Bejegyzés

Gyermekszombat Újbudán

God is love. Gott ist die Liebe. Dio é amore. Dieu est amour. Dumnezeu este iubire. – Mind ugyanazt jelentik: Isten a szeretet. A március 25-i gyermek-istentiszteleten számos különböző nyelven elhangzott ez a mondat gyülekezetünkben. A gyermekszombat témája a szeretet volt, e köré épültek a szolgálatok és programok, illetve a díszítés is. A dekoráció részeként két hatalmas, szív alakba rendezett fotófal készült egészen friss és korábbi életképekből, amiket mindenki örömmel nézegetett.

Közösségünkben immár hagyománnyá váltak azok a délelőttök, amiken a gyermekek különböző módokon, saját szemszögükből bemutatják az evangéliumot. Kreativitásuknak köszönhetően változatosan jelenítették meg az Igét, nem csak ének, zeneszám és vers formájában. Hallhattunk egy különleges kerekasztal beszélgetést a szeretettel kapcsolatban, egy szemléletes gyermektörténetnek lehettünk tanúi, megismerhettük, hogy a különféle nyelveken hogyan fejezhetjük ki azt, hogy Isten a szeretet. Illetve négy vállalkozó szellemű önkéntes bemutatta, hogyan lehetünk képesek a kereszt segítségével áthidalni a távolságot az embertársaink között, majd sikerült másfél perc alatt megtöltenünk a termet szeretettel.
Az igei gondolatokat Henter Zsombor tolmácsolta a gyülekezetnek.

Ebéd után a délutáni program sem maradhatott el, mely során a nagyobbak egy kvízzel tesztelhették tudásukat, a kisebbek pedig terepasztal segítségével dolgozták fel a teremtés történetét. A gyerekek nagyon élvezték az ötletes játékokat, feladatokat.

Az alkalomra lelkiismeretesen készültek a gyerekek, tanítók, szülők, zenészek, technikusok. Közös szolgálatuknak egy felemelő és közösségformáló istentisztelet lett az eredménye.

A jókedv és a vidámság mellett felidéztük, hogy ha megnyitjuk szívünket Isten szeretete előtt és megengedjük, hogy vezessen, Ő átformál minket, és hatással lehetünk mások életére is. Milyen csodálatos, amikor gyermekek, fiatalok közvetítik az evangélium üzenetét!

 

Zágonyi Klaudia

Szegedi Kovács György költői estje

Ha testvéreink másutt nem is, de a heti Bibliatanulmányok lapjain találkozhattak Szegedi Kovács György verseivel. Műveit mára 11 kötet foglalja magába, és hamarosan készen lesz a következő is. Verseinek egy része nem elmondásra készült, hanem elmélyült olvasásra. Nem is könnyű megérteni, de azoknak, akik erőt vesznek magukon, és félretolják azokat a szellemi termékeket, amelyek a mélyebb gondolkodástól elszoktatnak, egy olyan világ feltárulásában lesz részük, mint azoknak a barlangászoknak, akik a világ legszebb kristálybarlangjait találták meg.

A költőnek szinte egyetlen verse sincs, amelyben ott ne lenne Isten. Ezek a költemények nagyon őszinték, és megtaláljuk bennük a saját vívódásaink, kételyeink, a megváltás átélt élményének valóságát.

  1. április 15-én délután 17 órakor, Újbudán, a gyülekezeti terem adott otthont a költőnek és versei hallgatóságának találkozójára. Kellemes hangulatban érkeztünk, és így is telt az idő. Istennek hála, nem nagy létszámú, de a nemes költészetet valóban szerető közönség jelent meg, és a közel 2 órás vers- és ének-zenehallgatás után nehezen hagyta el a termet.

A versmondókat: Makkos Norbertet, Mudris Anettet és Tokics Marikát csak dicséret illeti a szép kiejtésért, a versek értő tolmácsolásáért. Hálás köszönet a Hungarikum Együttesnek, a tőlük megszokott, letisztult, magas színvonalú ének-zenei szolgálatáért: Kremniczky Gézának és Takács-Mudris Anettnek.

Külön öröm volt a közönség soraiban köszönteni dr. Szigeti Jenőnét, hiszen Szigeti Jenő sok bátorítást és szeretetteljes baráti támogatást adott a költőnek már évtizedekkel ezelőtt is.

A költő életébe, a könnyűnek nem nevezhető gyermekkor megismerésébe, az eltelt időben történt irodalmi tevékenység kiteljesedésébe is bepillanthattunk E. Kökényes Zsuzsának, a régi barátnak közreműködésével, aki bemutatta Szegedi Kovács Györgyöt és vezette a vele folytatott beszélgetést.

Úgy éreztük, hogy a költő egyik pár soros versében megfogalmazott, szinte az egész emberi lét, küzdelem végét jelző tapasztalatot élhettük meg ezen az estén: A kiáltás a koponyahegyről/a Teremtésig visszhangzik;/mintha annak része lenne,/S valaki kihajol belőlem,/megigazítja hófehér köntösét,/egészen a vállamtól/a bokámig.

Mindnyájan, akik jelen voltunk ezen a szép eseményen, éreztük a vágyakozást, hogy bárcsak már úgy élne bennünk Krisztus (Gal 2:20), hogy Ő hajolhatna ki végre belőlünk, „megigazítani” azt a hófehér köntöst, amely egykor minden megváltottat befed (Jel 19:8). Istennek a befejezett teremtés felett érzett egykori öröme, a kijelentés, amelyben „igen jó”-t hallatott a mennyei Szó, ismét felhangzott a „koponyahegyről”: „Beteljesedett, elvégeztetett”.  – Ez lett a bűnbe esett ember „új teremtésének” ára és záloga, és nemsokára ez a Szó tölti be az egész kozmoszt, jelezve az „Új Föld” teremtését. Legyen részünk benne!

 

Egervári Miklós

Gyermekbemutató

Az Újbudai Gyülekezet 2023. március 11-én ismét egy csodálatos alkalmat ünnepelt, hiszen ezen a napon Mena Hajnalka és János kisfiának, Mirkónak a gyermekbemutatója tette felemelőbbé a szombatot.

Az alkalomra nagy szeretettel készültek a gyermekek, akik versekkel, dallal köszöntötték új társukat, majd a kórustól hallhattunk egy énekszolgálatot.

Az áldáskérő imát, amit gyülekezetünk lelkipásztora, Bihari Csaba vezetett, a fogadalomtétel előzte meg. A szülők kifejezésre juttatták válaszukkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni fiúkat és a közösség is ígéretet tett arra, hogy támogatni, segíteni fogja Mirkót a szolgálatban és Isten dicsőítésében való növekedésben.

Az alkalmat meghatóbbá tette, hogy az Igét Mirkó nagybátyja, Ömböli Dávid tolmácsolta a gyülekezetnek. Gondolatainak központja a gyerekek önfeledt nevetése, az öröm, a vidámság volt, hiszen Isten örömre, boldogságra teremtett bennünket.

Zágonyi Klaudia

Presbiterszentelés az Újbudai gyülekezetben

Az idei gyülekezeti választások lezajlása után megtörtént a szolgálattevők beiktatása, majd néhány héttel később, november 5-én ismét ünnepélyes istentiszteleten vehettek részt a tagok.

Bihari Csaba, gyülekezetünk lelkipásztora több, mint egy éve néhány fiatal testvérrel kialakított egy kis csoportot, melynek céljaként a közös bibliatanulmányozás mellett a gyülekezetvezetői és presbiteri feladatokra való felkészülést tűzte ki. A sorozatos alkalmak nagyon jó lehetőséget biztosítottak egymás megismerésére a „falakon túl” is, és összekovácsolták a résztvevőket.

Ezen szolgálatkész és lelkes testvéreket a gyülekezet tagjai is támogatták, így szombaton sor került Mena János, Ócsai Boldizsár és Papp Arthur felszentelésére, szolgálatuk megkezdésére. A költemények és a gyülekezet kórusszolgálata felemelő légkört teremtett melyben Ócsai Tamás unióelnök tolmácsolta az Úr üzenetét, az apostoli kor egyházáról, annak kihívásokkal teljes körülményeiről. Ugyanakkor rávilágított arra, hogy a Szentlélek munkája megmutatkozott a szolgálatkész személyek elhívásában, akik segítették Krisztus gyülekezetét abban, hogy az evangélium üzenete terjedhessen.

Milyen bátorító üzenet, hogy az apostolok példájából erőt meríthet mindenki, aki örömmel vállalja a szolgálatot, Krisztus művének építését!

Z. Á.

Bababemutató és tanévkezdés az Újbudai Gyülekezetben

2022. szeptember 10-én ismét csodálatos alkalmat ünnepelt az Újbudai Gyülekezet, hiszen ezen a napon Bondar Emese és Bondar Márk kislányának, Izabellának a gyermekbemutatója tette felemelőbbé a szombatot. Rendkívül különleges és megható alkalom volt, hiszen Márk szintén a Szüret utcai közösségben nőtt fel.

A zeneszolgálatok és szavalatok csokrát egy rövid fogadalomtétel követte, melyben a szülők kifejezésre juttatták válaszaikkal, hogy készek Isten szeretetében nevelni kislányukat és a gyülekezet is ígéretet tett arra, hogy segíteni, támogatni fogja Izabellát a szolgálatban és Isten dicsőítésében való növekedésben. Az áldáskérő imát Bihari Csaba vezette.

Nem maradhatott el azonban a gyermek-szombatiskolai tanévnyitó sem, amely régi hagyomány gyülekezetünkben. A legkisebbek is örömmel énekeltek, mondtak verset. Az első osztályt kezdők Bibliát kaptak ajándékba, illetve köszöntöttük a középiskolát és egyetemet kezdő fiataljainkat is. A köszöntést és az imát Ócsai Tamás mondta, és szintén ő nyitotta meg Isten Igéjét és végezte az igehirdetői szolgálatot.

Újbuda

Gyermekbemutató Újbudán

Mena János és Hajnalka kisfiának gyermekbemutatójára gyűlt össze az Újbudai Gyülekezet
2022. április 16-án. A fiatal házaspár eldöntötte, hogy a jó Atya oltalmába helyezik kisfiukat. A gyülekezet az ünnepélyes fogadalomtétel alkalmával boldogan fejezte ki támogatását a szülők felé, s az Úr előtt fogadta, hogy támogatják Barnabást a Krisztusban való növekedésben, és imában mindig gondolnak rá. A gyermekek énekszolgálatait követően Bihari Csaba lelkész hirdette az Igét. Prédikációjának témája az alkalomhoz illően a keresztény család volt.

A különleges istentiszteletre nemcsak Barnabást hozták az Úr színe elé szülei, hanem Fazekas László és Erika is áldást kértek két nevelt gyermekük életére.

A jó Isten adja, hogy a gyermekek növekedjenek testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben, az Ő dicsőségére.  Kívánjuk, hogy az Úr gazdag áldása kísérje a két családot életük minden napján!

Z.Á.

Jelen lenni minden helyzetben

„Minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére” (Péld 17:17). – Úgy gondolom – és szerintem többen vagyunk így –, hogy az elmúlt évek napjaiban nem mindig volt könnyű helyt állni. A ránk nehezedő, embert próbáló időben a legtöbb, amit tehetünk, hogy a körülmények ellenére is jelen legyünk felebarátaink életében. Lássuk meg, hol segíthetünk, hogyan tudunk örömöt adni, mosolyt vinni a szomorú szívűek életébe.

A Szüret utcai gyülekezet gyermekiskolája közösségünk háttértámogatásával együtt a járvány idején is folyamatosan tartja a kapcsolatot a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet dolgozóival és gyermek ápoltjaival. Bár személyesen nem tudunk találkozni a kis betegekkel, de igyekszünk örömöt „csempészni” az életükbe. Az ápolási igazgató pozitív visszajelzései is bátorítással töltenek el minket. „Ne add fel! Menj, szolgálj, ahogy Jézus is tette, amikor itt járt!” Eljuttatjuk hozzájuk kiadványainkat – Mosoly újság, színezők; a felnőtteknek „Kezdj el élni!” c. könyvekkel – és az elmaradhatatlan piros szívet, melyre az van írva, „Jézus a te gyógyítód!”

A kapcsolatokért tenni kell, mert csak így maradnak életben. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy ebben a szolgálatban hűséges támaszok lehetünk azoknak az életében, akik mindennap küzdenek, várnak és reménykednek a gyógyulásban.

Kovács Zsuzsa

 

Hogyan kössük le a tiniket? – A tinédzserek hitoktatása

„Míg a kisgyermekek könnyen szerethetőek, addig a tinik az a korosztály, amelynek a viselkedését nem könnyű elviselni, hát még szeretni. Lázadnak, a maguk útját keresik” – így indította Kerekes Szabolcs, a ReMa Alapítvány munkatársa 2019. november 10-én a Budapest Újbudai gyülekezetben megtartott országos Gyermektanítók és szülők képzését.

A tinik azok a 11-14 évesek, akiknek bizonytalan az identitásuk: már nem szeretik, ha gyerekeknek nevezzük őket, de nyilvánvalóan még nem is felnőttek. A testükben végbemenő változások hatására tele vannak félelemmel, csúnyának, esetlennek érzik magukat, és azt gondolják, hogy ezentúl már csak ilyenek maradnak. Eddigi gyermeki hitüket megkérdőjelezik, elutasítják (lehet, hogy nem is tudatosan), de mindenképpen újraépítik a hitüket. A korábbi módok, ahogyan a bibliai történeteket elmeséltük nekik, már meseszerűen hangzanak a számukra, gyerekesnek élik meg. Érzelmileg és identitásukban olyan gyors és speciális változások vannak, hogy azzal, hogy keresztény igazságokkal „bombázzuk” őket (pl. imádkozz és olvasd a Bibliát mindennap), nem érjük el őket. Igyekezzünk a problémáikra egyedi üzenetekkel válaszolni. Jó beszélgetési téma például a tisztelet, a harag, a félelem, a társaság nyomása, a férfi/női identitás szépsége stb. A Biblia tele van a tinédzser korosztályhoz kapcsolódó üzenetekkel.

A mintegy 25 résztvevő nem csak a tinédzser (11-14 év) és kamasz (14-18 év) lélek jellegzetességeit ismerhette meg, az előadó rávilágított arra is, hogy a tinédzserekkel folytatott munka elsősorban közösségépítésből (közösség Istennel és egymással) és nem ismeretátadásból áll.

A gyülekezeti tinédzsercsoport nem természetes közösség. Azért jönnek ide a tinik, mert szüleik ebbe a közösségbe járnak. Míg egy sportklubban, zenekarban azonos a gyerekek érdeklődési köre, egy gyülekezeti tinédzsercsoportról ez nem mondható el. Egy tanítónak heti 2-3 óra áll a rendelkezésére, hogy közösséget formáljon a fiatalokból. Egy jó közösség olyan, ahol a tini azt érzi, hogy elfogadják, ahol jól érzi magát. Forduljunk feléjük megértéssel, akkor is, ha olykor furcsán viselkednek (végigvihogják az órát), esetleg lázadnak dolgok ellen. A cél az, hogy a gyerekek barátokká váljanak, hogy segítsünk nekik megtalálni az utat egy egészséges hit kialakításához, hogy legyen egészséges csoporttudatuk, hogy tudják miért tartoznak ehhez a közöséghez (már nem csak a szüleik miatt).

A közösségépítés eszköze lehet:

– A művészet (pl. dráma, báb, pantomim csoport). Határozzunk meg egy értelmes célt, legyenek fellépési lehetőségek a gyülekezetben és azon kívül is.

– A zene (dicsőítő csoport, zenekar). Időnként vezessék a tinik a gyülekezetben a dicsőítést, éneklést.

– Sport (foci, röplabda, különböző játékok).

– Szeretetszolgálat (mozgássérültek, öregek, értelmi fogyatékosok között). Olyat csinálhatnak, aminek értelme van, és ez magasabb szintű cél, mint például egy kosárlabdacsapat. Ez a tevékenység a személyiségük fejlődésében nagyon sokat segít.

Köszönjük Szabolcsnak, hogy segített nekünk megérteni a kamaszok gondolkodásmódját, a tini közösség mibenlétét és fontosságát, valamint gyakorlati tanácsokkal látott el bennünket egy befogadó, interaktív, kooperatív és érzelemteljes tiniközösség kialakításához!

Ezúton szeretném megköszönni az Újbudai Gyülekezet lelkészeinek, hogy rendelkezésünkre bocsátották az imatermet, a gyermektanítóinak pedig a szívélyes vendéglátást és meleg teát!

A következő képzés, amelyet a Családi Osztállyal közösen tartunk, 2020. november 15-én lesz. Vendégelőadónk Karen Holford, a divízió Családi Osztályának vezetője, a 100 kreatív módszer könyvsorozat szerzője lesz. Szeretettel várjuk a tanítókat, a szülőket és az érdeklődőket!

Mihalec Dóra
Gyermekszolgálatok Osztálya

 

A szív „útja” folytatódik…

A dobozból a gyógyulni vágyó kis kezekbe. Kabala? Mindenkinek mást jelent. Egy biztos, minden egyes szívecskéhez imakérések „tapadnak”. Kiáltás a segítségért, remény a gyógyulásban. Hálásak vagyunk Istennek ezért az áldásos missziós lehetőségért.

Amikor ellátogatsz egy ilyen osztályra, ahol betegek vannak, akkor ráébredsz, hogy igazából itt kezdődnek a bajok, a fájdalom, a kétségbeesés és a szomorúság… Vajon elég hálás vagy Istennek azért, hogy ilyenkor csak külső szemlélő vagy?! Milyen az értékrendünk, mi a fontos? A választ egyénenként, ott belül, ki-ki adja meg önmagának.

Örömmel számolunk be arról, hogy a gyermekkardiológiai részleg már könyvespolcot alakított ki könyveinknek, amit a szívecskékkel együtt szeretettel fogadnak.

Köszönjük imáitokat, adományaitokat. Ne feledkezzünk meg az ott dolgozókról sem fohászunkban!

 

Kovács Zsuzsa

Karácsony másképpen Újbudán

Évről évre együtt emlékezünk, ünnepelünk, vendégeket hívunk, érezzük Isten áldását. Most is így volt, de kibővített formában, ami még felemelőbb volt, hisz vannak olyan testvéreink, akik már régóta nem tudnak eljönni a gyülekezetbe. Ezért „becsempésztük” otthonukba vagy éppen a kórtermi szobájukba a gyülekezet „mini” változatát, kórusbővítménnyel. Így a délelőtti ünnepély adventi üzenetéből ők is részesülhettek.

A látogatás a közös együttlét, a szeretet és az élő reménység ünnepélyes érzésével ajándékozott meg mindenkit. Szeretnénk őszintén, szívből megköszönni a szolgálatot Ócsai Tamásnak és a jelenlévőknek, akik képviselték gyülekezetünk idősebb és legfiatalabb korosztályát is. Köszönjük a sok munkát, a fáradságot nem ismerő szorgalmat, a mindenki számára maradandó emléket nyújtó értékes szolgálatot – „…aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 11:25)!

 

Kovács Zsuzsa