Hírek

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban

Feszültségek, konfliktusok, háborúk: „Viharok” a Bibliában, az egyházban és a társadalomban címmel és témakörben került megrendezésre az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája (ETTC) az Adventista Teológiai Főiskola égisze alatt, első alkalommal Budapesten, 2023. március 22. és 26. között.

A nemzetközi konferencián – több mint tíz adventista intézményből érkezett – kiváló adventista tudósok, tanárok, a teológiát művelő szakemberek tartottak előadást, akiknek már a neve is fémjelezte, hogy magas szintű tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők (Amerikából az Andrews Egyetemről, a La Sierra Egyetemről, a Bibliakutató Intézet vezetői – BRI, a Newbold Egyetemről az Egyesült Királyságból, a Friedensau-i Egyetemről Németországból, a Collonges Egyetemről Franciaországból és más adventista intézményekből).

Március 22-én, szerdán este 19:00 órakor a konferencia magyarországi főszervezője, dr. Tokics Imre professzor köszöntötte a jelenlévőket, majd átadta a szót dr. Tonhaizer Tibor rektornak és Ócsai Tamás egyházelnöknek, akik szintén szeretettel üdvözölték a résztvevőket.

A konferenciát Tihomir Lazić, az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaság (EASTRS) elnöke nyitotta meg, majd dr. Szilvási József emeritus professor bemutatta az első előadót, Reinder Bruinsma írót, aki elmondta, hogy az adventista teológia a teológusok és adminisztrátorok közös felelőssége.

Gallusz László, a Newbold Egyetem Újszövetségi Tanszékének vezetője, valamint a Lelkészi és Misszió Osztály igazgatója előadásában szólt arról, mit jelent az egyházi konfliktus és békekötés a Bibliában, János első levele alapján.

Daniela Gelbrich előadót – aki a franciaországi Collonges Adventista Egyetemről érkezett – Szilvási András, az ATF rektorhelyettese mutatta be. Gelbrich ószövetségi tudós „A nők sorsa a bírák idejében” téma kapcsán arról beszélt, hogy a Bírák könyve meglehetősen sötét időszakot ábrázol Izrael történelmében, ezért ritkán olvassuk. Egyrészt a könyv hősei (vagy antihősei) nagy dolgokat hoztak Izrael számára. A könyv említést tesz több nő sorsáról, akiknek szembe kellett nézniük Izrael társadalmi valóságával és viharaival a Bírák idejében. Jáel, Debóra, Jefte leánya és a fogságba hurcolt asszonyok mit tettek, hogy életben tartsák Benjámin törzsét. Elemezte azt is, miért „fontos, hogy megértsük a sorsukat, valamint a társadalmi feszültségeket és háborúkat, amelyekkel szemben állnak.” Ezen túlmenően szólt az emberi állapotról általában és a nők sorsáról napjainkban.

Stefan Höschele kifejtette, hogy az erényes erőszak elméletének teológiai elemzését először 2015-ben Alan P. Fiske és Tage Shakti Rai publikálták. Akik kijelentik, hogy a legtöbb emberi erőszak morálisan szükséges az elkövetők tudatában, ezért az erőszakot általában nem lehet gonosz szándékokra redukálni, hanem valójában az erény fogalmain alapul. Keresztény szempontból ez a társadalomtudományi elmélet számos fontos kérdést vet fel – az erőszakról a bibliai narratívákban, az erőszakos istenábrázolásról, a keresztény etika módszeréről, az erkölcsi érvelés határairól és a keresztény hit egyéb vonatkozásairól beszélni kell, amit szükséges értelmezni.

A konferencia angol nyelven zajlott, amelyen három reggeli áhítat (Kendra H. Valentine, Igor Lorencin, Stephen Currow) és húsz előadás hangzott el, amelyek között ott van dr. Tonhaizer Tibor professzor, az ATF rektora és dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője előadása is. Megtiszteltetést jelentett az is, hogy két magyar oktató, dr. Szilvási András és dr. Michelisz Richárd egy-egy előadás előtt az elnöki tisztet látta el és bemutatta az előadót.

Az eseményen azok a személyek vehettek részt, akik tagjai az Európai Adventista Teológiai és Vallástudományi Társaságnak (EASTRS), amely két évre választ elnököt. A budapesti gyűlésen, a 2023–2025 időszakra dr. Szabó László egyetemi docenst választották meg, a Friedensau-i Adventista Egyetemről, Németországból. A titkár-pénztárosi szolgálatot továbbra is Stefan Höschele látja el. Kívánjuk Isten áldását szolgálatukra!

Az EASTRS célja, hogy támogassa a helyes bibliai tudományt és ösztönözze a kutatást, továbbá elősegíti a párbeszédet az adventista teológusok között Európában és azon túl.

Reinder Bruinsma professzornak, az EASTRS alapító tagjának és a „Spes Christiana” tudományos lap szerkesztőjének egy különleges könyv ajándékkal köszönték meg a hosszú évek óta tartó áldozatos szolgálatát és megválasztották a lap új szerkesztőit is.

Köszönet illeti a Transzeurópai Divízió és az Inter-európai Divízió tisztségviselőit, Daniel Duda és Marius Munteanu testvéreket, továbbá a teológiai iskoláink vezetőit, hogy támogatták és bátorították az EASTRS kezdeményezéseit a PhD-fokozattal rendelkező adventista teológiai tudósok európai hálózatának létrehozásában és fejlesztésében, amely hosszú évek óta összetartja az adventista teológiai tanárokat. Így kerülhetett sor az idei évben is az ETTC programra.

A konferenciának Budapesten a Terézvárosi Gyülekezet adott otthont, amely olyan atmoszférát sugárzott, ami a professzorok, a tanárok és a résztvevők közösségépítését is szolgálta.

A programban kirándulások is szerepeltek, amelynek során az előadók és a résztvevők meglátogatták a budapesti Dohány utcai Zsinagógát és a Gödöllői Királyi Kastélyt, valamint Pécelen az Adventista Teológiai Főiskolát.

A péntek esti istentiszteletet Elias Brasil de Souza professzor, a BRI igazgatója, a „Dániel könyve” című Bibliatanulmány szerzője Róm 1:16 verse alapján tartotta: „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangyéliomát; mert Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére zsidónak először meg görögnek”.

Szombaton délelőtt egyházunk elnöke, Ócsai Tamás ünnepélyesen köszöntötte a népes gyülekezetet. „Nagy megtiszteltetés, hogy a Bibliakutató Intézet munkatársai is itt lehetnek közöttünk… több európai teológiai intézmény képviselteti magát a professzorokkal, a tanárokkal, vezetőkkel. Isten áldja meg a szolgálatukat, ahogyan következő lelkész nemzedékeket készítenek fel a szolgálatra!”

Az istentiszteletet Daniel Duda testvér, a Transzeurópai Divízió elnöke tartotta, aki így kezdte szavait: „mivel teológiai tanárként vagyunk jelen, úgy gondolom helyénvaló, hogy kifejezzük elismerésünket Kárpáti Petronellának, aki 43 éven át hűségesen szolgált a magyar teológiai főiskolán, bibliai nyelveket tanított és az unió pénztárosaként is.” Ezután saját szavaival idézte 1Kor 15:58 versét: „Neked, és az összes testvérnőnek, és minden teológiai tanárnak és professzornak: légy hűséges, és mindig az Úrnak a munkájában légy erős, tudva, hogy az Úrban nem hiábavaló a te munkád.”

Duda testvér a prédikációjában Az apostolok cselekedetei 27. fejezetének története alapján szólta Isten Igéjét, miszerint a hajótörés után jön a megmenekülés és a kikötőbe érkezés. „Legyenek igazak számunkra ApCsel 27:44 szavai: »…így történt, hogy mindnyájan kimenekültek a szárazföldre.« – Kívánom, hogy mindnyájan biztonságban érjük el a szárazföldet! Isten adja a kikötőt számunkra. Nem mi! Isten áldjon meg mindannyiónkat!”

Az előadások sora március 25-én, szombaton este 18:00 órakor ért véget Magyarosi Barna, az Inter-európai Divízió titkárának Prédikátor könyve 9. fejezet 12. versének bölcs fejtegetéseivel: „Örülj Isten adományainak és tedd meg, amit rád bízott, »mert semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcsesség nincs a Seolban, ahová menedő vagy« – hangsúlyozta.

A program záró eseménye alkalmából a résztvevők esti fényben, hajóról csodálhatták meg Budapest szépségét, miközben Tihomir Lazić, az EASTRS korábbi elnökének elismerő szavaival a jelenlévők tapssal köszönték meg a budapesti ETTC tudományos konferencia főszervezőjének rendkívüli munkáját, és feleségének a szervezésben nyújtott segítségét.

Négy kontinensről, 17 országból 88 résztvevő képviselte az adventista intézményeket.

Az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája két évente kerül megrendezésre. A soron következő gyűlés 2025 márciusában lesz Spanyolországban.

Ezúton is köszönjük a szolgálatát az előadóknak, a résztvevőknek, a fordítóknak: Zarkáné Teremy Krisztina és Zarka Péter lelkész testvéreknek, valamint Simon Márk, Töröcsik-Mészöly Viktória, Áchim Kovács Anikó és Bakos Bence zenei szolgálatát, továbbá a Stúdió munkatársainak Kiss Sándornak és Töröcsik Ábelnek a pontos munkáját, a Terézvárosi Gyülekezetnek a helyet és dr. Szabó János helyi lelkész támogatását, Tálas Enikő testvérnőnek és férjének, Krisztiánnak a finoman elkészített ételeket, a segítőiknek és mindazoknak, akik szebbé, emlékezetesebbé tették az Európai Teológiai Tanárok Konferenciáját. Dicsőség az Istennek!

 

Dr. Tokics Imre

 

Egy 30 éves válság mai tanulságai

Az 1993. április 19-én bekövetkezett wacói tragédia komoly, máig tartó hatással volt a Hetednapi Adventista Egyház életére. A közelmúltban megjelent egy dokumentumfilm-sorozat a Netflix kínálatában, amely a magyar médiafogyasztók figyelmét is felkelthette a téma iránt.

 

A válság egy vallási csoportot érintett, amelyet Branch Davidian (Dávidi Ág) néven ismertek, David Koresh vezetése alatt, akiknek központjuk a texasi, Wacóban volt. Az Amerikai Egyesült Államok Alkohol-, Dohány-, Lőfegyver- és Robbanóanyagellenes Hivatala (ATF), majd a Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) egy 51 napos, hosszú ostrom végén megrohanták a bázist, ahol megfékezhetetlen tűz ütött ki, ami összesen 82 ember életét követelte, köztük szövetségi ügynökök, valamint Koresh és követői – köztük kicsi gyermekek – halálát is.

A csoport eredete az 1930-as évekig vezethető vissza, amikor az Adventista Egyházhoz tartozó alapítói azzal a céllal hozták létre a közösséget, hogy az igazság védelmezőiként belülről megreformálják az eltévelyedett Hetednapi Adventista Egyházat, helyreigazítva a hitehagyó vezetők által elkövetett hibákat.

Az évek során azonban egyre inkább eltértek a Hetednapi Adventista Egyház tanításaitól. Szó szerint kezdték értelmezni például a Jelenések könyve 7. fejezetének 144 ezerre vonatkozó kijelentéseit, továbbá a Bibliát perfekcionista módon értelmezték (azt állítva, hogy a hívőknek el kell érniük a bűntelen állapotot Krisztus visszatérése előtt), úgy vélték, hogy Jézus visszatérését Izrael nemzetében kell várni. A csoport akkori vezetője azt remélte, hogy az 1940-es évek végén megalakult Izrael államba költözhet a 144 ezerrel, hogy ott várják közösen Jézus eljövetelét.

Az egyházat elhagyva egyre inkább elszigetelődtek a társadalomtól is. Később – David Koresh vezetése alatt – egyre radikálisabb szektává váltak, aminek a vége az lett, hogy konfliktusba kerültek a hatóságokkal is. Koresh messiásként hivatkozott magára, az adventista teológia egyes tanításait elferdítve, vegyítette saját bibliaértelmezésével, állítva, hogy Isten személyes kijelentéseket küldött neki látomásokon keresztül. Radikalizálódásában odáig jutott, hogy többnejűségben élt, miközben a csoport többi férfitagjától teljes önmegtartóztatást követelt meg, és szexuális kapcsolatot létesített fiatalkorúakkal is. A hatóságok látókörébe is emiatt, valamint lőfegyverek átalakítása és tiltott használata miatt kerültek.

A kialakuló válság során az Adventista Egyház számára a wacói események aggasztóvá váltak, hiszen a média sokszor adventistaként hivatkozott a szektára. Tény, hogy a közösség tagjai korábban kapcsolatban álltak a Hetednapi Adventista Egyházzal, és később is adventistaként hivatkoztak magukra annak ellenére, hogy az idő múlásával hitük és szokásaik rendkívül szélsőségessé, és az egyház tanításaitól teljesen eltérővé váltak. Az Adventista Egyház határozottan elutasította Koresh és követői cselekedeteit.

A Wacóban bekövetkezett tragédia azonban rámutat arra, hogy komolyan kell venni a szélsőséges vallási gondolkodást, fel kell ismerni a háttérben meghúzódó okokat, valamint időben és megfelelően kell kezelni azokat.

A Hetednapi Adventista Egyház többek között arról ismert, hogy nagyra értékeli a vallásszabadságot és a toleranciát, szervezeti egységei, intézményei és tagjai egyaránt azon dolgoznak, hogy ezeket az értékeket gyakorlati módon alkalmazzák a közösségen belül, továbbá a társadalom egészében is előmozdítsák, láthatóvá tegyék. Ugyanakkor a személyes felelősség és elszámoltathatóság is rendkívül fontos. Bár kétségtelen, hogy külső tényezők is hozzájárulhatnak a szélsőséges nézetek és magatartásformák kialakulásához, az egyéneknek végül is saját döntéseikért és cselekedeteikért felelősséget kell vállalniuk.

Mindezek fényében a következőben – a teljesség igénye nélkül – hat lehetséges tanulságot szeretnék megfogalmazni:

 

1) A szélsőséges hitelvek és szokások kialakulásának veszélye

Olyan közösségekben, ahol a csoport sajátos gyakorlatához hozzátartozik a manipuláció, érzelmi zsarolás, ahol a csoport vezetője vagy tagjai nagyfokú ellenőrzést gyakorolnak az egyének felett, ahol a lelkiismereti döntéseket nem hagyják meg az egyén döntéseként, hanem megszabják, hogy bizonyos helyzetekben mit kell vagy mit nem szabad tenni, fokozatosan olyan hitelvek és szokások alakulhatnak ki, amelyek veszélyesek vagy károsak magukra vagy másokra nézve, elszigetelődnek a környezetüktől és a társadalomtól. Koresh vezetése alatt a szekta hitelvei és szokásai fokozatosan egyre radikálisabbá váltak, és egyre inkább eltértek a hetednapi adventizmus alapvető tanításaitól, például a közelgő világvége várásától eljutottak a fegyverek felhalmozásához, ami nagyban hozzájárult a wacói ostrom tragikus kimeneteléhez. Ez egy öngerjesztő folyamat, amely szemlélteti a vallási szélsőséges gondolkodás lehetséges veszélyeit, és figyelmeztet a józan, teológiai gondolkodás fontosságára.

 

2) Az apokaliptika manipulatív használata

Nem véletlen, hogy a Dávidi Ág nevű szekta az Adventista Egyházból eredt és nem pl. metodista vagy pünkösdi gyökerekkel rendelkezett. Az adventizmus számára a végső időkről szóló tanítás és Krisztus második eljövetele mind identitásában, mind pedig teológiai gondolkodásban központi helyet foglal el. Kezdettől fogva fennáll annak veszélye, hogy ezt a valóban bibliai meggyőződést – miszerint a végső események bármikor bekövetkezhetnek – inkább szélsőséges, manipulatív módon képviselik. Történelmünk során számos evangelizációs megközelítés is a félelemből fakadó engedelmességet helyezte középpontba. Az apokaliptikus gondolkodás hasznos és motiváló erő az emberek számára, ha felhívja a figyelmet a közelgő veszélyekre és segít felkészülni az esetleges kihívásokra, és bátorít az Isten szeretetéhez való visszatérésre.

 

3) A lelkigondozás és támogatás fontossága

A wacói tragédia rávilágított a lelkigondozás és a fokozottan veszélyeztetett csoportokhoz tartozó egyének és családok támogatásának szükségességére. A wacói tragédia túlélői túlnyomórészt olyan emberek voltak, akik azért csatlakoztak a csoporthoz, mert láthatóan vágytak az elfogadásra, a közösségre, megértésre. Gyülekezeteink olyan közösségekké kell váljanak, ahol mind a kiegyensúlyozott életű, mind pedig a szélsőséges hitelvekkel vagy szokásokkal küszködő egyének és családok is lelki és érzelmi támogatást kaphatnak a lelkipásztori és diakóniai szolgálaton keresztül.

 

4) Az elszámoltathatóság és az átláthatóság szükségessége

A wacói válság kérdéseket vetett fel a szekta működésében és döntéshozatalában az elszámoltathatóságával és átláthatóságával kapcsolatban. Titkos foglalkozások, az anyagi források áttekinthetetlen kezelése és felhasználása, a vezetők döntéseinek megkérdőjelezhetetlensége jellemezte a szektát. Az Adventista Egyház komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy nagyobb elszámoltathatóságot és átláthatóságot biztosítson saját szervezetén belül. Ez érvényes mind a pénzügyi adminisztrációra, mind pedig a döntéshozatali mechanizmusokra.

 

5) A közösségi szerepvállalás fontossága

Koresh és hívei nagyrészt elszigetelődtek a közvetlen és tágabb közösségüktől, ami hozzájárult további radikalizálódásukhoz és magában hordozta a konfliktus kialakulását a hatóságokkal. Az Adventista Egyház előtérbe helyezi gyülekezeti tagjai, közösségei és intézményei számára a közösségi-társadalmi szerepvállalást, bátorítva, hogy aktívan vegyenek részt azon közösségek szolgálatában, amelyekben működnek.

 

6) A párbeszéd és együttműködés fontossága

A wacói válság felhívta a figyelmet a félreértések és konfliktusok tragikus következményeire. Az erőszakos konfrontációt és a kialakult tragédiát részben a vallási közösség és a hatóságok közötti kommunikáció megszakadása okozta. A félreértések, előfeltételezések és előítéletek súlyosbították a helyzetet. A szekta vezetői és tagjai bizalmatlanul tekintettek a kormányra, nem bíztak a hatóságokban, aminek eredményeképpen a kormányzat veszélyes kultuszként tekintett a Dávidi Ágra. Ennek a bizalomnak és megértésnek a hiánya megnehezítette a produktív párbeszéd kialakítását, és végül hozzájárult a konfliktus erőszakos kimeneteléhez. Az eltérő meggyőződésű csoportok közötti párbeszéd elősegítheti a megértést és megelőzheti a félreértéseket. Fontos, hogy biztonságos tereket hozzunk létre a párbeszédhez, ahol az egyének nyíltan és tisztelettel kifejezhetik nézeteiket. A felekezetek és vallások közötti párbeszéd döntő fontosságú a megértés és együttműködés elősegítésében is. Azáltal, hogy tiszteletteljes párbeszédet folytatunk különböző vallású egyénekkel és közösségekkel, nagyobb toleranciát és tiszteletet alakíthatunk ki másokban, és ez elősegítheti az együttműködést a közös célok tekintetében.

 

Ez a 30 évvel ezelőtti válság figyelmeztető jelként szolgálhat a vallási szélsőségek lehetséges veszélyeivel kapcsolatban és felhívhatja a figyelmünket az egészséges teológiai és etikai tanítások, továbbá a társadalmi kapcsolatok fenntartásának fontosságára. Nem elszigetelődésre kell törekednünk, hanem azon kell dolgoznunk, hogy hidakat építsünk mind a másképpen gondolkodók, mind pedig a társadalom különböző szereplői felé.

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Budapesti gyülekezetek keresztségi alkalma

Különleges örömünnep volt gyülekezetünkben 2023. március 18-án, ugyanis más gyülekezetekből, sőt határon túlról is érkeztek vendégek. „Mily boldogság, hogy szívemben már az Úr Jézus él” – énekelte a kórus, és valóban ezt éreztük és tapasztaltuk, látva a keresztségre váró testvérek boldogságát. Öten kötöttek Istennel szövetséget ezen a napon: Cercel László és felesége Cercel Eszmeralda (Csepeli Gyülekezet), Harangozóné Major Boglárka (Pestújhelyi Gyülekezet, Őrjárat utca), Nagy Albertné Marika néni (Józsefvárosi Gyülekezet, Práter utca), Somogyi Zoltán (Terézvárosi Gyülekezet).

Az ünnepélyes istentiszteleten örömünk lehetett a szép szolgálatokban is: gyermekek és felnőttek dicsőítették Istent énekkel, zenével, verssel. Az Igét Szabó János lelkész nyitotta meg. A gazdag ifjú története (Mk 10:17–27) alapján beszélt annak a fontosságáról, hogy kibe helyezzük végső bizalmunkat. Milyen választ adunk Isten meghívására? Kívánság vagy vágy él a szívünkben? A kívánság mindig birtokolni akar, míg a vágyódást Isten Lelke helyezi a szívünkbe. Vágyat arra, hogy mindenről lemondva Istennel találkozzunk. Így élhetünk Isten dicsőítésére, ami az életünk bizonyságtétele, küldetésünk lényege.

Az igehirdetés után Somogyi Zoltán, a helyi gyülekezet leendő testvére tett vallást hitéről a gyülekezet előtt. Majd a felajánlóimádság következett, Simon Zsolt lelkész kérte Isten áldását a keresztségre váró testvérek életére. A bemerítést követően, az istentisztelet után lehetőségünk volt személyesen is köszönteni a testvéreket.

Az elhangzó ének szavaival kérjük Isten áldását megkeresztelt testvéreink életére, és kívánjuk, hogy példájukat kövessék mindazok, akikben Isten Lelke vágyat ébresztett: „Áldjon meg Téged az Úr és őrizzen meg a keskeny úton!/Ragyogtassa rád Isten orcáját és könyörüljön rajtad az Úr.”

 

Orbánné Kuhárcsik Szilvia

„Legyen egész életére az Úrnak ajánlva”

Ünnepélyes húsvéti istentisztelet volt a Terézvárosi Gyülekezetben 2023. április 8-án. Különlegesen örömtelivé tette az alkalmat, hogy ezen a napon két család, egy magyar és egy indonéz házaspár kérte gyermekére Isten áldását.

Jill Beatrix és Karthen Stenly kislányuk, Celine Beatrix Tatemba Indonéziából érkeztek, a gyülekezet nemzetközi csoportjának tagjai, Magyarországon találtak új otthonra.

Király Ildikó és Ervin, a magyar közösség tagjaiként Eszter és Sámuel után most harmadik gyermeküket, Benjámint is az Úr elé hozták.

Szabó János lelkész 1Sámuel 1. fejezetéből Anna történetét idézte. Miután Isten válaszolt imájára, és gyermeke született, ő újra Istenhez fordult, és az Úr áldásába ajánlotta a kis Sámuelt. Így tettek a szülők most is, miután mindhárom kérdésre igennel válaszoltak:

– Elfogadjátok-e, hogy gyermeketek Isten ajándéka?

– Szeretnétek-e gyermeketeket Istennek ajánlani?

– Szeretnétek-e megismertetni velük Isten szeretetét?

Kívánjuk, hogy Celine és Benjámin növekedjen szeretetben, erőben, egészségben. Isten áldása kísérje mindkét családot!

 

Orbánné K. Szilvia

 

Isten tenyerében

Húsvéti jótékonysági koncert a Terézvárosi Gyülekezetben

 

Idén is megrendezésre került a húsvéti jótékonysági koncert gyülekezetünkben április 8-a délutánján, melyen az összegyűlt összeget gyermekek táboroztatására ajánlották fel a szervezők.

Tajti Enikő,  gyülekezetünk zenei osztályának vezetője most is kiemelkedő tehetségeket,  művészeket hívott meg erre az alkalomra.

A húsvét témájára fűzve hallhattunk felcsendülni többek között Bachtól, Händeltől és Brahmstól zenei műveket, e mellett énekek és vers is fűszerezte a koncert zenei darabjait.

Igei gondolatokat dr. Szabó Jánostól hallhattunk, aki egy elgondolkodtató kérdéssel zárta beszédét: „Jézus feltámadt és készen áll arra, hogy találkozzon velem. De vajon én készen állok arra, hogy találkozzak vele?”

A koncerten, gyülekezetünk szolgáló tagjai mellett közreműködtek: Szűcs Máté brácsaművész; Ambrus Anett, Áchim-Kovács Anikó, Kovács Ildikó hegedűművészek; Klebniczki György és Bokor Ildikó zongoraművészek; Kaposvári Tamás cselló zenetanár és Rigó Dorina hegedűs növendék.

A meghitt zenei élményt nyújtó este egy közös teázással, kötetlen beszélgetéssel zárult.

A koncert a Terézvárosi Gyülekezet Youtube-csatornáján tekinthető meg.

 

Varju Zsuzsa

Akkreditációs tanúsítványok átadása

Az Adventista Teológiai Főiskola életében igen jelentős, de még helyesebb úgy fogalmaznunk, hogy a kiegyensúlyozott működési feltételeink biztosítása szempontjából meghatározó eseményre került sor 2023. március 9-én a Budapest Kongresszusi Központban. Ez az épület adott ugyanis helyet a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) által megítélt és kiállított akkreditációs tanúsítványok átadására.

A szervezet vezetője, prof. dr. Csépe Valéria elnök asszony egy színvonalas, tájékoztató jellegű konferencia keretében nyújtotta át ezen akkreditációs tanúsítványokat mindazon magyarországi felsőoktatási intézmények rektorai számára, mely főiskolák és egyetemek az utóbbi két esztendő során megfeleltek az európai szintű és hatályú minőségbiztosítási feltételeknek. Főiskolánkat a rendezvényen prof. dr. Tonhaizer Tibor rektor és d. min. Szilvási András rektorhelyettes testvérek képviselték. A rektorunk által átvett akkreditációs oklevél 2025. december 31-ig folyamatosan biztosítja, hogy a nálunk szerzett BA és MA szintű diplomákat nemcsak hazánkban ismerik el mind továbbtanulás, mind pedig munkavállalás céljából, de az Európai Unió egész területén is. Hálásak vagyunk Istennek, hogy mindvégig megsegített bennünket e roppant nagy felkészültséget és magas szakmai színvonalat igénylő minőségbiztosítási eljárás során!

Egyúttal bátorítani kívánunk minden kedves érdeklődőt arra, hogy akár a nappali, akár a levelező tagozatainkra való jelentkezés formájában éljenek a fenti lehetőséggel, és ennek első lépéseként, tájékozódás céljából látogassák meg honlapunkat (www.atf.hu).

 

ATF vezetősége

 

A könyvek nyelvén

A világ változik – halljuk sokszor -, és e változás nem mindenben kedvez a könyvkiadásnak. Az ilyen és hasonló „életigazságok”, miközben bizonyos igazságmaggal mindig rendelkeznek, gyakran inkább elfedezik azt a valóságot, amiben a könyvmisszió napjainkban él. Amikor a mozi annak idején megjelent, a felkent „jövőbelátók”, az élet nagy „ismerői” a színház felett megkongatták a vészharangot. Azóta számos év eltelt, és ma sokkal többen járnak színházba, mint akkor, amikor az önhivatott próféták a színházművészet végét jósolták meg. Úgy tűnik, a könyves jövendölések is hasonló tendenciát jelenítenek meg.

Mivel immár több mint 10 éve dolgozom a kiadói misszióban (és kb. 30 éve a könyvkiadásban), talán nem túlzás részemről az állítás, hogy van némi rálátásom arra, hogyan változott az elmúlt évtizedekben a könyvekhez való viszony. Az olvasási szokások sok tekintetben változtak, tudjuk. Nemcsak kutatások adatai mutatják ezt, de az is, amit a vevőink, a gyülekezetek és testvérek mondanak, illetve, amit nap mint nap látunk saját berkeinkben. Ennek része az is, hogy kevesebben olvasnak (de még mindig túl sokan ahhoz, hogy kézlegyintéssel lekicsinyeljük a könyvek olvasásának nemes jelenségét – kb. 900 ezer ember heti rendszerességgel olvas pl. Magyarországon, összesen 4,6 millió olvas papíros könyveket valamilyen formában!). Ez bizonyára nem kedvez a könyvmissziónak sem. Azonban ez az olvasási folyamatnak csupán az egyik aspektusa – és talán nem is mindig a legfontosabb.

Egy másik – és talán fontosabb – aspektus viszont a hogyan olvasnak kérdésre adott válasz. A vizsgálatok szerint ez is jelentősen változott. Míg 100 évvel ezelőtt a nagy romantikus könyvek sok száz oldalát kitölthették a ma már végtelenül hosszúnak ható leírások (tájleírások, gazdagon spékelve illatokkal, színekkel, érzésekkel pl.), addig egy mai olvasó ritkán képes már arra is, hogy ezeken átrágja magát: inkább átugorja az ilyen részeket a többség. A folyamatos izgalom és cselekmény tartja csak a hosszabb könyvek mellett az olvasókat. Ez egy alapvető változás, amit nekünk is ismernünk kell (jó hír, hogy a kiadónál egyetlen olyan könyv sem található, amely a korai, romantikus regények eme jellemző jegyét magán hordozná, ezek felől tehát nyugodtak lehetünk).

Egy olyan jelenség is egyre elterjedtebb (és szintén a hogyan olvasunk kérdésre adott válaszok egyike), ami korábban kevesekre volt jellemző, ma viszont az olvasótábor jelentős részére igaz: a mai emberek jelentős része sokkal inkább az információért olvas. Talán ez a legjelentősebb változás az eddigiekhez képest a mi szempontjaink szerint. Az információért olvasó ember nem hosszú narrációkat, tájleírást és érzelmi kibontakozást keres, hanem adatot, érdekességet. Igazságot, a világról szóló információt, a tudása, valamilyen témában való jártassága bővítését stb. Jó hír: a kiadó könyvei szinte minden esetben ezt az igényt elégítik ki. De mindezek felett van a jelenségnek egy olyan vetülete is, amire a korábbi időszakokban kevesebb példát láttunk, mint napjainkban, és számunkra ez fontos változás a világ történéseiben.

Egyre több ember talál meg bennünket, akik nem adventista gyülekezeten, nem testvéreken és lelkészeken, hanem teljesen más úton jutnak el az igazsághoz, amit keresnek – ennek az útnak a kikövezője pedig hitünk szerint a Szentlélek. Évente többször szembesülünk azzal – ahogy ezek az emberek aztán nekünk elmesélik -, ahogy emberek rádöbbennek, hogy a gyülekezetük (nem adventista gyülekezetekről van szó) olyan hamis tanításokat hordoz, amivel nem tudnak azonosulni (immár). Ezek az emberek aztán keresésbe kezdenek, és gyakran nálunk kötnek ki. Leginkább azért, mert a netes kereséseik közben valamilyen szálon a könyveinket ismerték meg. És mivel a könyvek biztonságosan, minden elkötelezettségtől mentesen rendelhetők, ők megrendelnek egyet, majd még egyet, aztán van, hogy többet… És ezek után gyakran telefonon és/vagy személyesen is megkeresnek bennünket, hogy elmondják, milyen változások mentek bennük végbe (innen ismerjük a történeteiket).

A legfrissebb ilyen tapasztalatunkat hadd osszuk meg veletek. Egy család a neten egy videót nézett meg a halál utáni életről, ami a Biblia szerint nem az azonnali mennybemenetellel éri el a csúcspontját, ráadásul még halhatatlan lelkünk sincs. A család elsőre felháborodott ezen a tanításon, viszont nem hagyta őket nyugodni a dolog. A fiú (akit azóta személyesen is megismertünk) anyját annyira izgatta mindez, hogy elkezdett alaposabban is utánajárni a dolgoknak, és egyszer csak nem tehetett mást, mint elfogadta, hogy mit mond a Szentírás. Ez odáig vezetett, hogy szembe kerültek a korábbi felekezetükkel, és elkezdtek kiadós könyveket vásárolni – először a halál utáni életről, mostanra pedig az egyházunk történetéről és hasonló témákról is.

Milyen „új” (ami egyben régi is, csak talán most másképp hangsúlyozódik) szerepe lett a kiadónak? Többek között az információ adása eddig csak kevéssé elért embereknek. Ma sokan, akik egyébként nem feltétlenül nagy olvasók, de őszintén keresnek, akarják az igazságot, gyakran nem a mindent is tartalmazó neten tájékozódnak (vagy nem csak ott), hanem a biztosabbnak érzett könyvekhez fordulnak. Mert a könyv még mindig annak a stabil tárháza, amit alá lehet húzni, képi memóriánkkal jól lehet rá emlékezni, amit újra és újra meg lehet rágni, amit a Biblia mellé lehet tenni, hogy összevesd a mondottakat, és így tovább.

Mert a könyv – nagyon úgy tűnik – hasonló sorsra juthat, mint a színház anno. Miközben egyesek a teljes visszaszorulását vizionálják, a könyv jól becsülhetően sosem kopik ki a világunkból, csak az olvasótábora lesz más, akik más igényekkel és elvárásokkal, de megmaradnak. És egyre fontosabb szerephez jut az igazság keresésében (vagy inkább sosem veszti el ebben a szerepét).

Egyházunk számára pedig különösen lényeges mindez. Miközben az 1980-as években a könyvekhez (tulajdonképpen könyvevangélistákhoz) köthető keresztségek száma alig 18 ezerre volt tehető, ma 60-70 ezer fő keresztelkedik meg a könyves misszionáriusok munkája nyomán évente (ami a nem ide sorolt egyéb, könyvekhez – is – köthető megtérések számával kiegészítve akár 7-10%-os ráta is lehet a teljes megtérők számához viszonyítva a világegyházban).

 

Dr. Gyetvai Gellért
kiadóigazgató

 

 

Előadás a törökországi földrengés tapasztalatairól a Debreceni Egyetemen

2023. március 29-én a Debreceni Egyetem meghívására a Kelet-Magyarországi Speciális Mentő Egyesület alelnökével, Balogh Zsolttal tartottunk előadást. Az egyetemen korábban többször volt olyan alkalom, melyekre külső előadókat kértek fel, különféle témákban. Ezeket az előadásokat diákok szervezték, ám a pandémia miatt az ilyen jellegű tevékenységek leálltak. Most azonban a mozgalom újraindulni látszik, hiszen hallgatói kezdeményezésre kaptunk meghívást.

Az előadáson résztvevők a földrengést követő kutató-mentő tevékenységről hallhattak részletes információkat és személyes tapasztalatokat. Első sorban a műszaki mentés oldaláról történt az esemény bemutatása, de rendkívül sok kérdés hangzott el a kutyákkal történt kutatás kapcsán is. Rendkívül megtisztelő volt eleget tenni a meghívásnak, és reményeink szerint az együttműködés az egyetemmel folytatódni fog.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

 

 

Újraélesztés oktatása Baján

Az ADRA Alapítvány évekre visszamenően együttműködésben van Baja Város Önkormányzatával. Segélykoncert keretében gyűjtött adományokból félautomata defibrillátort vásároltunk az önkormányzat számára, illetve az alkalmazottak képzését is megkezdtük a korábbi években.

2023. március 28-án a Polgármesteri Hivatal munkatársai számára tartottunk képzést alapszintű újraélesztés tekintetében. A napi ügyfélforgalom miatt indokolt a dolgozók képzése, hiszen egy szívmegállásból vagy szív- és érrendszeri megbetegedésből származó veszélyhelyzet bármikor kialakulhat. Amint azt a képzés résztvevői elmondták, korábban történt is ilyen jellegű esemény.

Fontosnak tartjuk, hogy az „Élet lehelte” programban közintézmények dolgozói számára is biztosítsuk a lehetőséget az életmentő protokoll megtanulására és gyakorlására, hiszen a statisztikai mutatók szerint bármikor, bárhol történhet olyan jellegű egészségügyi veszélyhelyzet, mikor szükség van laikus beavatkozására.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

 

A legjobb út

Ünnepek a Kecskeméti Gyülekezetben

 

Március 18-án szombaton különleges ünnep volt gyülekezetünkben. Már a kora tavaszi idő, a csodás napsütés is vonzóvá tette a szombatot a testvérek és a barátkozók részére. A délelőtti óra keretében először két házaspárt köszöntöttünk. Őszné Kerekes Margit és Ősz Barnabás 33 éve, 1990. március 18-án kötött házasságot Hajdúhadházon, valamint Lovas Andrásné Edit és Lovas András szintén 33 éve fogadtak örök hűséget egymásnak az Úr előtt, Tiszakécskén. Akkor Ócsai Sándor eskette az Ősz házaspárt, míg Murányi József a Lovas házaspárt eskető lelkész volt.

Most Árvai Tamás körzeti lelkész köszöntötte a két házaspárt, kiemelve az egymás mellett eddig leélt bő három évtizedet, ami manapság példaértékűnek tekinthető, majd áldást kért a további életükre. Balázs Szilvia, a gyülekezet vezetője is köszöntötte a két házaspárt jó kívánsággal és egy-egy csokor virággal.

Ezt követően Árvai Tamás egy életrajzot olvasott fel a gyülekezet harmadik legidősebb tagját, Hofferné Terikét köszöntve, aki 50 éve, 1973. március 17-én Szegeden kötött szövetséget az Úrral. Terike nem adventista családban nőtt fel, és miután 1967-ben férjhez ment, az anyósa által ismerte meg az adventista közösséget. Zoltán gyermeke születése után kezdte olvasni a Bibliát, majd 1972-ben az akkori körzeti lelkész, Ócsai József vezetésével tanulmányozta át a hitelveinket és döntötte el, hogy ő is szeretne az Adventista Egyházhoz csatlakozni. A nagy nap 1973. március 17-én volt, amikor Szegeden Oláh István lelkipásztor szolgálata által a felnőtt keresztségben részesült. Mivel Kecskeméten akkor ő volt az egyedüli adventista és még gyülekezet sem volt a városban, így a legközelebbi városban, Nagykőrösön lett a közösségünk tagja. Ahol szombatiskolai tanító, majd vezető lett, és két gyermekét is vitte a szombati összejövetelekre. Az Úr megáldotta, mert Zoltán 1988-ban, Ildikó lánya pedig 1992-ben lett közösségünk tagja. Majd 1993-ban, amikor a Nagykőrösi Gyülekezet megszűnt, követte gyermekeit, akik akkor már az időközben Kecskeméten megalapított gyülekezetbe tartoztak. Hoffer testvérnő több mint három évtizede aktívan részt vesz a missziómunkában, könyveket ad az érdeklődőknek, és a csütörtöki előadásokon ő fogadja a vendégeket a kultúrházban.

Fia, Zoltán is köszöntötte őt a gyülekezet előtt, mert a fél évszázad számára is sok tapasztalattal szolgált, és édesanyja életében mindig azt látta, mennyire fontos Jézus közelében élni és követni Őt a hétköznapokban.

Az Advent Kiadó is ajándékkönyvet adott a testvérnőnek, „Az utolsó napok titkai” címmel.

Balázs Szilvia a gyülekezet nevében köszöntötte a küzdelmes és tartalmas időt megért testvérnőt és virágcsokrot adott át számára.

Újból elhangzott az emléklapján is olvasható keresztségi bibliaszövege, amivel 50 éve indult útjára a keresztelőmedencéből: „Mert akiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai” (Róm 8:14).

Az Úr áldja meg az Ő követőit és mindazokat, akiknek továbbadjuk a menny üzenetét!

 

Hoffer Zoltán