A Hetednapi Adventisták látása a Római Katolikus Egyházról

A hetednapi adventisták minden embert egyenlőnek tekintenek Isten előtt. Elutasítjuk az emberi személyiséggel szembeni előítéletet, legyen az faji, nemzetiségi vagy vallási megalapozottságú.  Továbbá készségesen elismerjük, hogy vannak őszinte keresztények más egyházakban is, beleértve a római katolikus egyházat, és készek vagyunk együttmunkálkodni minden olyan testülettel és szervezettel, melyek az emberi szenvedés enyhítésén, illetve Krisztusnak a világ előtti felmagasztalásán fáradoznak.

A hetednapi adventisták pozitív módon közelednek más vallásokhoz. Alapvető küldetésünk hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát az Ő közeli visszatérésnek összefüggésében, és nem az, hogy kimutassuk más felekezetek tévedéseit.

A hetednapi adventisták hitelvei a bibliai és apostoli tanításokban gyökereznek, ezért osztozunk más keresztény egyházak tagjaival a kereszténység számos alapvető tantételében. Ugyanakkor, mint mozgalomnak, sajátos identitásunk van. Sürgető üzenetünk, amit más keresztényeknek és nem-keresztényeknek hirdetünk reményt, életminőséget és teljességet közvetít Krisztusban.

A római katolikusokkal kapcsolatos felfogásunkat egyfelől a múltban szerzett tapasztalatok, másfelől a jövővel kapcsolatos váradalmak alakítják. Sajnos, nem tekinthetjük meg nem történtnek, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vallási türelmetlenségnek, sőt az üldözésnek azt a hosszú történetét, ami a római katolikus egyház nevéhez kötődik. A római katolikus egyházkormányzás, ami olyan biblián kívüli tantételekre épül, mint a pápai primátus, valamint az egyház és az állam szoros összefonódása, számos visszaélés forrása volt a vallásszabadsággal kapcsolatban.

A hetednapi adventisták meg vannak győződve arról, hogy a bibliai jövendölések alapján helyesen látják, hogy az emberiség az idők végezetének közelségében él. A bibliai jövendölések alapján az adventisták hiszik, hogy földünk közvetlenül Krisztus második eljövetele előtt addig nem tapasztalt nyugtalanságon megy át, és e nyugtalanság központjában a hetedik napi szombat kérdése áll majd. Arra számítunk, hogy egyes világvallások – jelentős keresztény közösségeket is beleértve – felsorakoznak Isten és az Ő szombatja ellen. Az állam és az egyház egyesülése a jövőben ismét kiterjedt vallási elnyomást eredményez majd.

Az állítás, miszerint a keresztény alapelveket csupán egyetlen közösség szegte meg, nincs összhangban sem a történelmi tényekkel, sem a bibliai próféciákkal. Elismerjük, hogy időnként a protestánsok, még a hetednapi adventisták is ápoltak előítéleteket másokkal szemben. Ha a bibliai tanításokat képviselve a hetednapi adventisták elmulasztják kimutatni szeretetüket azok iránt, akiknek prédikálnak, maguk sem képviselnek igazi kereszténységet.

A hetednapi adventisták méltányosan szeretnének viszonyulni másokhoz, ezért miközben emlékezetünkben tartjuk a történelmi feljegyzéseket, és ragaszkodunk a végső időkkel kapcsolatos felfogásunkhoz, elismerjük azt, hogy napjaink katolicizmusában vannak pozitív változások, és hangsúlyozzuk azt a meggyőződésünket, miszerint sok római katolikus keresztény van, akik testvéreink a Krisztusban.

Az állásfoglalást a Generálkonferencia Operatív Bizottsága (ADCOM) fogadta el 1997. április 15-én.