Bejegyzés

Presbiterszentelés és gyermekbemutatás

Hónapokkal ezelőtt, egy fiatal házaspár kereste fel gyülekezetünk lelkészét, dr. Szabó Jánost egy imakéréssel. Gabriella és Arnold gyermekáldásra vártak. A sok-sok ima végül meghallgatásra talált és megajándékozta a mennyei Atya őket egy gyönyörű, egészséges kislánnyal, akit december 18-án az Úr és a gyülekezet elé hoztak.

Ezen a kedves, ünnepélyes alkalmon Sági Réka Gabriella és szülei életére kértünk közösen áldást dr. Szabó János lelkésztestvérünk vezetésével.

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek és az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127:3) – az imádság, az útravaló, kedves gondolatok, a jókívánságok után a gyülekezet énekkara a jól ismert, szép dallamú, Ároni áldást énekelte el a Sági családnak.

Kívánjuk mindannyian, hogy kísérje áldás Réka és szülei életét, Isten óvja, egyengesse  földi életútjukat, hogy majd hamarosan a mennyei, örök hazában is együtt lehessünk.

Ezen a szombaton egy másik különleges eseménynek is részesei lehettünk. Gyülekezetünkből 3 testvér kapott presbiteri megbízatást: Krajcsik Ramon, Orbán Zoltán és Tyentés László testvéreink. Felszentelésük ünnepélyes alkalmát 3 lelkipásztor igeszolgálata tette emlékezetessé.

Heli Otamo-Csizmadia lelkésznő a vezetés, a vezetői szerep bibliai mibenlétéről szólt, majd dr. Szabó János lelkésztestvér 1Thessz 5:12–15 alapján bocsátotta útjukra az új presbitereket, kiemelve a gyülekezet szerepét is. „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket,  és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.”

A felelősségteljes elöljárói szolgálat felszentelő imáját dr. Szabó János mondta el, ahol testvéreink feleségei és gyermekei is az Úr és a gyülekezet előtt térdeltek, majd pedig a 3 férfi testvér megbízatásának igéje hangzott el: „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, melyet Jézus Krisztus a tulajdon vérén szerzett” (ApCsel 20:28).

Az ünnepélyes alkalmon a presbitertársak is köszöntötték igei gondolataikkal a három testvért, majd a frissen felszentelt testvérek is szót kaptak. Zárásul Bodnár János lelkésztestvér szolgálata hangzott el, melyben felhívta a felszentelt presbiterek figyelmét arra, hogy akkor lesznek a gyülekezet áldására, ha mindig figyelnek a Szentlélek hangjára, és példamutató, hívő életet élnek továbbra is.

A presbiterszentelés az Ároni áldással zárult.

Az igeszolgálatok, köszöntések előtt és után a Terézvárosi Gyülekezet énekkara szolgált.  Több énekkel is készültek és ezekkel még ünnepélyesebbé tették az alkalmat.

A különleges istentiszteleten sok-sok tanács, biztatás, buzdítás hangzott el. Kívánjuk, hogy ezek a szép igei gondolatok és Isten áldása kísérje gyülekezetünk régi és új presbitereinek szolgálatát!

V. Zs.

Hírek az Óbudai Gyülekezet életéből

Presbiterszentelés és bababemutató

A több hónapos bezártságot az Óbudai Gyülekezet életében egy igencsak eseménydús időszak követte. 2020. július 11-én együtt örülhettünk a Horváth házaspárral, Robival és Zsuzsival, akik elhozták gyermeküket, a kis Bálintot, hogy bemutassák az Úrnak. Ez az alkalom kettős ünnep volt, ugyanis a fiatal apuka, Horváth Róbert testvér maga is részese lehetett egy új szakasz kezdetének az Úr szolgálatában. A felszentelő imában Isten áldását kértük presbiteri szolgálatára.

 

Lelkészbúcsúztatás

A különleges események sorozata folytatódott a követő szombaton is, amikor Bodnár János testvér több évtizeden át tartó lelkészi munkáját zárta le, melyből közel 7 éven keresztül az Óbudai Gyülekezetet építette, lelki és fizikai értelemben egyaránt. János testvér – amint sokak előtt ismert – mindig szívén viselte a közösség lelki, ugyanakkor fizikai épületének is az állapotát.

Nem volt ez másként a Beszterce utcai gyülekezetben sem. Ő, akit joggal nevezhetünk „építő prédikátornak”, 2013-ban, amikor elkezdte szolgálatát Óbudán, mint építkezésben jártas szakember, azonnal meglátta a gyülekezeti ház gyenge pontjait, és már abban az évben papírra került a terv, amit kivitelezés követett. 2014-ben sikerült is átadni egy teljesen megújult, és megszépült épületet. A megszépült imaház természetesen csak akkor éri el rendeltetésének valódi célját, ha a lelki ház, vagyis a közösség is megújul. A gyülekezet komoly imába kezdett, hogy a 35-40 fős, többnyire szépkorú tagság átlagéletkora „fiatalodjon”. Az Úr hamarosan meg is válaszolta ezeket a kéréseket, ugyanis 2015 nyarának végén közel 35 – korábban a KERAK-hoz tartozó – testvér fejezte ki, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Óbudai Gyülekezetének tagja kíván lenni.

A gyülekezet nevében ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Bodnár János és Bodnár Jánosné Zsóka testvéreknek, valamint lányuknak, Emesének és fiúknak, Benjáminnak a közösség fizikai és lelki építésében végzett áldozatkész szolgálatukat.

 

Lelkészbeiktatás

Augusztus 29-én került sor a körzet új lelkipásztorának, Szilvási-Csizmadia Andreának a beiktatására, aki öt év szülési szabadság után tér vissza a szolgálatba. A beiktatást dr. Ősz-Farkas Ernő egyházterületi elnök testvér végezte. Andrea 2009-ben a Budapest-Rákoscsabai körzetben kezdett lelkészgyakornokként, majd 2011-től három éven át volt a Székesfehérvári körzet lelkipásztora. Presbiteri felszentelésére, valamint meghatalmazott lelkészi megbízására 2013-ban került sor.

Andrea a bemutatkozó szolgálatában 2Kor 4:5–10 igeszakasz alapján arról beszélt, hogy Isten belénk, cserépedényekbe hatalmas kincset rejtett, az evangéliumot, melyet őriznünk és továbbadnunk kell a körülöttünk élőknek. A kincs a lényeg, nem mi. Ezért hát közös szolgálatunkkal emeljük magasra Krisztust, Isten megváltó szeretetét, és forduljunk ezzel a szeretettel egymás felé.

Isten áldását kívánjuk szolgálatára és családjára. Férje, Ádám, valamint lányaik, Blanka és Abigél szintén gyülekezetünket fogják erősíteni. Dr. Szilvási András testvér, az ATF tanszékvezetője, a lelkészváltás után is folytatja 2019-ben megkezdett támogató lelkipásztori szolgálatát körzetünkben.

Egyed Róbert

Presbiterszentelés Fehérgyarmaton

A Fehérgyarmati Gyülekezet a közelmúltban hozott döntést a presbiteri szolgálat betöltésére. Az ünnepélyes felszentelő istentiszteletre október második szombatján került sor.

A jelenleg 26 tagú közösség választása Hegyes Csaba testvérre esett, aki eddig gyülekezetvezetőként vállalt aktív szolgálatot a gyülekezetben. Jó szervezőkészsége, igehirdetői szolgálata teszi alkalmas vezetővé testvérünket. Munkáját fémjelzi, hogy gyülekezetünk immár sokadik alkalommal, évenként szervez segélykoncertet. Ezek az alkalmak félmilliós, milliós nagyságrendű bevételt eredményeznek, amelyet rászoruló családok megsegítésére, támogatására invesztálunk. Mindez a jó Istent dicsőíti, hiszen Hegyes Csaba testvér a Teremtőtől kapott vezetői képességét, kapcsolatteremtő készségét hasznosítja a gyülekezet és Isten műve építése érdekében.

Felszentelésére október 13-án egyházterületi elnöki látogatás keretében került sor. Hegyes-Horváth Géza egyházterületi elnök testvér prédikációjában Ef 1:10 alapján a Krisztus és az egyház közti kapcsolatról beszélt, illetve említést tett azokról a hasonlatokról, amelyeken keresztül mint Isten követe, megjelenik a világ előtt. Hangsúlyozta többek között, hogy az egyház hadsereg, amelynek a tagjai állandó harcban kell álljanak. Azonban nagyon fontos, hogy ne egymással harcoljanak, hanem felvéve az „Isten minden fegyverét” hatékonyan küzdjenek „a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak” (Ef 6:12).

Az igehirdetés után került sor testvérünk kézrátétellel való felszentelésére. Emlékezve ez alkalmat kísérő szolgálatokra is, e sorokon keresztül is kívánunk Hegyes Csaba presbiter testvérnek Istentől sok áldást, valamint bölcsességet, hogy az Úrtól rábízott nyájat bölcsen, szeretettel irányítsa.

 

Várhelyi Zoltán

Presbiterszentelés, esketés és keresztség a veszprémi körzetben

2017. november 18-án presbiterszentelést és esketést, december 9-én pedig keresztségi istentiszteletet tartottunk a nemesvámosi gyülekezetben.

Régi vágya teljesült a nemesvámosi testvéreknek november 18-án, hiszen Isten két kipróbált vezetővel ajándékozta meg a közösséget. Kövesi Zoltán és Pásztor Csaba testvérek álltak élére a több mint száz főt számláló gyülekezetnek. Mindkét testvérünk adventista gyökerekkel rendelkezik, szüleik adventi szellemben nevelték őket.

Kövesi Zoltán 1968. június 9-én született Veszprémben, lelki újjászületése pedig 1992-ben történt. Azóta családjával fáradhatatlanul, szívből szolgálja az Urat, ami a gyülekezet számára sok áldást adott már eddig is.

Pásztor Csaba lelkész családból származik. 1961. június 2-án született Salgótarjánban, de már a diákévekben a nemesvámosi barátok között találták a szombatok. 1982-ben keresztelkedett Balatonlellén. Józan, kiegyensúlyozott szemléletével meghatározó tagja lesz a vezetésnek.

Az ünnepélyes istentiszteleten Kalocsai Tamás szólta Isten Igéjét Ezékiel könyve 14. fejezet 20. verse alapján. Kívánjuk, hogy testvéreink tapasztalják meg Isten egyedülálló támogatását szolgálatuk során, s a gyülekezet felvigyázóiként növekedjenek lelkiekben Noéhoz, Dánielhez és Jóbhoz hasonlóan.

Az ünnepség keretein belül megköszöntük Dudás József nyugalmazott presbiter áldozatos szolgálatát. Dudás testvér 1994 óta – mintegy 23 esztendeje – fáradhatatlanul dolgozott a gyülekezet jólétéért. Munkásságát fémjelzi a nemesvámosi és a várpalotai imaház építési munkálatainak vezetése, valamint 16 gábor-testvér keresztsége. Isten adjon Jóska bácsinak és kedves feleségének, Szíjártó Veronikának sok-sok egészségben és boldogságban eltöltött évet a gyülekezet szolgálatában.

Emlékezetesen alakult az év utolsó hónapja is a veszprémi körzet számára, hisz három testvérünk kötött szövetséget az Úrral. December 9-én Berecz Ilona, Gábor István és Gábor Zsuzsanna adták át életüket Krisztusnak. István és Zsuzsanna a pápai gyülekezetalapítás gyümölcsei, míg Ilona a Nemesvámosi Gyülekezet tagságát erősíti. A keresztségi szertartásban Bella Géza presbiter, Szabó Attila és Kalocsai Tamás lelkipásztorok vettek részt.

„…hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!” (1Kor 15:57).

qaltom

Presbiterszentelés Nemesvámoson

November 18-án szombaton, a délelőtti istentisztelet keretében a Nemesvámosi Gyülekezetben presbiterszentelési istentiszteletet tartottunk. Kövesi Zoltán és Pásztor Csaba a gyülekezet választásán keresztül meghallották Isten hangját és elfogadták a megbízást. Mindketten kipróbált, gyakorlott vezetői a gyülekezetnek, már eddig is sok áldást nyert a közösség munkájuk által.

A presbiterszentelés szolgálatát Kalocsai Tamás lelkipásztor vezette, Dudás József és Kovács-Bíró János két korábbi, nyugalmazott presbiter közreműködésével. Isten áldja meg testvéreink szolgálatát!

 

K.I.

Presbiterszentelés a Miskolci körzetben

Szeretnénk megosztani veletek örömünket, amikor is egy szép és igazán felemelő alkalmon vehettünk részt 2016. október 15-én, Miskolcon, a Füzes utcai gyülekezetben. Ezen a szombaton Árvai Péter, Fekete Zsolt és Muskatal Szabolcs testvérünket presbiterré szentelték. 

A régióban régóta nagy szükségét éreztük új presbiterek szolgálatának. Igazán hálásak vagyunk, hogy Isten készít embereket nagyobb felelősség vállalására munkájában. Minden testvérnek feladatot szán, csak rajtunk áll, hogy elvállaljuk-e. Atyánk ismeri összes gyermeke adottságát, így választ nekünk kihívást és célt. Azt szeretné, hogy fejlődjünk az Ő keze által.  Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk” (Ef 2:10).

Ezt az áldott délutánt szolgálatok sora tette még emelkedettebbé. Isten Igéjét és a felszentelő imát Hegyes-Horváth Géza szólta. Az ima pedig áldást kért nem csak az új, hanem a már feladatukat végző presbiterek szolgálatára is. Nagyon fontos, hogy ezáltal a tapasztalt elöljárók is megerősödtek. Ezekben a megpróbáló időkben Isten minden gyermekének – bármilyen szerepet töltsenek is be az Ő tervében – szüksége van támogatásra, segítségre.

Fekete Zsolt testvér Bükkszentkereszten, Kazincbarcikán és Izsófalván fog szolgálni. Muskatal  Szabolcs testvér Szirmán tölti be feladatát. Árvai Péter testvér pedig Miskolcon, a Füzes utcai gyülekezetben végzi majd munkáját. Isten áldása kísérje őket!

Biróné Vargyas Márta

Presbiterszentelés Sándorfalván

Egészen különleges eseménynek voltunk a tanúi augusztus 6-án a gyülekezetünkben. Ekkor került ugyanis sor Polgárné Papp Katalin presbiterszentelésére.

Presbiterszentelés SándorfalvánA presbiteri szolgálat alapjait a Bibliában találjuk, ahol az apostolok az általuk alapított gyülekezetekben helyi elöljárókat bíztak meg a közösség vezetésével, és erre kézrátétellel és a Szentlélek segítségül hívásával különleges felhatalmazással is ellátták őket. Presbiter olyan ember lehetett, aki kipróbált, érett hittel rendelkezik, aki hiteles a családi életében, hűséges az egyházhoz, rendelkezik a tanítás és vezetés képességével, és jó befolyást áraszt maga körül. A lelkipásztor legközelebbi munkatársa a presbiter, aki a lelkész távollétében a gyülekezet vezetője.

Katiban a gyülekezet már évekkel ezelőtt felismerte ezeket a kvalitásokat, így a felszentelése nem most került terítékre. Védőnőként, feleségként és anyaként egyaránt hiteles embert ismerhettünk meg benne.

Szolgálatára és új megbízására Isten vezetését és gazdag áldását kívánjuk!

Dr. Mihalec Gábor

Kórustalálkozó és presbiterszentelés Orosházán

2016 nyarát egy megyei kórustalálkozóval kezdtük meg Orosházán. Az énekszótól hangos eseményen jelen volt a Tiszavidéki Egyházterület elnöke, Hegyes-Horváth Géza, aki úgy a délelőtti, mint a délutáni alkalmon hirdette az Igét. 

Medgyesi férfikarKülönleges és felemelő volt a szombat, amit közel 18 gyülekezetből érkező testvéreinkkel tölthettünk el. Mintegy 200 tag örvendeztette meg az orosháziakat – egy biztos, senki nem ment haza éhesen.

A délelőtti istentisztelet számos kórusszolgálattal indult, többek között a helyi gyülekezet kórusa, a Békés megyei összevont kórus, a medgyesegyházi kórus, illetve a medgyesi férfikar, a kondorosi kórus, a Békés megyei női kar, hegedűszóló és nem utolsósorban az orosházi gyerekek szolgálata hangzott el.

Hegyes-Horváth Géza testvérünk igehirdetésében egy történetrészlet (2Sám 15:19–22) tanulságait kerestük meg közösen. Ittai jelleme rajzolódott ki elénk, aki igaz ember volt, és nem hagyta el a süllyedő hajót. Isten ma is keresi szolgáit, és vajon talál-e olyan embereket, amilyen Ittai volt.

PresbiterszentelésA csodálatos szombatot a presbiterszentelés nemes pillanata tette még örömtelibbé. Két kedves testvérünket, Pörneki Attilát és Sárközi Gézát szenteltek fel gyülekezetünk presbitereivé. A testvéreinket a családjuk támogatta, és természetesen a gyülekezet is, mint egy nagy család vett részt az eseményen.

Köszönjük a vendégszeretetet és az örömteli pillanatokat; Isten gazdag áldását kívánjuk a továbbiakra!

O. K.

Presbiterszentelés Veszprémben

A nagy létszámú gyülekezetek életében kiemelt jelentősége van annak, hogy megfelelő számú helyi tisztségviselő forgolódjon az evangélium szolgálatában. Ezért mindig örvendetes, amikor a gyülekezetben helyi vezetőket, persbitereket iktathatunk be a szolgálatba.

Egy ilyen eseménynek lehettek szem- és fültanúi a Veszprémi Gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek június 4-én, amikor is Agg Dénes és Horváth Miklós szolgálatára kértünk áldást.

Agg Dénes és felesége, Marika, egy előadás-sorozat kapcsán ismerkedett meg a gyülekezettel, majd 2000-ben megkeresztelkedtek. Azóta Dénes a gyülekezeti élet többféle területén szolgálta a közösséget a testvérek örömére. Ennek is köszönhetően jelölte őt a gyülekezet presbiteri szolgálatra.

Horváth Miklós a Veszprémi Gyülekezet „gyermeke”. Már egész korán megismerkedett a gyülekezeti élettel, hiszen saját szavait idézve: „Anyu akkor keresztelkedett, amikor a hasában voltam, úgyhogy az anyatejjel szívtam magamba az evangéliumot.” 1993-ban keresztelkedett, utána nem sokkal ifjúsági vezető, majd misszióvezető lett. 2000-ben szerzett teológiai diplomát az Adventista Teológia Főiskolán. Azóta szívesen prédikál a veszprémi körzetben, és azon kívül. Feleségével, Gizivel, nagy áldására vannak a gyülekezetnek.

A körzetvezető lelkipásztor által közvetített igei gondolatok és a felszentelés után a presbitertársak köszöntötték az új munkatársakat. A házastársak köszöntése sem maradhatott el, mivel a jelenleg megválasztott presbiterek házastársai köszöntötték a feleségeket.

Hisszük, hogy a Mindenható sok áldást tartogat két új presbiterünk szolgálata által a gyülekezeti közösség számára!

Kalocsai Tamás

Napra pontosan háromhavonta keresztség Pécsett!

2016. január 23-án ünnepélyes keresztségi istentiszteletünk volt. Gabika már nagyon várta azt a napot, amikor szövetséget köthet Istennel. Sok próba és nehézség után Isten kapukat nyitott meg a kitartó imáink eredményeképp. Ez a nap, ahogyan a 2016. április 23-a is, a mennyben is különös öröm napja volt. Most, három hónappal később két személy keresztségének lehettünk tanúi. Marika a Mohácsi Gyülekezetből és Péter a Pécsi Gyülekezet tagja. Péter már kisgyermekként is ismerte Istent, de az elmúlt évek nagy hatással voltak rá, és ezek arra késztették, hogy az Istennel való kapcsolatát egy új szintre emelje.

Egy héttel korábban is ünnepeltünk a Pécsi Gyülekezetben. 2016. április 16-án presbiterszentelésen vettünk részt. Dr. Michelisz Richárd testvérünk felszentelését dr. Szilvási József testvér végezte.

Mindhárom alkalommal éreztük a Szentlélek különös jelenlétét. A legutóbbin még Isten gyógyító és fenntartó kegyelmének különös munkáját is megtapasztalhattuk.

Gyülekezetünk kórusa, zenészeink és versmondóink még meghittebbé tették szolgálataikkal az ünnepélyeinket.

Az, hogy a legutóbbi két keresztség között napra pontosan három hónap telt el, gondolkodóba ejtett bennünket, és munkára sarkall, mert augusztus 23-a – ugyan nem szombatra esik, de – egyre közeledik.

Ömböli Gyula