Bejegyzés

„Valláspatológiai jelenségek és kihívások”

Tudományos konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. szeptember 6-án a Gyakorlati Teológiai Tanszék szervezésében „Valláspatológiai jelenségek és kihívások” címmel tudományos konferenciát tartottunk az ATF-en. A téma iránt érdeklődő szakemberek és teológushallgatók mellett a Magyar Unió lelkipásztorai is hivatalosak voltak a rendezvényre. A konferencia előadói széles perspektívából közelítették meg a témát: orvosi-pszichiátriai, pszichológiai, antropológiai és bibliai szempontból.

A konferenciát Tonhaizer Tibor rektor testvér nyitotta meg. Bevezetőjében megköszönte, hogy a szakterület kiváló és széles körben ismert szakemberei is elvállalták az előadásokat.

A konferencia délelőtti programjában az alábbi előadásokat hallhattuk:

 • Süle Ferenc orvos és pszichológus – A valláspatológia magyarországi múltja és jelene
 • Dr. Máté-Tóth András – A sebzett kollektív identitás vallási dimenziói
 • G. Tóth Anita pszichiáter adjunktus – Klinikai tapasztalatok – irodalomterápia és biblioterápia

 

A konferencia Horváth Péter és Szilasi Zoltán lelkipásztorok által vezetett pódiumdiszkusszió után, a délutáni szekcióban három doktorjelölt előadásával folytatódott:

 • Barcsa Krisztina valláskutató – Vallási és spirituális kompetenciák oktatása a pszichológus-képzésben
 • Árvai Tamás Kristóf teológus, lelkipásztor – Az ószövetségi kor vallásos szélsőségeinek kulturális ismérvei mai szemmel
 • Fenyvesi Péter Pál teológus, tanársegéd – Két patológiás vallási jelenség az újszövetségi korból

 

A konferencia nagyszerű rálátást biztosított arra a jelenségre, miszerint a hitélettel, ill. a vallásos élettel összefüggésben kialakuló betegségek nem új keletűek, és gyógyításuk különös körültekintést igényel. Ebben a szolgálatban a három terület – pszichiátria, pszichológia és keresztény lelkigondozás – közös együttműködésére van szükség. Sőt bizonyos esetekben kívánatos lenne, ha mindhárom területen képzett szakemberek állnának rendelkezésre.

Reméljük, hogy a konferencia utóélete további segítséget fog nyújtani egészséges gyülekezeti közösségek építéséhez és fenntartásához. Az alkalom több lelkipásztorban felkeltette az érdeklődést a téma további tanulmányozásához. Az Adventista Teológiai Főiskola tervbe vette egy tudományos kötet kiadását a valláspatológia témakörében.

 

Dr. Szilvási András

Tanévnyitó és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. mszeptember 5-én egy szép, napsütéses vasárnap délelőtt került megrendezésre az Adventista Teológiai Főiskola szokásos tanévnyitó és diplomaátadó ünnepsége. Az ünnepséget az ilyenkor megszokott módon komoly előkészületek előzték meg a Tanulmányi Hivatal részéről. Urunk áldásai mellett minden bizonnyal a gondos szervezésnek is köszönhető, hogy rendezvényünk mintegy 120 fő jelenlétében zajlott, beleértve ebbe nemcsak az oktatói kart és a végzett hallgatók hozzátartozóit, de a jelenlegi hallgatóink egy részét, valamint sok kedves érdeklődőt is.

Az ünnepség kezdetén dr. Ősz-Farkas Ernő testvérünk köszöntötte a résztvevőket, majd a közös ének és a hálaadó imádság után a Trio Acustic zenei és dr. Tokics Imréné versszolgálata következett. Az ATF fenntartója nevében egyházunk főtitkára, Fenyvesi Péter Pál tartott ünnepi köszöntőt, dr. Szilvási András pedig egy rövid nyitó áhítatot. Az igeszolgálat fókuszában álló üzenet a hit és a tudás közötti – napjainkban sajnos – mesterségesen felállított szakadék áthidalásának szükségszerűségét célozta, rámutatva egyszersmind a megoldás lehetséges módozataira is.

Az áhítat után került sor az intézmény végzős hallgatóinak fogadalomtételére, melynek keretében az érintettek dr. Tokics Imre professzor úr vezetésével tettek bizonyságot arról, hogy immáron teológusokként a továbbiakban is elköteleződnek a Szentírás intenzív kutatása mellett, fáradozni fognak azon, hogy megszerzett ismereteikkel aktívan gyarapítják az egyház és a társadalom tudáskincsét, főiskolánk jó hírét pedig a jövőben is ápolják. Ezt követően került sor az oklevelek átadására. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt tanév lezárásaként 19 hallgatónk vehette át oklevelét, méghozzá három képzési formában: Tíz hallgató alapszintű (BA) diplomát, három hallgató egyetemi szintű (MA) diplomát, hat fő pedig életmód-tanácsadó szakirányú oklevelet kapott. A végzett hallgatók nevében Scheller György (BA) és Frisala Anita (MA) fejezték ki köszönetüket az ünneplő közösség előtt. Friss diplomásaink elmondták, hogy az intézmény falai között eltöltött évek során nemcsak tárgyi ismeretekben gazdagodtak, de a lelki közösség megélése is nagyon sokat jelentett számukra. A tanév megnyitása keretében dr. Tonhaizer Tibor rektor úr első gondolatai a járvány okozta oktatási-nevelési nehézségek felemlítése mentén kerültek megfogalmazásra, de ezeket a hála és a köszönet szavai követték. Hála a Teremtő felé, aki megőrzött bennünket az elmúlt tanév pandémiás viszontagságai között, és köszönet a munkatársaknak, akik a saját szolgálatuk területén a nehézségek ellenére is mind kiválóan helyt álltak. Ezt követően került sor az új kinevezések, illetve megbízások átadására.

Dr. Szilvási András az ATF Gyakorlati Tanszékének vezetője a Szenátus júniusi döntése alapján 2021. szeptember 1-től rektorhelyettesi megbízást kapott. Az ő feladata lesz többek között a főiskola minőségbiztosítási rendszerének működtetése, valamint az akkreditációs eljárásokra (MAB, AAA) való felkészülésünk irányítása, koordinálása.

Dr. Szabó János az ATF tanársegédje ugyanakkor e tanévtől kezdődően adjunktusi besorolásban végzi tovább oktatói szolgálatát az Egyháztörténeti Tanszéken, aki szintén örömmel vette át kinevezési okmányát.

Prof. dr. Szilvási József testvérünk a nyár folyamán töltötte be a 70. életévét, ezért ő a Felsőoktatási Törvény vonatkozó szabályozása értelmében nyugállományba vonult. Az ATF Szenátusa azonban a fenti törvény által biztosított jogkörével élve, alaposan mérlegelte Szilvási professzor úr sok évtizedes oktatói és vezetői szolgálatát, kiváló publikációs teljesítményét, valamint számottevő hazai és nemzetközi szakmai elismertségét, és mindezek hátterén „professor emeritus” címet adományozott számára. E cím birtokában dr. Szilvási József a Rendszeres Teológiai Tanszék megbízott vezetőjeként folytatja tovább szolgálatát. Az ünnepelt a kinevezési okirat mellett „Az Egyház építője és misszionáriusa” címmel egy szép emlékkönyvet kapott ajándékba, melyben olyan neves kollégák tanulmányai kaptak helyet, akik Szilvási tanár úr életének és munkásságának bizonyos szakaszaiban meghatározó szerepet töltöttek be. Mindhárom testvérünk laudációját a kötet szerkesztője, prof. dr. Tokics Imre tanár úr ismertette, áldást kívánva a kinevezettek további életére és szolgálatára.

A rektori beszéd végén elhangzott még, hogy az ismert külső nehézségek ellenére is minden okunk megvan az örömre, hiszen az Adventista Teológiai Főiskolát a korábbi évekhez hasonlóan most is több új hallgató választotta annál, mint ahányan diplomát kaptak, vagyis intézményünk létszámbeli fejlődése biztosítva van. Imádkoznunk kell viszont a járványhelyzet mielőbbi megszűnéséért és a jelenléti oktatás folytatásának lehetőségéért, ami minden felsőoktatási intézmény, de különösen egy hitéleti irányultságú főiskola számára a közösség napi szintű megélése szempontjából létérdek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az új tanév során kettős akkreditációnak nézünk elébe, ami a kis munkatársi létszámból kifolyólag jelentős terheket ró ránk. Mindezek tudatában is megerősít bennünket a Róm 8:31-ben olvasható páli ígéret, ami a rektori tanévnyitó beszéd záró mondataként hangzott el: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk.” E gondolat jegyében szeretnénk most mi is megkérni testvéreinket arra, hogy imádságaik és anyagi felajánlásaik során ne feledkezzenek meg az itt folyó oktatói, kutatói és lelkigondozói szolgálat támogatásáról, ha pedig valaki késztetést érezne arra, hogy teológiai tanulmányokba kezdjen nálunk, szeretettel várjuk megkeresését, valamint jelentkezését (www.atf.hu).

Soli Deo Gloria!

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

ATF Hitéleti és közösségi nap – újra

2021. szeptember 11-én ismét Hitéleti és közösségi napot tartottunk az Adventista Teológiai Főiskolán. A rendezvény célja – melyet terveink szerint minden félév elején és végén tartunk –, hogy a különböző évfolyamokhoz és szakirányokhoz tartozó Hallgatók időről időre együtt lehessenek, és az intézmény erősíthesse bennük az összetartozás érzését, továbbá lelki támaszt, segítséget biztosítson hallgatói és társadalmi kapcsolataik megéléséhez. Délelőtt Kovács Árpád főiskolai adjunktus osztotta meg gondolatait Sámson istenképéről a kezdő áhítat keretében, majd az istentiszteleten Szilvási András főiskolai adjunktus, rektorhelyettes igeszolgálata következett „Minden IS megosztó – és Jézus?” címmel. Az igeszolgálatok közben a Ker-Songs Együttes ének-zeneszolgálata és csoportos beszélgetések is voltak.

A délutáni órákban tartott konzultációk elsősorban azt a célt szolgálták egyrészről, hogy a nappali és levelező hallgatók együtt tölthessenek néhány előadást, de emellett lehetőséget biztosítottunk külsős személyek számára is a személyes, valamint az online jelenlétre az intézmény, és különösen a teológia tudományának megismerése céljából.

Kormos Erik főiskolai docens „Rejtett üzenetek a Bibliában” című délutáni előadása után 15.00 órától fórumbeszélgetésre került sor a most zajló Eucharisztikus Világkongresszus kapcsán. A moderátor: Tokics Imre egyetemi tanár, a résztvevők: Tonhaizer Tibor egyetemi tanár és Szilvási József professor emeritus voltak.

A Hallgatói Önkormányzati tisztségviselő jelöltek bemutatkozása után a KerSongs Együttes adott koncertet és dicsőítő istentiszteletet, mely során Fenyvesi Péter Pál tanársegéd mondott néhány igei gondolatot.

Az esemény folyamán együtt tartott istentiszteletek, éneklés, közös étkezések és egyéb játékos programok révén mély lelki-közösségi élménnyel kezdhetjük meg a 2021/2022-es tanévet.

 

ATF

 

„Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással”

Interjú Szilvási Andrással az Adventista Teológiai Főiskola új rektorhelyettesével

 

Az Adventista Teológia Főiskola Szenátusa 2021. szeptember 1-től Dr. Szilvási András adjunktust, a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetőjét és a főiskola lelkészét az intézmény rektorhelyettesévé nevezte ki. Ebből az alkalomból kérdezzük testvérünket új feladatáról és céljairól.

 

– Hogyan fogadtad a kinevezést?

– 2019 óta részt veszek a Szenátus munkájában, így jól ismerem a főiskola kihívásait, azt is, hogy szükség van a vezetői team megerősítésére. A rektor testvér már korábban kifejezte, hogy szeretne bevonni a vezetőségbe, az intézményi munka szervezésének folyamatai pedig most jutottak el arra a szintre, hogy a Szenátus a rektor javaslatára kinevezhessen. Örömmel segítem Tonhaizer testvér munkáját, jól együtt tudunk dolgozni. Régi munkakapcsolat fűz bennünket össze, a különböző evangelizációs sorozatok megtartása és a nemzetközi adventista akkreditációra való közös felkészülés révén, valamint a 90-es évek végén főigazgatóként magam is irányítottam az Adventista Teológiai Főiskolát. Vannak olyan vezetői tapasztalataim, amelyekkel kiegészíthetem a munkáját.

 

– Miben változik az eddigi feladatod?

– Általános rektorhelyettesi megbízást kaptam, így a vezetés minden területén lehetnek feladataim. Ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztásunk alapján elsődlegesen a főiskola minőségbiztosításáért felelek. Egy olyan rendszer megerősítéséről, továbbépítéséről van szó, amely mérhetően garantálja, hogy a kiadott diplomák mögött valós tudás és kompetencia áll. Ebben a tanévben esünk át mindkét akkreditációs folyamaton (AAA és MAB), így rövidtávon ez a legfőbb feladat. A ciklus végéig (2024. július 31.) viszont új szak indítása is tervben van. Ehhez át kell szervezni a Tanulmányi Osztály és a tanszékek működését is.

 

– Az ATF célkitűzései közül melyeket tartod személyesen a hozzád legközelebb állónak?

– Hallgatóink kisebb része jön azzal a célkitűzéssel, hogy lelkipásztori szolgálatra készül. Mint tapasztalt lelkipásztor és mentor, őket igyekszem megkülönböztetett figyelemmel kísérni és támogatni, hogy mind ők, mind az egyházszervezet illetékes egységei megalapozott döntést tudjanak hozni a tanulmányaik végén. A következő évtizedben potenciális lelkészhiánnyal néz szembe a Magyar Unió. Szeretnék eredményesen közreműködni ennek enyhítésében. Láthatóbbá kell tenni a gyülekezetekben az ATF munkáját, és tudatosan megszólítani a fiatalokat, hogy mérlegeljék Isten hívását a szolgálatra. Természetesen ehhez a gyülekezeti lelkipásztorok együttműködésére van szükség, legfőképpen pedig arra, hogy ők maguk vonzó példák legyenek a fiatalok számára a pályaválasztásban.

 

– Az tanévnyitó beszédedben utaltál néhány kihívásra a teológiával összefüggésben. Mit tartasz fontosnak ezekből az AdventInfo olvasói számára?

– Engem a jó teológia felfedezése mentett meg az elsodródástól. Bár egyházunkban nőttem fel, de a közvetlen felekezeti kultúra taszított. Később értettem meg, hogy egészségtelen teológiai szemléleten alapult. Az önkényes, nem következetes igemagyarázaton alapuló teológia ma is felbukkan. Annyival rosszabb a helyzet, hogy a közösségi média révén szabadon terjedhet. Egyetlen hatékony eszköz áll rendelkezésünkre, hogy ellensúlyozni tudjuk a mérgező hatását: a jó teológia művelése. Komolyan kell vennünk Pál apostol felhívását: „Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással” (Tit 2:1). Fiataljaink nehezen tudnak megbirkózni a hit és tudás közötti feszültséggel. A teológiának segítséget kell nyújtania ennek feloldásában. (Szilvási testvér Tanévnyitó beszéde olvasható az ATF honlapján: … ?)

 

– Hogyan járulhatnának hozzá a gyülekezetek munkád sikeresebbé tételéhez?

– Naponta imádkozzanak értem és az Adventista Teológiai Főiskoláért. Kérjék az Aratás Urát, küldjön munkásokat (Lk 10:2), hogy fel tudjuk készíteni őket a szolgálatra. Sürgős feladat áll előttünk, és időnk kevés. Isten népének felkészült csapatra van szüksége az evangéliumhirdetés befejezéséhez.

 

ATF

Az Adventista Teológiai Főiskola Nyilatkozata a Főiskola oktatóit és az oktatását minősítő médiaösszeállításokkal és videókkal és azok terjesztésével kapcsolatban

Az Adventista Teológiai Főiskola vezetői és oktatói elkötelezettek a Hetednapi Adventista Egyház hitelvei iránt, magánéletükben és az oktatásban egyaránt. Minden ezzel ellentétes kommunikáció (pl. médiaösszeállítás) hamis és megtévesztő információkat tartalmaz, bármilyen formában és felületen jelenjen is meg. 1

 

 

1 Az ATF Szenátusa 2021. augusztus 31. napján 76/7/2021. számon elfogadott nyilatkozatának 1. pontja

„Jöjj, és lásd!” – online nyílt napok az Adventista Teológiai Főiskolán

Még tartanak az online nyílt napok az Adventista Teológiai Főiskolán, melyekre szeretettel várunk 2021. április 22. (csütörtök) és április 26. (hétfő) között.

 

A nyílt napokon bárki bekapcsolódhat bármely óránkra, részt vehetsz közösségi programjainkon: a hallgatói gyűlésen, vagy a Főiskolai Napunkon Veszprémben, az ottani gyülekezet istentiszteletén, vagy a reggeli áhítaton.

A részletes programról, regisztrációról bővebben weboldalunkon nyújtunk tájékoztatást itt: https://atf.hu/nyiltnap.

Regisztrálni az alábbi linken lehet:  https://forms.gle/ycFfKSZ2dhDAqUyTA

„Jöjj, és lásd!” – Az esemény megosztható, kedvelhető, ill. követhető az ATF Facebook-oldalán itt: https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola.

Kérjük osszátok meg ismerőseitek között!

Ne feledjétek: Bizonyos esetekben az órák akár 70%-a interneten keresztül is teljesíthető!

Ha a tanulás anyagi terhet jelent, hallgatóinkat már az első hónaptól is támogatjuk.

Államilag elismert diplomát adunk, amelyet Magyarországon és Európában mindenütt elismernek. Elismeri továbbá a  Hetednapi Adventista Egyház és a hozzá tartozó mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény.

Itt vár a világon egyedülálló könyvtár, kutatók, oktatók és diákok kedvenc műhelye, több mint 17 000 magyar nyelvű könyvvel és online hozzáférhető, sok millió kiadvánnyal rendelkező adatbázissal.

Képzéseinkről, jelentkezésről bővebben a honlapunkon: https://atf.hu/felvetelizoknek-2.

„Jöjj, és lásd!”

 

Dr. Michelisz Richárd
ATF főtitkár

ATF felvételi tájékoztató: Részismereti képzés – részismereti hallgatói jogviszony létesítése és Moduláris képzés

A részismereti hallgatói jogviszony arra szolgál, hogy azok a – diplomával már rendelkező – mesterszakra kívánkozó (az ATF-fel hallgatói jogviszonyban nem álló) hallgatójelöltek, akiknek a felvételi jelentkezés benyújtásához hiányzik a szükséges kreditmennyiségük, különbözeti tanulmányok keretében ezt megszerezhessék.

A jogviszony kérelemmel keletkezik, felvételizni nem kell.

Jelentkezés határideje: 2021. június 15.

A jelentkezés feltételei:

– Az online Jelentkezési űrlap kitöltése és benyújtása.

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papír alapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

vagy papír alapú Jelentkezési lap, melyhez a megjelölt dokumentumokat kell csatolni.

A képzés díja: Az engedély három félévre adható, maximálisan 60 kredit vehető fel. A képzésért költségtérítést kell fizetni. Amennyiben a hallgató az ATF-re jelentkezik 2500 Ft/kredit, egyéb esetben 4000 Ft/kredit.

A részismereti képzés befejezését követően a kar a megszerzett ismeretekről, kreditértékekről igazolást állít ki. Ezen ismeretek a további felsőfokú tanulmányokba beszámíthatók.

Részismerettel, beszámítható tanulmányokkal kapcsolatos további tájékoztatás, információ a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-295; e-mail: atf@adventista.hu) kérhető.

 

Moduláris képzés

 

Moduláris képzéseink neked szólnak, ha szeretnél elmélyedni a Biblia, a misszió vagy a lelkigondozás területén, de elkerülnéd a főiskolai tanulmányokkal és a vizsgákkal járó stresszt. Akkor is várunk, ha nincs érettségid – moduláris képzéseinkre ugyanis nincs végzettségi előkövetelmény, bárki jelentkezhet. Egy modult egy félév alatt tudsz teljesíteni, bármelyik modult külön-külön el lehet végezni.

A képzést háromféle kimenettel lehet elvégezni:

 1. Igazolás a részvételről
 2. Csökkentett követelményű vizsga
 3. Teljesértékű vizsga

Amiért érdemes a moduláris képzést választanod:

 • Főiskolai kurzusokat hallgathatsz végzettségi előkövetelmény nélkül.
 • Felkészült oktatók tanítanak.
 • Vizsgázás esetén, akár a főiskolai tanulmányokba is beszámíthatod a teljesített tárgyakat.
 • Egy olyan közösség tagja lehetsz, amelyben inspirációt és gyógyulást élhetsz meg.
 • Külföldi előadókat is hallgathatsz, hogy egy szélesebb kitekintéssel szemlélhesd lehetőségeidet, kihívásaidat.
 • Amennyiben olyan modult választasz, amely az aktuális félévben nem indul, a jelentkezésedet követően ezt visszajelezzük.

 

ATF

Örömök és kihívások az online teológusképzésben

Az Adventista Teológiai Főiskola nagy derűlátással, a korábban elfogadott stratégiai terv felelős végrehajtási szándékával kezdte meg az új esztendőt. 2020. március közepén azonban a hatósági rendelkezéseket követve – más oktatási intézményekhez hasonló módon – nekünk is át kellett állnunk a digitális oktatásra, mely első körben számos kihívást foglalt magában a főiskola vezetése, adminisztrációja, oktatói kara és hallgatósága számára egyaránt. Éppen ezért örömünkre szolgált, hogy a kezdeti nehézségeken és bizonytalanságokon felülemelkedve az online oktatás kérdése mindenki megelégedésére nagyon hamar, mondhatni zökkenőmentesen rendeződött. A tanári és a hallgatói visszajelzések egyértelműen kedvezőek voltak, megerősítve bennünket abban, hogy kényszerű módon ugyan, de jó úton haladunk.

Az oktatással párhuzamosan a különféle megbeszélések és értekezletek is értelemszerűen az online térbe kerültek át, melyek szintén szokatlanok voltak számunkra, de a kívánt funkciót alapvetően betöltötték. Intézményünkben a tanév kezdetétől 2020. november 9-ig jelenléti oktatás folyt, ami ezt követően ismét digitálissá változott. A járványhelyzet enyhülésével nyáron már mind több lehetőségünk adódott arra, hogy a főiskolát, valamint az ott folyó oktatói-kutatói munkát kisfilmek készítésével is bemutathassuk. Ezért köszönetet kell mondanunk a sok önkéntesnek, támogatóinknak és minden közreműködőnek – különösen Czeily Tibor filmrendezőnek –, valamint a REK munkatársainak.

A marketingcélokat szolgáló kisfilmek nagyon komoly segítséget nyújtottak számunkra a leendő hallgatók megszólításában, toborzásában. Az akció felülmúlta elképzeléseinket, hiszen a 2020/2021-es tanévre 23 BA szakos és 19 MA szakos felvételiző adta be hozzánk jelentkezését. Ez utóbbi jelentkezési szám meghaladta a korábbi évek statisztikai adatait, ami kihívás és egyben komoly felelősség is a számunkra. Tanévkezdő és diplomaosztó ünnepség keretében idén 27 végzős hallgató vehette át nálunk oklevelét és közülük heten – az ATF történetében először – Teológia MA szakon (egyetemi szint). Az így megszerzett végzettség lehetőséget biztosít számukra ahhoz, hogy tanulmányaikat valamelyik teológiai doktori iskolában folytathassák.

Négy oktatónk szakmai előmenetelének elismerésére is sor kerülhetett. Dr. Tokics Imre egyetemi tanári, dr. Kormos Erik főiskolai docensi, dr. Ősz-Farkas Ernő tanársegédi, Ócsai Tamás pedig mesteroktatói kinevezésben részesült.

Dr. Szigeti Jenő emeritus professzorunk halálával ugyanakkor pótolhatatlan veszteség érte főiskolánkat, amit nehezen dolgozunk fel. Emlékét és szellemi hagyatékát hálás szívvel megőrizzük.

A járványhelyzet által okozott nehézségek ellenére két MA szakos hallgatónk (Berta Ferenc Lászlóné és Frisala Anita) pályázott az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre, amire hosszú évek óta nem volt példa. A novemberben online megrendezett intézményi konferencián mindkét hallgatónk nagyon jól teljesített, és kíváncsian várjuk, hogy miként alakul majd a 2021. áprilisi országos (online) megmérettetésen való szereplésük.

Az Adventista Teológiai Főiskola idén három tankönyvet tudott megjelentetni, melyek nemcsak oktatóink áldozatkész tudományos tevékenységének lenyomatai, de hallgatóink képzésében is kiemelt jelentőséggel bírnak (Kormos Erik: Az újszövetségi teológia adventista perspektívái, Szabó János: A puritanizmus hatása az amerikai forradalomra, Tonhaizer Tibor: Magyar egyháztörténelem).

Könyvtárunkon keresztül 2020-ban is biztosítottuk hallgatóink számára a felkészülés és kutatás lehetőségét azáltal, hogy a korábbiakhoz hasonlóan előfizettük az elektronikus adatbázisokat (EISZ), valamint szerény mértékben gyarapítani tudtuk a könyvállományunkat.

A jelenlegi ciklusban kifejezetten pozitív visszhangot keltett a főiskolai lelkészség szolgálata, melynek keretében a lelkigondozásnak és a programszervezésnek egyaránt meghatározó jelentősége van. A rendszeres online igehirdetések mellett két személyes és egy digitális lelkiségi nap megrendezésére kerülhetett sor intézményünkben. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek minden résztvevő számára nagy élményt és valódi lelki feltöltődést jelentettek.

Tudományos konferenciáinkat a járványhelyzettel kapcsolatos bizonytalanságokból kifolyólag a következő esztendőre kellett áthelyeznünk. Ugyanez a helyzet áll fenn a közösségépítő célzattal előirányzott tanulmányi utakkal is, amelyek szervezésére nagyon készültünk, de a megvalósításnak a pandémia miatt nem volt reális esélye.

A járvány nem befolyásolta számottevően a főiskolánkon megszokott adminisztrációs tevékenységeket. Ennek keretében mindenképpen ki kell emelnem a legfontosabb szabályzataink (Alapító Okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat) átdolgozását, illetve módosítását (MAB követelmények), valamint az AAA akkreditációra szóló és a divízió számára hamarosan kiküldésre kerülő önértékelési jelentésünk (Self-Study) elkészítését. Mindkettő hatalmas háttérmunkát igénylő feladatkör, mely az erre a célra kialakított különböző munkacsoportok tagjaitól felelős, jól összehangolt szellemi, szakmai tevékenységet igényelt.

Az Adventista Teológiai Főiskola pénzügyi tekintetben kiegyensúlyozott működést mutatott a 2020-as esztendő folyamán, amit a gazdasági vezetőnk részéről elkészített jelentések is tükröznek.

Összességében elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére hálásak, elégedettek és bizakodóak lehetünk, hiszen legfontosabb célkitűzéseink a 2020. évben javarészt megvalósulhattak. A hallgatói létszámunk mértéke várakozásainkon felüli, a munkatársi kapcsolatok kielégítőek, a funkcionális és pénzügyi működésünk kiegyensúlyozott, így Sámuel próféta szavaival élve mi is bátran, hittel jelenthetjük ki: „Mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám 7:12).

Soli Deo Gloria!

 

Dr. Tonhaizer Tibor
rektor

Pótjelentkezési időszak indul az ATF-en 2020. augusztus 20-ig

Jelentkezés tanulmányi rendszerünkön keresztül: https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php

Bővebben képzéseinkről: https://atf.hu/felvetelizoknek/

Felvételi tájékoztató letölthető innen: https://atf.hu/felveteli-tajekoztato-2020-21/

Kérjük osszátok meg ismerőseitekkel, barátaitokkal illetve kövessétek és kedveljétek oldalunkat ezzel is segítve a missziót!

https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/

 

És ne feledjétek!

–     A jelentkezőket idén felvételi nélkül vesszük fel minden képzésünkre, a hozott pontjaik alapján.

–     Szeptembertől az órák akár 70%-a online is teljesíthető.

–     Egyszeri, 70 ezer forinttal és kedvezményes lakhatással támogatjuk már az első hónapban a nappali képzéseinken tanuló hallgatókat. (Ezt az összeget minden más hallgatói támogatáson túl, azok mellett kapják meg.)

–     Ha a tanulás anyagi terhet jelent, az Adventista Teológiai Főiskola a levelezős hallgatókat is támogatja.

–     Államilag elismert diplomát adunk, amelyet nemzetközileg is elismer az adventista világegyház és a hozzá tartó, mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény, valamint az EU.

–     A világon egyedülálló könyvtár vár Rád, ami az Adventista Egyház és Főiskola történelmével, tanításaival foglalkozó kutatók, oktatók és diákok műhelye.

 

ATF

Felvételi tájékoztató

Néhány fontos VÁLTOZÁS és tudnivaló képzéseinkről, a jelentkezésről és a felvételikről:

 

 • Aki idén augusztus 31-ig diplomát szerez, és teljesíti az egyéb szükséges követelményeket, felvételi nélkül vesszünk fel mesterképzésünkre.
 • Alapképzésre hozott pontok alapján vesszük fel a jelentkezőket.
 • Szeptembertől az órák akár 70%-a online is teljesíthetővé válik hibrid rendszerű képzéseinken.
 • Nappali képzéseinken már az első félévben egyszeri, 70 Ezer forinttal és kedvezményes lakhatással támogatjuk hallgatóinkat, mely támogatást minden más hallgatói juttatáson túl, azok mellett kapja meg a hallgató.
 • Ha a tanulás anyagi terhet jelent, az Adventista Teológiai Főiskola a levelezős hallgatókat is támogatja.
 • Államilag elismert diplomát adunk, amelyet nemzetközileg is elismer az adventista világegyház és a hozzá tartó, mintegy 118 akkreditált felsőoktatási intézmény, valamint az EU.
 • A világon egyedülálló könyvtár vár mindenkire, ami az Adventista Egyház és az Adventista Teológiai Főiskola történelmével, tanításaival foglalkozó kutatók, oktatók és diákok műhelye. Gyűjteménye kb. 17 000 magyar nyelvű könyv és dokumentum.

További részletek a főiskola elérhetőségein, valamint a honlapján itt: www.atf.hu

Egyéb részletekért látogassatok el és kövessétek a Facebook oldalunkat: https://www.facebook.com/adventista.teologiai.foiskola/

 

ATF