Bejegyzés

Könyvbemutató a Theológiai Szemle szervezésében

Az idén másodszor került sor a Theológiai Szemle meghívása és szervezése alapján a vallási kiadók találkozójára. Ezen az eseményen van lehetőségük a kiadóknak bemutatni az évi „könyvtermésük”-ből egy kiadványt, amelyet kiválasztottak, és úgy ítélik meg, hogy az igényt tarthat szélesebb körű érdeklődésre. 2018-ban Szilvási József: Hetednapi adventista egyházközi kapcsolatok c. könyvét ismerhették meg az érdeklődő kiadóhivatalok igazgatói, szerkesztők és teológiai tanárok. A könyvet maga a szerző, prof. dr. Szilvási József mutatta be.

Az idei eseményre október 9-én került sor. Erre az alkalomra az Európa Bibliája c. kiadványt választotta az Advent Kiadó. A könyvet prof. dr. Tonhaizer Tibor mutatta be. Rajtunk kívül hat vallási kiadó ismertette egy-egy könyvét. Az idén lehetőségünk volt nemcsak meghallgatni az ajánló személy – általában teológiai tanárok, főszerkesztők mondják el a könyvről véleményüket, ajánlásukat – mondanivalóját a kiadványról, hanem a folyosón levő kiállításnál kézbe venni, és megvásárolni is lehetett. Több kitűnő könyv is napvilágot látott kiadótársainknál, amelyek közül is kiemelkedett az Unitárius Egyház négy és fél évszázados történelmét bemutató, lexikon-méretű kiadvány, amelynek még nem készült el minden darabja, de folyamatosan kerülnek ki a nyomdából a kötetek. Ugyancsak érdekes, két nyelven (magyar-angol) jelent meg a Magyarországi Evangéliumi Pünkösdi Egyház mintegy százéves történetét bemutató kötet, amelyet az egyházunk által is jól ismert, dr. Rozgonyi Botond teológiai tanár ismertetett.

Öröm számunkra, hogy a meghívással lehetőséget nyertünk arra, hogy részt vegyünk ezen az alkalmon, és megismerhessük sok vallási kiadó kiváló munkáit. Külön örömünkre szolgál, hogy az Európa Bibliája c. könyvből jelentős mennyiséget rendelt meg a Kálvin Kiadó.

 

E. Kökényes Zsuzsa
Advent Kiadó
ügyvezető igazgató

Az Adventista Teológiai Főiskola pályázatot hirdet

Az Adventista Teológiai Főiskola pályázatot hirdet kommunikációs és könyvtárosi munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, heti 40 órás alkalmazotti munkakör.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony.

A munkavégzés helye: Pécel, Ráday u. 12.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 1. Kommunikáció szóban és írásban, angol és magyar nyelven,
  1. a főiskola akkreditációja során történő közreműködés,
  2. hír- és tartalomszolgáltatás a kommunikációs csatornákon,
 2. könyvtárosi/könyvtáros asszisztensi feladatok:
  1. érkeztetés, állományba vétel,
  2. nyilvántartás,
  3. olvasói szolgálatatások.

 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az intézmény Pénzügyi Szabályzójának (2019) rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • angol tárgyalóképes (C1) nyelvtudás szóban és írásban,
 • könyvtáros segéd/asszisztensi vagy teológusi végzettség,
 • Microsoft Office alkalmazások biztonságos kezelése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gyakorlat angol nyelvterületen,
 • gyakorlat a Corvina integrált könyvtári rendszer moduljában,
 • csapatmunkában való együttműködés képessége,
 • teológiai szaknyelv és szakkönyvek ismerete,
 • hetednapi adventista egyháztagság.

 

Alkalmazási feltétel: A munkakör betöltésének feltétele, hogy a jelentkező nem áll nyilvános könyvtárban végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: A munkakör 2019. november 1. napjától tölthető be a belépéshez szükséges iratok rendelkezésre állása esetén.

 

A jelentkezés benyújtásának módja: 

Elektronikusan a ttibor@adventista.hu és másolatban az atf.fotitkar@adventista.hu e-mail címre. Kérjük feltüntetni: „Pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A jelentkezők értékelése után a kinevezésről a rektor javaslatára a főiskola fenntartója, a Hetednapi Adventista Egyház Igazgatótanácsa dönt.

A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

 

Egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további elérhetőségeket és információt a www.atf.adventista.hu honlapon szerezhet.

Tanévnyitó és diploma átadó ünnepély az Adventista Teológiai Főiskolán

1990-ben indult el az adventista alapítású felsőoktatású intézmény, az Adventista Teológiai Főiskola harmadik ciklusa. Így a főiskola lassan három évtizede folyamatosan végzi az oktatást az adventista egyházon belül. Hallgatók százai vehették már át az akkreditált intézménytől a diplomát és érvényesülhettek vele egyházon belül és egyházon kívül egyaránt.

Az ünnepély díszes bevonulással kezdődött, a korábbi rektor testvér vezetésével vonultak be a főiskola professzorai, az oktatók és a hallgatók.

Prof. dr. Szilvási József leköszönő rektor igei gondolatai az elmúlt évtizedek szolgálatainak visszaemlékezéséről szóltak, kiemelve azt, hogy a kihívásokon Isten segítségével mindig túljutott az intézmény.

Az ünnepélyes beiktatást Ócsai Tamás unióelnök végezte, aki egyben köszöntötte a 2019. augusztus 1-jével hivatalba lépett új rektort.

Prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor székfoglaló beszédében történészi, előretekintő szavakkal vázolta fel az intézményre váró kihívásokat, többek között a várható akkreditációra való előkészületeket.

A fogadalomtételt dr. habil. Tokics Imre vezette, melyet követően hat végzett hallgató vette át főiskolai diplomáját.

A végzős hallgatók nevében Berta Ferenc Lászlóné mondott köszönőbeszédet a tanároknak és az adminisztrátoroknak az áldozatos és kitartó munkájukért.

Miután prof. dr. Tonhaizer Tibor megnyitotta az új tanévet és reá Isten áldását kérte, az ünnepélyes zászlóátadás következett, s ezzel véget ért a különleges hangulatú ünnepély.

Ezután pedig a szokásos fényképkészítés szerzett örömöt a végzett hallgatóknak, a tanári karral, az osztálytársakkal és a hozzátartozókkal.

A tanévnyitó és diploma átadó ünnepélyen költeményt mondott Tokics Mária, mely egyben útravalóként hangzott el a diplomások részére. Az Új Advent Kórustársaság énekszolgálata színesítette és szebbé tette a 2019. szeptember 1-jén Pécelen, sátorban megtartott istentiszteletet.

Isten gazdag áldását kérjük a 71 éves múlttal rendelkező főiskolára és az ott tanuló, közel száz hallgatóra.

 

Dr. habil. Tokics Imre
tanszékvezető főiskolai tanár

 

Az Adventista Teológiai Főiskola pótfelvételi tájékoztatója a 2019/2020-as tanévre

Teológia alapszak

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni. Természetesen azokat is örömmel várjuk, akik egyelőre csak a Biblia tanulmányozásához szeretnének elmélyültebb, tudományos igényű ismereteket gyűjteni.

Az alapképzés hároméves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

–  érettségi bizonyítvány másolata;

–  önéletrajz;

– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

 1. a) Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából.
 2. b) Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. augusztus 26. (hétfő) de. 10 órától.

 

 

Teológia mesterképzés

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni.

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra.

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

 

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 1. Adventista tanulmányok
 2. Keresztény művelődéstörténet

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

–  felsőfokú oklevél másolata;

–  önéletrajz;

– lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik: A vizsga anyaga és követelményei megtalálhatóak az intézmény honlapján.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

Adventista Teológiai Főiskola, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. augusztus 26. (hétfő) de. 10 órától.

 

Szakirányú továbbképzések

 

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

–  családi életre nevelés,

–  életmód-tanácsadó teológus,

–  életmód-tanácsadó lelkigondozó.

 

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail: atf@adventista.hu).

 

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor

rektorhelyettes

Tanácskozás a végső dolgokról

Az Adventista Teológiai Főiskola rendezvénye

 

A végső dolgokról (görög eredetű szakszóval élve az eszkatológiáról) rendezett szimpóziumot az Adventista Teológiai Főiskola. A rendezvényen két protestáns egyetem és két főiskola dogmatika tanára mutatta be azt, amit a végső eseményekkel összefüggésben kiemelkedően fontos kérdésnek tartanak. Szűcs Ferenc, a Károli Gáspár Református Egyetemről, Béres Tamás az Evangélikus Hittudományi Egyetemről, Rozgonyi Botond a Pünkösdi Teológiai Főiskoláról, Szilvási József az Adventista Teológiai Főiskoláról tartott rövid előadást, amit megbeszélés követett.

Az előadások rávilágítottak, hogy számos terület van, ahol a keresztények hasonlóan gondolkodnak a végső eseményekről: közös keresztény hitünk szerint Jézus Krisztus a mennyben, az Atya jobbján van, onnan jön el ítélni élőket és halottakat. Hisszük a test feltámadását és az örök életet (Apostoli Hitvallás). E közös hit kifejtésével azonban számos teológiai irányzat kísérletezik, és nagyon sok olyan téma szerepel a teológiai gondolkodás palettáján, amelyekben lényeges különbségek vannak a teológiai irányzatok között. Egy nap nem volt elegendő arra, hogy minden kérdést megvizsgáljunk, ezért a konferencia célját szerényen úgy fogalmaztuk meg, miszerint szeretnénk látni, hogy napjaink kihívásai között ki, mit tekintek a legfontosabbnak a végső dolgokból.

Mind az előadók, mind a résztvevők egyetértettek abban, hogy a konferencia számos kérdést emel ki, amiről tovább kell gondolkodnunk, hogy alaposabban megérthessük e rendkívül időszerű tanítást. Az Adventista Teológiai Főiskola önálló kiadványban szeretné megjelentetni az anyagot, ezért itt csak a legsarkalatosabb pontokat sorakoztatnánk fel tömör mondatokban.

Szűcs Ferenc professzor előadásának két pontja is volt, amiről tovább kell beszélgetnünk: az egyik a próféciák történeti beteljesedésének kérdése, a másik a holtak állapota. Isten a történelem keretei között végzi be a megváltás művét, ezért a történelemben láthatjuk munkáját, de korántsem állíthatjuk, hogy minden, ami lejátszódik a történelemben Isten munkája. Ezért félrevezető az olyan teológia, és az olyan igehirdetés, amiben az előadó egyik kezében a Bibliát, a másikban a napi sajtó egy-egy szenzációsnak vélt közleményét tartja. Már csak azért is, mert a Szentírás Isten ihletett Igéje, a napi sajtó nem.  Fontos azt is látnunk, hogy Isten Krisztusban megőrzi a holtak személyi azonosságát a test feltámadásáig. Ezt határozottan tanítjuk, de a bibliai szöveg szűkszavú, metaforikus képeit nem szabad filozófiai spekulációkkal megtoldanunk.

Béres Tamás professzor más oldalról közelítette meg a témát, ő arról beszélt, hogy a klasszikus teológiai rendszer, melyben a végső kérdések valóban csak a dogmatikák utolsó fejezetében, mintegy izolált módon szerepeltek, ma már nem elégítik ki a keresztények szükségleteit. Ezért újra kell gondolnunk e rendszereket úgy, hogy amit a végső eseményekről mondunk, az időszerű legyen. Mi adventisták a jelenvaló igazság jelentőségét ismerhetjük fel ezekben a gondolatokban.

Rozgonyi Botond tanár úr, miután rövid áttekintést adott a pünkösdizmus jellegéről, elmondta, hogy a végidőről szóló tanításnak számos kihívása van, és ebből megtudhattuk, hogy e kihívások egy részével mi, adventisták is szembesülünk. Vajon Jézus eljövetelének várása nem tesz-e közömbösekké bennünket a világ bajaival és kihívásaival szemben? Nem kísért-e bennünket az a veszély, hogy hovatovább örülünk a világban tapasztalható válságoknak, mert minél nagyobb a válság, annál hamarabb jön az Úr? Hogyan lehet összhangot teremteni az eljövendő ország várása, és e világ megjobbítására való törekvés között?

Szilvási József a római bibliai konferencia bevezető előadása alapján szólt a végidőről szóló adventista tanítás természetéről és kihívásairól. A legfontosabb kihívások között említette a végidőről szóló tanításunk alapjait. Hogyan érvényesül a végső eseményekről szóló adventista tanításban a Sola Scriptura elve, és milyen szerepe van Ellen G. White írásainak e tanítások megalapozásában? Mi az adventista eszkatológia: boldog reménység, vagy az ítélet rettenetes várása? Jézus Krisztus áll-e a végső eseményekről szóló tanításunk központjában, Őt várjuk-e, vagy pusztán a bekövetkező események foglalkoztatnak bennünket? A nagy küzdelem összefüggésében mit mondunk a gonoszok megsemmisülésének és Isten szeretetének összefüggéséről? Szabad-e, és ha igen, hogyan szabad Krisztus eljövetelének késéséről beszélni? Mi a reménységünk szilárd alapja? És nem utolsó sorban, milyen választ adhatunk a bibliai reménység alapján azokra a kihívásokra, amit a tudomány mindenhatóságába vetett hit megrendülése idézett elő a világban? Van-e bármilyen kapcsolat a tudomány jövőképe, a futurológia, és a keresztény boldog reménysége között?

A kérdés több mint a válasz, ezért ez a konferencia nem lezárt, hanem elindított valamit, ami nem maradhat pusztán a teológusok magánügye, ki kell terjednie a lelkipásztorokra, az igehirdetőkre, a gyülekezeti tagokra, sőt köze van hozzá minden felelősen gondolkodó embernek. Marana tha! Urunk jöjj! (1Kor 16:22).

Dr. Szilvási József

rektor

AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2019/2020-as tanévre

Teológia alapszak

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus, vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni, illetve a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni.

 

Az alapképzés hároméves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • érettségi bizonyítvány másolata;
 • önéletrajz;
 • lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából.

Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 23. (vasárnap) de. 10 órától.

 

Teológia mesterképzés                                                     ÚJ KÉPZÉS!

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni.

 

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra.

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

 

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 1. Adventista tanulmányok
 2. Keresztény művelődéstörténet

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • felsőfokú oklevél másolata;
 • önéletrajz;
 • lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak).

 

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

A vizsga anyaga és követelményei megtalálhatóak az intézmény honlapján.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 30. (vasárnap) de. 10 órától.

Szakirányú továbbképzések

 

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

 • családi életre nevelés,
 • életmód-tanácsadó teológus,
 • életmód-tanácsadó lelkigondozó.

 

Jelentkezési határidő: 2019. július 15.

 

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail: atf@adventista.hu).

 

 

ATF

 

A Generálkonferencia jóváhagyta az egyetemi képzést az Adventista Teológiai Főiskolán

Az adventista felsőoktatás nemzetközi jellegéből fakad, hogy az intézményeknek az új képzési programokat jóvá kell hagyatnia a Generálkonferencia Nevelési Osztályával, mielőtt elkezdhetné annak oktatását. Ennek az eljárásnak köszönhető, hogy egyházunk az egész világon elismeri az engedélyezett programok keretében szerzett végzettséget.

Az egyházi akkreditáció megszerzése érdekében elküldtük a tervezett program részletes leírását a Generálkonferencia Nevelési Osztálya részére, hogy tartalmilag megvizsgálják, a képzés megfelel-e az egyházunk által támasztott követelményeknek. A Nevelési Osztály első olvasatban vizsgálatra alkalmasnak találta a tervezetet, ezért kiküldött egy egyetemi oktatókból álló vizsgáló bizottságot, akik átbeszélték az intézmény vezetőivel az egyes tantárgyakat, megvizsgálták, hogy rendelkezünk-e elegendő oktatóval, alkalmas-e a könyvtár és az infrastruktúra arra, hogy az Adventista Teológiai Főiskolán egyetemi képzést folytassunk.

A többnapos látogatás végén a vizsgálatról készült egy részletes jegyzőkönyv, melyben az akkreditációs bizottság tagjai felsorolták azokat az ajánlásokat, amelyeket az intézménynek teljesítenie kell ahhoz, hogy a Nevelési Osztály jóvá tudja hagyni a teológiai mesterképzés programunkat. Az ajánlásokat figyelembe véve a szükséges módosításokat beillesztettük a tervezett programba, majd határidőre újra megküldtük a teljes dokumentációt engedélyezésre.

A Generálkonferencia Nevelési Osztálya szakmailag megalapozottnak tartotta kérelmünket, ezért az őszi ülésüket követően tájékoztattak bennünket arról, hogy elkezdhetjük az MA szintű oktatást. Miután az első évfolyam befejezte tanulmányait, újra megvizsgálják az oktatás folyamatát, és döntenek arról, hogy meghosszabbítják-e az egyetemi képzésre vonatkozó engedélyt.

Nagy megtiszteltetés és egyben felelősség számunkra, hogy az uniók által fenntartott intézmények közül az Adventista Teológiai Főiskola az első olyan európai felsőoktatási intézmény, amely megkapta az engedélyt arra, hogy egyetemi szintű teológiai oktatást folytasson.

Hálásak vagyunk az Úrnak ezért a lehetőségért, és szeretném megköszönni Tonhaizer Tibor rektor-helyettesnek a program összeállításában végzett kiemelkedő szolgálatát, valamint Faragó Tibornak azt, hogy Daniel Duda testvérrel, a Transzeurópai Divízió osztályvezetőjével való szoros együttmunkálkodásban angol nyelven is kidolgozta a programot, és beépítette a látogató bizottság ajánlásait. Végül értékelem Szilvási Zsuzsanna szolgálatát, aki a teljes képzés pénzügyi tervének elkészítése mellett, elvégezte a kreditszámítások és egyeztetések aprólékos munkáját.

Azért imádkozom, hogy ez a két év olyan eredményes legyen, hogy a Generálkonferencia Akkreditációs Bizottsága hosszú távra engedélyezhesse az egyetemi szintű felsőoktatást az Adventista Teológiai Főiskolán.

 

Szilvási József, rektor

Sikeres doktori fokozatszerzés a Károli Egyetemen

Kormos Erik testvérünk június 12-én, egy forró nyári napon, nyolc év kitartó kutatómunkája után sikeresen teljesítette doktori szigorlatait, illetve sikeresen védte meg doktori értekezését az Egyetem Doktori Tanácsa előtt.

Nyolc évvel ezelőtt testvérünk azzal a céllal jelentkezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Doktori Iskolájába, hogy felvállaljon egy olyan kutatási témát, amely népszerűsíti az adventista írásmagyarázat módszereit, bemutatva azt egy olyan tudományterületen keresztül, amivel mind ez ideig alig foglalkozott valaki. Értekezése olyan szavak magyarázatáról szól, amelyek csak egyszer fordulnak elő a görög, eredeti Újszövetség szövegében. Az értekezés 518 oldalban, ami a szokásos terjedelem háromszorosa, mutatja be a görög szövegek eddigitől eltérő elemzésének lehetőségeit.

Az értekezés témavezetője prof. dr. Balla Péter volt, a Károli Egyetem rektora. Opponensek: dr. Pecsuk Ottó, a Bibliatársulat Alapítvány elnöke, illetve egyházunk részéről prof. dr. Szigeti Jenő. A Doktori Tanács bizottságának elnöke dr. Karasszon István volt, az egyetemmel munkaviszonyban nem álló külsős professzorok prof. dr. Szigeti Jenő, illetve az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről dr. Bácskai Károly tanszékvezető egyetemi professzor.

A védésen az elnök méltatta egyházunkat, s elhangzott, hogy a „hosszú évtizedek óta tartó jó testvéri kapcsolat” ismét egy tudományos teljesítménnyel gazdagodhatott. A jelölt, Kormos Erik testvér, több mint egy órán keresztül kapott különböző kérdéseket, amelyeket a bizottság és a nyilvános hallgatóság előtt sikeresen válaszolt meg!

Testvérünk hivatalos doktorrá avatása és doktori fogadalomtétele június 30-án, de. 10.00 órai kezdettel lesz megtartva Budapesten, a Károli Egyetem Hittudományi Karának (IX. ker. Ráday út 28.) II. emeleti dísztermében, ünnepélyes istentiszteleti keretek között, amelyre mindenkit szeretettel várunk!

 

ATF

AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2018/2019-es tanévre

Teológia alapszak

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek, akik gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni, illetve a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni.

Az alapképzés hároméves: nappali vagy levelező formában.

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • Érettségi bizonyítvány másolata
 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 20.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli felvételi teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Szóbeli felvételi vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 24. (vasárnap) de. 10 órától.

 

 

 

Teológia Mesterképzés                                          ÚJ KÉPZÉS!

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik felsőoktatásban szerzett oklevéllel rendelkeznek és a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni.

 

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra.

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

 

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 1. Adventista tanulmányok
 2. Keresztény művelődéstörténet

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezési lap, melyhez az alábbi dokumentumokat is csatolni kell:

 • Felsőfokú oklevél másolata
 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás (csak azoknak, akik tagjai a Hetednapi Adventista Egyháznak)

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 20.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

A vizsga anyaga és követelményei megtalálhatóak az intézmény honlapján.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. július 1. (vasárnap) de. 10 órától.

 

 

 

Szakirányú továbbképzések

 

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

 • családi életre nevelés
 • életmód-tanácsadó teológus
 • életmód-tanácsadó lelkigondozó

 

Jelentkezési határidő: 2018. július 15.

 

További részletek és a jelentkezési lap letölthető a főiskola honlapjáról (www.atf.adventista.hu), vagy a Tanulmányi Hivataltól igényelhető (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: 30/668-6333; e-mail: atf@adventista.hu).

 

 

Közös tanár-diák program az ATF-en

Az Adventista Teológiai Főiskolán minden év egy kihívás, főleg ha Hallgatói Önkormányzat Elnöknek (HÖK) választanak meg a diáktársaid. A feladat egyszerűnek tűnik, de ahogy a hetek telnek, érzed, hogy valamit tenned kell. Így született meg az ötlet, hogy kellene közös programot szervezni a diákoknak, a nappalis, illetve levelezős tagozatnak és a tanároknak.

Több levélváltást követően a találkozó november 26-án megvalósult. Egy hosszú tanítási nap után sajnos nem tudott mindenki maradni, mivel már túl kései volt az időpont, de így is minden évfolyam képviseltette magát, és tiszteletüket tették a tanáraink közül is páran. A közös délutánt imával kezdtük meg, majd egy bibliai vetélkedőn vettünk részt. A lényeg nem az volt, hogy melyik csoport lesz a győztes, ha nem az, hogy a csoportokban megismerjük egymást, és erősítsük az egymás közötti bizalmat.

A vetélkedő után kialakult kötetlen beszélgetés során megtudtuk, hogy ki miért választotta a teológiát. Volt, aki mindig is el akarta végezni, de eddig nem volt rá ideje. Volt, aki azért jött, hogy mélyítse tudását, mások pedig elhívást éreznek a lelkészi hivatás iránt. A beszélgetés egészen estébe nyúlt, melynek végeztével közösen elhatároztuk, hogy mindenképpen ismétlést kíván ez a program, sőt talán egy folyamattá kell váljon!

 Szász Barna Szilárd, ATF-HÖK elnök