes mértékben majd a jövőben, az ez irányú kutatások hozhatják felszínre.”

A jelenlévők egy kisfilmet tekintettek meg, amely Szigeti Jenő családi gyökereitől elindulva mutatta be testvérünk igen gazdag életútját és szolgálatát.

Az emlékkötetet prof. dr. Karasszon István, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető professzora mutatta be, kiemelve, hogy a könyv borítója igényes tervezés, s a benne megfogalmazott írások méltóképpen emlékeznek meg a kiváló professzorról. Ugyanakkor megemlítette, hogy a kötet három részből áll, egyrészt a 2020. szeptember 27-i gyászistentiszteleten elhangzott beszédeket, az egyházi személyek búcsúszavait, a tudóstársak búcsúbeszédeit, valamint a méltató laudációkat, a második rész a tudóstársak tanulmányait, a harmadik rész pedig a tanítványainak írásait tartalmazza.

Az igaz emberek legendájáról utalva szólt Szigeti Jenő tudóstársról prof. dr. Kiss Endre, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja: „Szigeti Jenőt 2000-ben ismertem meg a Lőrinczy Huba szervezte, kivételesen bensőséges hangulatú centenáriumi Márai-konferencián Szombathelyen. Visszafelé együtt jöttünk a vonaton (amiből kiviláglik, mire jó, ha az ember utazhat). Ettől kezdve egyre sűrűbben láttuk egymást, egyre többször hallhattam kivételes elemzéseit. Valójában azonban már 2000 előtt is „ismeretlenül ismertem” (és ezt tudtam is már akkor). Szigeti Jenő szememben „nagy fiú” volt, a magyar társadalomban az ötvenes évek közepéig-végéig jól ismert, szeretetreméltó típus, aki mindenkire figyel, mindenhez ért, mindenben segít és mindig vidám.”

„Szigeti Jenő életútja és habitusa sok hasonlóságot mutat az általam nagyra becsült néprajztudósok életével és lelkiségével” – hangsúlyozta prof. dr. Barna Gábor egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem BTK egykori egyetemi tanára. S elgondolkodtam azon, hogy vajon, mi teszi ezt a közösséget, miben hasonlít egymásra ezeknek az embereknek a sorsa? Négy ember életének példáját szeretném röviden felvázolni: Bálint Sándor, Grynaeus Tamás, Hetény János és természetesen negyedikként Szigeti Jenő… Pályatársak voltak, példaképek lettek. Közös felismerésük volt, hogy az ember és az emberi kultúra forrása és mértéke a vallás, a vallásosság.”

Az Emlékkonferencia zárt körű rendezvény volt, tekintettel a járványügyi helyzetre. A Szigeti Család is képviseltette magát: az özvegy, Gyopár és a legfiatalabb testvér, dr. Szigeti István és felesége. Ezen túlmenően a tudós pályatársak, a társegyházak képviselői éppúgy jelen voltak, mint a tanítványainak egy csoportja. A nemrég még közöttünk élő és munkálkodó „professzorra” emlékezve szívünk megtelt hálával, mivel megtapasztaltuk azt, hogy a közösségünkön túl, milyen sokan tisztelték és szerették Szigeti Jenő testvérünket.

Az Emlékkonferencia megszervezéséért dr. Szigeti István mondott köszönetet – a család nevében – az Adventista Teológiai Főiskolának.

Dr. Tokics Imre

Szigeti Jenőre emlékeztünk

Budapesten, a Józsefvárosi Gyülekezetben augusztus 28-án szombaton emlékeztünk Szigeti Jenő halálának első évfordulóján a család, a tanítványok, a testvérek, barátok és akik ismerték és szerették Jenő bácsit. Már délelőtt megtelt a gyülekezet, ahol Balázs László a gyülekezet presbitere szolgálatát hallgathattuk meg, aki személyesen utoljára találkozott a kórházban Szigeti Jenővel, és azzal az utolsó vázlattal emlékezett meg róla, amit a kórházban a betegágyánál kapott meg néhány nappal a halála előtt. Elhangzott még hat vers, amelyek jellemezték Szigeti Jenő életét, látását és az emberek felé tanúsított szeretetét.

A déli szünetben a helyi gyülekezet szeretetvendégséggel várta a távolból érkezőket, így a szendvicsek mellett beszélgethettünk, felidézhettünk egy-egy tapasztalatot a régmúltból.

A délutáni órában az alkalomra megjelent emlékkönyv bemutatójával folytattuk  együttlétünket. „Keresem az Istent” címmel mutathattuk be az előző nap megjelent értékes könyvet, ami a család kérésére került most kiadásra.

A több mint 100 jelenlévő a beszámolókon keresztül egy-egy tapasztalattal emlékezett vissza Szigeti Jenőre, a Hídemberre. Prof. dr. Tokics Imre lelkész a tanítvány és legközelebbi barát és munkatárs; Hoffer Zoltán, aki 30 évig munkatársa lehetett Jenő bácsinak; és Balázs László a közel ötéves ismeretségről mondott néhány tapasztalatot. A család nevében dr. Szigeti István köszönte meg a résztvevő testvéreknek, vendégeknek, hogy eljöttek, és elmondta, hogy egy év után is velünk él a kiadványokban és a felvételekben a testvér, Szigeti Jenő szellemisége, tanításai, ami az utódok számára is fontos.

A szolgálatokban közreműködött Tokics Mária költeménnyel és a kórus egy csodás énekkel   csakúgy, mint Kormos Tivadar, aki szólóénekkel tette feledhetetlenné a megemlékezést. Végül a résztvevők beszélgethettek egymással és több mint 200 db könyvvel gazdagodva térhettek otthonaikba.

Köszönet azoknak, akik a budapesti gyülekezeteken kívül eljöttek Sopronból, Szombathelyről, Veszprémből, Pilisszántóról, Szolnokról, Kiskőrösről és Kecskemétről.
A megjelent emlékkönyv – Keresem az Istent – kapható az Advent Kiadóban.
Köszönjük a helyiek vendégszeretetét, hogy együtt emlékezhettünk Isten Hídemberére, Szigeti Jenőre.

Hoffer Zoltán

Dr. Szigeti Jenő professzort Életmű díjjal tüntették ki

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója dr. Szigeti Jenő professzornak 50 éves szakmai munkássága elismeréseként Életmű díjat adományozott Budapesten, 2017. február 25-én, szombaton a Terézvárosi Gyülekezetben. 

Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke szívélyesen köszöntötte a különleges istentisztelet díszvendégét, dr. Jan Paulsen testvért, a Generálkonferencia korábbi elnökét, aki igehirdetésében Ef 6:10–13 verse alapján kiemelte, mennyire fontos a lelki fegyverzet felöltése, a Szentírás naponkénti tanulmányozása, a teljes tagbevonás a misszióban, az összetartás és az egység Isten egyházában. „Ellen G. White szavait szeretném idézni: »Tartsatok össze! Tartsatok össze! Tartsatok össze!«” – hangsúlyozta Paulsen testvér. A fordítás szolgálatát Zarka Péter, a helyi gyülekezet lelkésze végezte.

Paulsen testvér a lelkészkarnak tartott előadásokat az ünnepélyt követő vasárnap.

Professzor Szigeti Jenő hatalmas publikációs listával rendelkezik, több mint száz könyvet írt, több ezer cikke jelent meg különböző tudományos folyóiratokban. Alapítója az Adventista Teológiai Főiskolának, nemzedékek tanultak tőle, a magyar lelkészkar nagy része a tanítványa volt. Több ezer előadást tartott hazánkban és a Magyarországgal szomszédos országokban (Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna), valamint a külhoni magyaroknak, még az Amerikai Egyesült Államokban is.

Szigeti Jenő (80 éves) jelenleg is tanít a péceli Adventista Teológiai Főiskolán, valamint a PAX Televízióban a szombatiskolai tanulmányokat hétről hétre egyórás műsorban mutatja be közel százezer néző előtt. Továbbá a Hatoscsatorna Televízió Vallás és Kultúra műsorában dr. Tokics Imre lelkész-főiskolai tanár állandó vendége Szigeti Jenő, ahol beszélgetős műsorban közismert, magas beosztású egyházi személyiségekkel folytatnak párbeszédet a hitről, a vallásról és a kultúráról.

Az Életmű díjat Csizmadia Róbert, a Magyar Unió titkára adta át, megköszönve Szigeti testvérnek az évtizedek óta tartó áldozatos és magas színvonalú munkáját: „a Hetednapi Adventista Egyház érdekében kifejtett lelkészi, oktatói és egyházvezetői tevékenységéért, ötvenéves szakmai munkásságának elismeréseként.”

Ezután dr. Paulsen testvér köszöntötte az ünnepelt professzort. „Gratulálok Szigeti Testvér! Mi éveken át együtt dolgoztunk, amikor a divízió elnöke voltam, te pedig tíz évig a Magyar Unió elnöke (1984–1994). Úgy ismertelek meg, mint akinek a tudásánál nagyobb a szerénysége. Isten áldása legyen veled életed további részében is!”

Szigeti Jenő meghatódottan köszönte meg a kitüntetést: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az egész életemet az Úr művében tölthettem el. Istennek dolgoztam érettetek és veletek, s ez nem érdem, hanem kiváltság.”

A különleges eseményen egy kisfilmen keresztül bemutatták Szigeti Jenő életútját. Elhangzottak zeneszámok, vers, énekduett és a Központi Gyülekezet kórusának szolgálata, az ötszáz főt befogadó imateremben.

„Dr. Szigeti Jenő szolgálatával hűségesen képviselte az egyház hitét és munkálta annak jó hírnevét és elismertségét. »Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam« (2Tim 4:7)” – olvashatjuk a kitüntetésen.

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója – melynek jelenleg 5270 tagja van és 118 gyülekezete – történelme során első alkalommal adományozott Életmű díjat, és ezt Szigeti Jenő professzor kapta meg.

Szigeti Jenő professzor Isten Hídembere – aki Hinni Tanít!

(TIT)