Bejegyzés

Regionális Hitéleti Konferencia Kecskeméten

Különleges alkalomnak adott helyszínt a kecskeméti adventista kápolna 2022. szeptember 10-én: Regionális Hitéleti Konferencia került megrendezésre, melyre már nagyon vágyódtak az érintett egyházterületi régió hittestvérei.

Összesen 5 gyülekezet képviseltette magát ezen az együttléten és megközelítőleg 100 testvér ünnepelte együtt a szombatot meghittséggel, örömmel és nagy hálával.

Délelőtt mind a felnőttek, mind a gyermekek több kiscsoportban vették át a szombatiskolai tanulmányt, melyhez Kis István lelkésztől kaptunk egy nagyon gyakorlatias kérdéssort. Az idő rövidsége ellenére őszinte és mély egyéni tapasztalatmegosztások, igei megélések hangzottak el a csoportokban, hiszen a tanulmány témája minden hívőt velejéig érint: türelemmel, szelídséggel várakozni a megpróbáló helyzetekben, és ráhagyatkozni az igazságosan ítélő Istenre (Várakozni a kemencében).

A délelőtti istentisztelet igazán felemelő zenei szolgálatokkal és egy csodálatos zsoltárolvasással kezdődött. Ezt követően Kalocsai Tamás hívta előre a gyermekeket és a fiatalokat (akik hála az Úrnak, szép számban voltak jelen), és beszélgetett velük a szívünk ajtajának kulcsáról, hogy ez a kulcs a mi kezünkben van, és hogy mi döntjük el, hogy kinek engedünk bemenetelt a szívünkbe.

Árvai Tamás, a kecskeméti körzet lelkipásztora őszinte barátsággal és nagy szeretettel mutatta be a szolgáló lelkész- és presbitertestvéreket, egy-egy közös, személyes tapasztalatot, élettörténetet megosztva a gyülekezettel. Így köszönthettük Kalocsai Tamást, Stramszki Istvánt, Kis Istvánt és Gyurkó Jánost.

Délelőtt két igeszolgálatot is meghallgathattunk Kalocsai Tamástól és Stramszki Istvántól. Tamás arról tett bizonyságot, hogy a mi drága Urunk mennyire hiteles, és hogy mi képezi hitelességének alapját: az hogy Ő előbb szeretett és ez a szeretet von bennünket Őhozzá, és tesz alkalmassá bennünket a Krisztusi életre. Isten önmagát adja és önmaga szerint cselekszik, világos céljai vannak, stabil értékrendje, belső iránytűje van: a feltétel nélküli szeretet, szavai összhangban vannak cselekedeteivel, felelősséget vállal a saját tetteiért, teljesítményéért, őszintén válaszol a kérdéseinkre és bizalmat ad nekünk, vállalva ezzel a sebezhetőségét, ennek koronája pedig Jézus Krisztus a kereszten. Gondolatait 2Tim 2:13 versével zárta: „ha hitetlenkedünk, Ő hű marad, Ő magát meg nem tagadhatja”.

Stramszki István pedig a hiteles tanítványságról beszélt Jak 1:22 verse alapján, kihangsúlyozva, hogy a világ ki van éhezve a hiteles emberekre, olyan emberekre, akiknek a vallott és követett értékei egybeesnek és nem különböznek. „Boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel.” Beszélt az őskeresztények hitelességéről és önvizsgálatra hívott mindnyájunkat. Azzal a felhívással zárta gondolatait, hogy keressük és őrizzük a hitelességet Istenért, hogy hiteles képviselők lehessünk; önmagunkért, hogy üdvösséget nyerhessünk; és másokért, hogy hiteles legyen a missziónk és ők is üdvösséget nyerhessenek.

Az egész nap folyamán többször énekeltük lelkesen és hitben összeforrva a „Mennyben fenn a trónusnál” című éneket, mely a szívünket még inkább az Úrhoz emelte.

A tágas udvaron megtartott közös ebéd további lehetőséget kínált arra, hogy rég nem látott testvérekkel beszélgessünk, szeretetben kapcsolódjunk egymáshoz, hogy gyönyörködjünk a késő nyári természet csodáiban, a szaladgáló, vidám gyermekeinkben, a lecsendesült, komoly és tetterős fiataljainkban, az ősz hajú, kedves időseinkben és minden egyes emberben, aki örömmel volt jelen ezen a lelki alkalmon. Élvezhettük a finom ételeket, ízeket, zöldségeket, gyümölcsöket és hálásak voltunk a bőségért.

A délutáni fórumbeszélgetésen kérdéseket lehetett intézni Kalocsai Tamáshoz, mint a Dunamelléki Egyházterület újonnan megválasztott elnökéhez. Nagyon jó volt megtapasztalni a családias, szinte baráti légkört, ami végig jellemezte ezt a beszélgetést is. Tamás beszélt az Úr útkészítéséről az ő életében és szolgálatában, egyéni megküzdéseiről, továbbá tanúságot tett Krisztusról, a felé és minden egyes testvér felé való szolgálatkészségéről, barátságáról. Beszélt a kiscsoportok fontosságáról, hangsúlyozta a hitéleti tapasztalatok megosztásának és az Úr imádásának különleges szerepét az istentiszteleteinken.

Mindezek mellett kedves és humoros pillanatokat osztott meg az életéből, ezzel is láttatva, hogy ő ugyanolyan küzdő ember, mint bármelyikünk, végezetül pedig kérte imatámogatásunkat az új szolgálati területére.

„Mily kedvesek a te hajlékaid, ó, Seregek Ura! Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged” (Zsolt 84:2, 5).

Farkas Réka

Lelkészek ünnepélyes megbízása

A lelkészi életpálya legfontosabb állomása a felszentelés. Két év gyakornokság, hat-nyolc év segédlelkészi szolgálat után az Unióbizottság hoz döntést a végleges felhatalmazásról. Amennyiben a testület egyházterületi javaslat és egy látogatóbizottsági jelentést figyelembe véve felismeri az életre szóló, Istentől jövő elhívás jeleit és gyümölcseit, határozatot hoz a felszentelésről vagy meghatalmazásról, amely lelkészi fogadalmat és felajánló-áldáskérő imádságot is magában foglaló ünnepélyes szertartásban valósul meg. A felszentelt és meghatalmazott lelkészi jogosítvány hasonló jogköröket tartalmaz, azzal a különbséggel, hogy a meghatalmazott lelkész csak az adott unió területén végezhet lelkészi megbízást igénylő feladatokat, míg a lelkészi felszentelés világszéles felhatalmazást jelent. A fogadalom, a megbízás, az áldáskérés és a felelősség ugyanaz. Árvai Tamás a Tiszavidéki Egyházterületnél kezdte a szolgálatát, Stramszki István és Frend László öt éve csatlakoztak a Hetednapi Adventista Egyházhoz és a Dunamelléki Egyházterület alkalmazásába kerültek. Életükre és szolgálatukra Isten áldását kérjük ezúton is. (det)

Különleges szombatban lehetett részünk 2020. szeptember 26-án. A Kecskeméti Gyülekezetet érte az a megtiszteltetés, hogy megszervezze azt a lelkészszentelő ünnepséget, melynek keretében három testvérünk kapott lelkészi megbízást: Frend László a hévízi körzetből, Stramszki István DET kincstárnok és Árvai Tamás a kecskeméti körzetből.

A jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel és valamennyiünk egészségét szem előtt tartva úgy döntöttünk, hogy nem a kecskeméti kápolnában adunk helyet ennek az ünnepélyes alkalomnak, hanem a nagyobb létszám befogadására képes kecskeméti baptista imaházban, amit sikerült is erre a napra igénybe vennünk.

Az érintett körzetekből összesen 100 fő jött össze ezen a szombaton, hogy együtt ünnepeljünk lelkészeinkkel. A lelkészszentelő istentiszteletet Csizmadia Róbert uniótitkár nyitotta meg, akitől megtudhattuk, hogy mit is jelent a felszentelés és a meghatalmazás, valamint arra is felnyitotta a szemünket, hogy mindannyian kaptunk kézrátétel általi megbízást a szolgálatra (Krisztus misszióparancsa) a keresztségünk alkalmával. Valamennyien rendelkezünk lelki ajándékokkal, melyeket azért kaptunk Istentől, hogy azokkal mások áldására lehessünk.

Ezt követően a felszentelésre váró testvéreink bemutatása következett: Árvai Tamásról Csizmadia Róbert, Stramszki Istvánról Ősz-Farkas Ernő DET elnök, Frend Lászlóról pedig Bihari Csaba DET titkár beszélt barátsággal és nagy szeretettel; jó volt őket hallgatni, és testvéreink életéről, családjaikról többet megtudni.

A bemutatkozások után Ócsai Tamás unióelnök beszélt a lelkipásztori szolgálatról  ApCsel 22:14–15 verseiben foglaltak fényében. Pál apostol élettörténetén keresztül elmondta, hogy a lelkipásztori szolgálat sohasem volt könnyű. Hangsúlyozta, hogy bármely szolgálat, így a lelkipásztori is Isten kiválasztásával, elhívásával kezdődik. Elmondta továbbá, hogy a szolgálat elengedhetetlen feltétele, hogy személyesen ismerjük azt a valakit, aki elhívott minket, és ha naponta igényeljük az Ő vezetését, akkor nem lesz kérdéses számunkra, hogy mi a feladatunk.

Ezután a lelkészi fogadalom ünnepélyes pillanatai következtek, amikor Isten, a mennyei seregek és Isten földi gyermekei előtt felruházták testvéreinket egyházi tekintéllyel, hogy őrállók legyenek és szolgáljanak mint pásztorok.

Nagyon szép pillanat volt, amikor lelkészeink és feleségeik letérdeltek egy közös, áldáskérő imádságra.

A megbízási okmányok átadását követően a lelkészcsaládok nevében Ócsai Irénke, a lelkipásztori közösség nevében pedig Csizmadia Róbert köszöntötte a felszentelt lelkészeinket és családtagjaikat egy-egy kedves ajándék kíséretében, valamint az érintett körzetek képviselői is nagy szeretettel köszöntötték őket.

Az istentisztelet meghittségét és ünnepélyességét emelték az igényes zenei- és kórusszolgálatok.

Az ünnepélyes testvéri együttlétet egy nagyon ízletes – a járványügyi szabályokat tiszteletben tartva –, egyéni csomagokból álló közös ebéddel és meghitt beszélgetésekkel zártuk a baptista imaház szép kerthelyiségében.

„…Íme, mily jó és mily gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak!” (Zsolt 133:1).

 

Farkas Réka

Templomok éjszakája Kecskeméten

A Kecskeméti Gyülekezet egyik missziós profilja az Ambrus Anett által szervezett zenés áhítatok. Szeptember 12-én este 8-ra, a Templomok éjszakájára terveztük az évadnyitó koncertet, de komoly aggodalommal töltött el bennünket az emelkedő koronavírus-megbetegedések száma. Lehet, hogy le kellene fújni az egészet? Vagy kockáztassunk? Végül is úgy döntöttünk, hogy a gyülekezet udvarán rendezzük meg az alkalmat.

Nehezen hozhattunk volna ennél jobb döntést. Így nemcsak a fertőzés veszélyét minimalizáltuk, de programunk olyanok számára is hozzáférhetővé vált, akik csak véletlenül kanyarodtak arra. A gyülekezet előterét misztikusan beragyogó mécsesek és a kerítésre erősített, fényesen lobogó fáklyák keveredve Mozart muzsikájával és Ellen White elveszett juhról szóló példázatával olyan hangulatot varázsoltak, mely felejthetetlen élményt nyújtott a hallgatóságnak – akár bent ült az udvaron, akár megállt a kerítésen kívül, akár online követte az eseményt. Mintha csak Jézus mondása teljesedett volna be konkrét és átvitt értelemben egyaránt: a lámpást nem a véka alá, hanem a lámpatartóba tettük (Mt 5:15). Üzenetünk messziről látható és hallható volt, Isten mindenki életébe fényt és harmóniát akar vinni.

Köszönjük a gyülekezetünk, és annak holdudvarában lévő zenészeinek, és köszönjük Istennek!

 

Árvai Tamás

Közösségfejlesztő program

Az 1990-es években Christian Schwarz német teológus figyelte meg, hogy a fejlődő keresztény közösségek rendelkeznek 8 minőségi jellemzővel (megerősítő vezetés, ajándékalapú szolgálat, szenvedélyes hitélet, hatékony struktúra, inspiráló istentisztelet, holisztikus kiscsoportok, szükségorientált evangelizáció, szeretetteljes kapcsolatok).

A természetes közösségfejlődés az ezekre való tudatos odafigyelés. Ezt segíti az NCD. A magyarországi alapítók, Süveges Gergő és Margit a következőképpen fogalmaznak: „A Természetes Közösségfejlődés (Natural Church Development) abban segít, hogy egy krisztuskövető közösség – tartozzon bármelyik felekezethez – egyre egészségesebben működjön, és egyre jobban betöltse Isten által neki szánt hivatását.” A Kormány pályázata lehetőséget biztosított az adventista egyház 3 közösségének is, hogy az NCD segítsége által tudatosan mérjék föl saját közösségüket, és közösen építhessék a gyülekezetet.

Három évtized a kecskeméti misszió szolgálatában

Harminc év, 2000 előadás, több ezer hallgató, több mint ötven keresztség – röviden így lehetne összegezi az elmúlt harminc évet a kecskeméti misszióban. Az 1989. december 7-én indított Jézus élete és Sorskérdéseink sorozattal vette kezdetét a nyilvános előadások sorozata a városban. Nagy reményekkel indultunk el akkor a pár száz meghívóval, amire több mint 100 vendég érkezett az első alkalommal. Először hat estére terveztük, de a látogatók igényelték a folytatást, és mi a gyülekezettel könnyen teljesítettük ezt a kérést. Volt olyan időszak 1991-ben, hogy 500 vendég járt heti négy előadásra öt héten keresztül a Kezdj el élni! Sorozatra, és közben 40-en jelentkeztek keresztségre. Voltak egészségexpóink, dohányzásról leszoktató és stresszkezelő tanfolyamok, előadások. De a bibliai sorozatok voltak a leglátogatottabbak. 2011-től az első Bibliai Szabadegyetemre 108-an iratkoztak be, és az előadók többször elmondták, hogy öröm és kiváltság a zsúfolásig megtelt teremben ilyen érdeklődő tekintetű embereknek előadást tartani. A két év végén közel 60-an kaptak oklevelet.

A 2018-as, második Szabadegyetem sorozat is közel 90 vendéget vonzott, akik napjainkig hűségesen kitartanak.

A három évtized alatt több százan megismerkedtek a Kecskeméti Gyülekezettel, akik közül – hála az Úrnak – több mint ötvenen szövetséget kötöttek és megkeresztelkedtek!

30 évvel később, 2019. december 12-én ugyanott és ugyanabban a teremben 115-en gyűltünk össze, hogy egy emlékezetes alkalmon adjunk hálát az Úrnak a mögöttünk lévő időszakért.  Harminc év után ismét Szigeti Jenő lelkész testvér szólta az Igét, de tartalmas szolgálatokkal dicsőítették Istent testvéreink is. Bereczki Csaba a pánsípot szólaltatta meg, Simon István költeményt szavalt, Hegyes Hanna és Nelli zongoraszólóval, Hegyes Károly pedig énekszámmal dicsérte az Urat. Hoffer Zoltán mint úttörő visszaemlékezett a három évtizedre, a 2000 elhangzott előadásra, a jó néhány gyülekezeti kirándulásra és a 22 közös nyári táborra.

Külön megtisztelt bennünket lévai Jánosné Kecskemét megyei jogú város önkormányzati egyházügyi vezetője, aki a vendégek előtt kiemelte, hogy milyen nagy érték a város számára, hogy az Adventista Egyház előadói és előadásai nyitottak, és sok betérő embernek adnak választ kérdéseikre.

Külön köszönet két szponzornak, a Félegyházi Pékségnek, akik több mint öt éve termékeikkel segítik munkánkat és az Olymposnak, akik egészséges italokkal támogatták ezt az ünnepélyt!

Végtelenül hálásak vagyunk Istennek, hogy hétről hétre felhangozhat a kultúrházban az evangélium, és szeretnénk minden emberrel megismertetni a következő időszakban is a Menny valódi üzenetét!

 

Ui.: A Petőfi Népe megyei napilapban 2019. december 17-én féloldalas cikk jelent meg a sorozatunkról.

 

Hoffer Zoltán

Öröm volt a mennyben és Kecskeméten

Különleges, ünnepi istentiszteletre gyűltünk össze november 2-án a Kecskeméti Gyülekezetben, ahol 2 fiatal döntött úgy, hogy meghozza élete legfontosabb döntését: meghívja Jézust útitársnak életében. A gyülekezet apraja, nagyja lelkesen készült az alkalomra, s mint egy hangyabolyban, minden testvér lelki ajándékának megfelelően, szorgosan dolgozott, hogy ez a nap mindenki számára emlékezetes legyen.

Igazán megindító volt hallgatni Lakatos Edit és Talmácsi Anna bizonyságtételét, amiből mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Isten hogyan szólította meg, és hogyan vezette őket mindeddig. A gyülekezet kórusa egyesülve a mennyei kórussal, vidám és evangéliummal teli énekekkel vitt közelebb minket a mennyhez.

Különleges, missziós istentisztelet volt, ahol több mint 50 vendég csatlakozott a gyülekezethez. A sok kedves ajándék mellett igei, útravaló gondolatokat is kaptak az újjászületett fiatalok Árvai Pálma és Deák Judit lelkipásztorok tolmácsolásából. A Szentírásból kibontakozó gondolatokból, a gazdag ifjú és Zákeus történetének párhuzamából megláthatták, hogy nem elég, ha valaki gyermekségétől megtartja a parancsolatokat, hanem személyes, élő kapcsolatban kell lennie Istennel ahhoz, hogy üdvözüljön. Ezért bátorítást kaptak a fiatal keresztelendők, hogy kutassák imával az Igét, hogy nagyon közel kerüljenek Istenhez.

A menny örül, amikor fiatal lelkek döntenek Isten mellett. Reméljük, hogy sok ilyen örömünnepnek lehetünk fül- és szemtanúi!

 

ÁrPa

Pünkösdi koncert Kecskeméten

Bach János-passiója már több száz éve gyönyörködtet bennünket és segít Krisztus értünk hozott áldozatának mélyebb megértésére. Ezt tapasztalhatta meg a kecskeméti közönség is a május 11-én megrendezett Pünkösdi koncerten.

12 korál csendült fel a műből, melyet Fekete Pityu bácsi precíz fordítása nyomán magyarul énekelt a gyülekezet kórusa. Ez a különlegesség sokak figyelmét felkeltette, és a közönség soraiban több zenész kolléga is izgatottan várta a végre mindenki számára érthető ikonikus mű megszólalását. A falat kétségkívül nagy volt, de fél év kitartó munkája és Istenünk kipótoló kegyelme egy igazán színvonalas zenei élménnyé formálta az estét. Ebben segítségünkre volt még a városi Novum vonós kamarazenekar, akikkel évek óta együtt tervezzük a koncertjeinket. A korálok között dr. Csabai Tamás Istentől kapott gondolatai világítottak rá mélységekre és magasságokra.

Kívánom, hogy az ott jelenlevők még sokáig forgassák gondolataikban a hallottakat.

Ambrus Anett

 

„Mentsétek meg Jézust!”

Ezzel a felkiáltással kezdtük meg április 21-én Kecskeméten a Húsvéti séta 2019-et. Az emberek hat sátor jeleneteinek segítségével vehettek részt Jézus életének utolsó napi eseményeiben, végig abban a hiszemben, hogy talán a következő állomásnál megmenthetik Őt. Ám mindenhol arról értesültek, hogy Jézust már továbbvitték, végül a Golgotánál szembesültek vele, hogy végleg elmulasztották megmentésének lehetőségét. Az utolsó sátornál azonban a sírnál álló angyal elmondta a járókelőknek, hogy nem is kell megmenteniük Jézust, hiszen Ő mentett meg minket!

A Kecskeméti Gyülekezet jó úton halad afelé, hogy városi hagyományt teremtsen Húsvéti sétáival. Immáron negyedik éve jelenünk meg a belvárosban, hogy fizikai és lelki feltöltődést biztosítsunk az arra sétáló járókelőknek. Minden évben arra törekszünk, hogy valami újat is hozzunk, idén ezt a missziós utánfutó biztosította, ahol egészségügyi mérések és ételkóstoló mellett egyéb gyülekezeti programokról kaphattak információkat a résztvevők.

A sátrak jelenetei, a gyereksátor, a játszótér, a mászófal, az utánfutó, a lelki betérő nemcsak az arra látogató járókelőknek, hanem magának a gyülekezetnek is nagy élményt jelentett, és megtapasztalhattuk e kreatív evangelizáció közösségformáló erejét is. Így a gyülekezet már most nekiállt tervezni a Húsvéti séta 2020-at.

 

-i-s

Zenés áhítat Kecskeméten

Immár harmadik éve működik gyülekezetünkben a havi zenés áhítat. Idén a Lélek gyümölcsét „kóstolgatta” a hallgatóság gyönyörű komolyzenei betétekkel. Minden hónapra jutott egy jellemvonás, amiről gyülekezetünk tagjai mondták el a gondolataikat. Öröm volt látni, ahogy a bátortalanabb és tapasztalatlanabb testvérek is elvállalták ezt a szolgálatot, és igazán nagyszerű előadásokkal gazdagították a gyülekezetünk életét. Városunk zenészeivel is egyre szorosabbra fűződik a kapcsolat ennek a programnak köszönhetően, és egyre több visszajelzést kapok arról, hogy mennyire várják a telefont, hogy ismét együtt játszhassunk.

2019-ben a boldogmondásokat szeretnénk közelebb hozni a most már állandónak mondható hallgatóságunkhoz. Zenei téren a terv ugyanaz – a változatosság. Az eddig kialakult formációink: vonószenekar, vonósnégyes, fuvolanégyes, ifiénekek hangszeres improvizációja, de ha úgy alakul összegyúrunk egy csapattá hegedűt, fuvolát, furulyát, csellót, lantot, és erre a csapatra keresünk darabokat a reneszánsztól a romantikáig.

Eddig az igazságról inkább az utcáról bejövőnek szánt mélységben beszéltünk. A legutóbbi alkalomkor viszont úgy éreztem, eljött az idő a nehezebb eledelre. Aznap hajnalban (december 7.) leállt a gyülekezetben a fűtés, és 15 fokban tartottuk az alkalmat. Mikor elhangzott a számunkra oly fontos 4. parancsolat, megszólalt az épület riasztója, áramszünet lett. 10 percig nem sikerült elcsendesíteni, és hangos vijjogás közepette kellett beszélnem a mértékletesség időre vonatkozó bibliai tanításáról. Az alkalom végeztével az ott levő testvérekkel összenéztünk: Vajon imádkozunk mi eleget? Elhangzott a nagy kérdés. Nyilvánvalóan nem bízhatunk semmit a véletlenre. Sátán sem tétlenkedett, amíg mi sem, és ez egyre csak fokozódik, ahogy teljesedik az idő. Hiszem, hogy ez az alkalom felrázott minket, és ezáltal is buzgóbban kérjük majd Istenünk erejét a színfalak mögötti harchoz.

 

Ambrus Anett, zenei osztály, Kecskemét

Szabadegyetem a Bibliáról Kecskeméten

A 30. évnyitóra készültünk 2018. szeptember 13-án a kecskeméti Hírös Agórában. Három évtized telt el az 1989-es első nyilvános előadás óta, de minden évad elején nagy várakozással és imádságos szívvel készülünk, hogy mennyi vendég, ismerős jön vissza, lesznek-e újak, akiket a meghívókon keresztül megszólítottunk.

Az idei évadban a Biblia ószövetségi részeit vesszük át 2×10 előadásban, nem könyvről könyvre haladva, hanem betekintve az írások keletkezésének történetébe, a héber emberek gondolkodásába, a papok és próféták kapcsolatába, a királyok korába.

Nagy örömünkre már az első este megtelt a 100 fős terem, 80-an váltottak bérletet a sorozat első félévére. A vendégeknek a regisztrációkor ajándékba adtuk Cserbik János lelkész A könyvek könyve összeállítását, amit nagy örömmel fogadtak. A megnyitón Hoffer Zoltán programvezető visszatekintett a múltra és az idei lehetőségeket vázolta fel, amihez kitartást és sok kellemes olvasással töltött időt kívánt a résztvevőknek. Majd két fiatal, Horváth Rita és Lukács Vanda zenei szolgálata tette felemelővé a megjelentek számára az előadást. Szigeti Jenő lelkész testvérünk pedig a Biblia földjére kalauzolta el a hallgatóságot, hogy segítsen megérteni az ókori történeteket ma, a 21. századi embereknek.

Jó volt látni a figyelő tekinteteket! Milyen jó, hogy nyíltan beszélhetünk a Bibliáról az  embereknek! Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy hétről hétre új érdeklődőket küld, akik velünk együtt keresik, kutatják a Szentírás üzenetét, mert az üdvösséget és az örök élet „receptjét” csak abban találhatjuk meg.

 

Hoffer Zoltán